Motie: Teken klimaatpact


2 februari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 februari 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023.

Overwegende, dat:

  • het Haags Klimaatpact getekend is door alle coalitiepartijen;
  • bovendien 308 organisaties het Haags Klimaatpact hebben ondertekend;
  • het wenselijk is dat ook het stadsbestuur het klimaatpact omarmt en het maatschappelijk draagvlak gebruikt voor zijn duurzame ambities.

Verzoekt het college:

  • het Haags Klimaatpact te ondertekenen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie/SGP