Motie Doe wat bij het Zwarte Pad


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van de Stand van zaken Haagse aanpak en stikstof en bouwen.

Constaterende, dat:

  • in 2020 voormalig wethouder Revis in de commissie Ruimte van 8 juli 2020 heeft toegezegd het opheffen van parkeerplaatsen van het Zwarte Pad nader te onderzoeken;

  • op 3 februari 2022 het college aangeeft te willen inzetten op een ander parkeerregime en ‘verwacht dat deze aanpak uiteindelijk zal leiden tot een vermindering van de stikstofdepositie met minimaal 2 mol/ha/jaar binnen een beperkt gebied.’;

  • sindsdien niet duidelijk is of er daadwerkelijk wat gaat gebeuren en er in de nieuwste rapportage ook niets meer over wordt vermeld;

  • de wethouder in de commissie niet kon aangeven wanneer er vervolgstappen worden gezet.

Overwegende, dat:

  • de gemeente al lang treuzelt rond de parkeerplaatsen op het Zwarte Pad, terwijl het van belang is de natuur in Meijendel te versterken;

  • een ander parkeerregime of het deels opheffen van parkeerplaatsen plaatselijk kan helpen met het versterken van de natuur en het creëren van een robuustere natuur.

Verzoekt het college:

  • voor de zomer met een invulling van het plan te komen die ervoor zorgt dat de stikstofdepositie door een andere invulling van de parkeerplaatsen op het Zwarte Pad inderdaad plaatselijk afneemt en de natuur wordt versterkt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie