Motie Time-out voor Duomix en Beamix


20 december 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2023, ter bespreking van de Programmabegroting 2023-2027.

Constaterende, dat:

  • Duomix en Beamix momenteel worden gebruikt in diverse wegwerkzaamheden binnen de gemeente Den Haag;

  • er zorgen bestaan over de mogelijke gezondheids- en milieurisico's van deze materialen;

  • er nog geen definitieve conclusies zijn getrokken uit lopend onderzoek naar de veiligheid van Duomix en Beamix.

Overwegende, dat:

  • het voorzorgsbeginsel een belangrijk uitgangspunt is in het gemeentelijk beleid, vooral wanneer het gaat om de gezondheid van inwoners en de bescherming van het milieu;

  • de onzekerheid over de mogelijke risico's van Duomix en Beamix zorgwekkend is voor inwoners, en het van belang is dat de gemeente Den Haag haar verantwoordelijkheid neemt in het beschermen van haar burgers en hun leefomgeving;

  • het wenselijk is om preventieve maatregelen te nemen totdat er meer duidelijkheid is over de veiligheid van deze materialen.

Verzoekt het college:

  • per direct het gebruik van Duomix en Beamix in werkzaamheden binnen de gemeente Den Haag op te schorten;

  • deze opschorting te handhaven totdat uit lopend onderzoek ondubbelzinnig is gebleken dat het gebruik van Duomix en Beamix veilig is voor zowel de gezondheid van de inwoners als het milieu;

  • de gemeenteraad te informeren over de resultaten van het onderzoek naar Duomix en Beamix.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV, ChristenUnie/SGP