Motie Treurnis over inkoop­beleid


14 juli 2020


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 14 juni, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Voorstel van het college inzake Kadernota Inkoopbeleid Den Haag 2020 (RIS305067).

Constaterende, dat:

  • het college in november 2015 een voorstel heeft gedaan voor een nieuw inkoopbeleid;
  • tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel een aantal amendementen en moties zijn ingediend en aangenomen;
  • de afdoening van de vele moties, ondanks herhaald aandringen, pas op 11 april 2018 per raadsmededeling aan de raad is verzonden,
  • in de motie Duidelijke duurzaamheidscriteria verzocht is om uitvoering te geven per begin 2017; hier nooit aan is voldaan;
  • ook de uitvoering van het raadsbesluit van maart 2016 niet volledig plaatsvond aangezien er geen rapportage is verstrekt over verschillende onderwerpen waaronder de voortgang van het toepassen van het beleid bij de gemeentelijke inkoop en geen rapportage is verstrekt van de relevante inkoopcontracten;
  • bovendien niet in een nadere uitwerking van het inkoopbeleid is vastgelegd welke concrete uitgangspunten bij elke nieuwe inkooprelatie worden nagestreefd t.a.v. social return, MKB-vriendelijke inkoop, duurzaamheid en innovatie, zoals in het raadsbesluit is vastgelegd;
  • daarom in 2019 een motie van treurnis is ingediend gesteund door PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, SP, NIDA.

Van mening, dat:

  • Den Haag voor bijna 1 miljard euro per jaar inkoopt, maar het inkoopbeleid zelf traag vorm krijgt;
  • niet voldaan is aan het eerdere raadsbesluit en de wethouder hier afstand van neemt.

Betreurt:

  • het gebrek aan voortgang van het inkoopbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij