Motie Voer groene motie uit!


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van de commissiebrief: Nadere informatie over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een woongebouw met stallingsgarage ter plaatse van Treublaan 2 in het kader van de Algemene verklaring van geen bedenkingen.

Constaterende, dat:

  • de raad per motie (RIS304181) in 2020 heeft overwogen dat met voorliggend bouwplan aan de Traublaan 528 m2 aan groene ruimte verdwijnt en het groen slechts slechts wordt ‘gecompenseerd’ met groene daken en een waterberging;

  • daarom de raad per motie (ondanks een ontrading door het college) heeft verzocht ‘slechts medewerking aan dit plan te verlenen als elders daadwerkelijk de groene ruimte wordt gecompenseerd’;

  • in het PUK stond aangegeven dat het aantal m2 groen op maaiveld zou afnemen van 2362 naar 1834 (-528);

  • ook in het nieuwe plan het aantal m2 groen op maaiveld nog steeds slechts 1834 m2 is.

Overwegende, dat:

  • in het voorliggende plan het aantal vierkante meters groen op maaiveld nog steeds evenveel is afgenomen zoals in het eerder door de raad bijgestuurde plan;

  • dit terwijl in de Ruimtelijke verkenning Driehoek Loosduinen het uitgangspunt van vergroening is vastgelegd en het bouwplan zich naast Natura 2000-gebied bevindt.

Van mening, dat:

  • geen invulling is gegeven aan de opdracht van de raad om groene ruimte te compenseren.

Verzoekt het college:

  • de nodige stappen te zetten om het plan niet in de huidige vorm goed te keuren in lijn met de eerdere opdracht van de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, SP, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie