Amen­dement Jaar­rap­portage Inkoop­beleid


14 juli 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de Kadernota Inkoopbeleid Den Haag 2020.

Besluit om:

  • een aanvullend dictumpunt aan het raadsvoorstel toe te voegen: ‘Dat de raad 1 maal per jaar wordt geïnformeerd over de voortgang, de gerealiseerde resultaten en prestaties. Specifiek wordt gerapporteerd over in welke mate het college erin slaagt deze maatschappelijke doelstellingen via het inkoopbeleid te realiseren.’
  • onder kop 4. Tot slot de tekst ‘ We gaan de voortgang en de gerealiseerde resultaten en prestaties nauwgezet volgen en zullen de raad daarover informeren in het kader van de officiële planning- en controlecyclus.’ te vervangen door ‘We gaan de voortgang, de gerealiseerde resultaten en prestaties nauwgezet volgen en zullen de raad daarover informeren in een jaarlijkse rapportage. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan welke doelen zijn behaald en waar nog ruimte is voor verbetering.’

Toelichting:

Met een budget van bijna een miljard euro per jaar, is een goed inkoopbeleid belangrijk. In het nieuwe raadsvoorstel worden nieuwe criteria en andere doelen gesteld dan in de voorgaande beleidstukken. Verder blijkt dat het huidige beleid niet aan alle wetgevingen voldoet. Het is belangrijk dat de Raad op gestructureerde basis wordt geïnformeerd over de voortgang van het inkoopbeleid. In het raadsbesluit uit 2016 werd dit al vastgelegd, maar dit is nooit uitgevoerd. Het is van belang dat zowel de realisatie en prestaties in de rapportage worden beschreven, maar ook de punten waarop doelen niet zijn behaald. In deze gevallen dient te worden toegelicht wat hiervan de oorzaak is en wat er nodig is om die doelen in de toekomst wel te kunnen behalen. Op die manier houdt de raad zicht op de voortgang van het nieuwe inkoopbeleid.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV