Amen­dement Duide­lijke duur­zaam­heids­cri­teria


14 juli 2020


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de Kadernota Inkoopbeleid Den Haag 2020.

Besluit om:

  • Een aanvullend dictumpunt toe te voegen: “de te hanteren duurzaamheidscriteria per productcategorie jaarlijks verder te specificeren en zo te komen tot een nadere specificering van het begrip duurzaamheid.”

Toelichting:

Den Haag koopt voor bijna 1 miljard euro per jaar in. Toen het inkoopbeleid in 2016 is vastgelegd werd met de motie “Duidelijke duurzaamheidscriteria” (RIS292569) door een zeer grote meerderheid van de Raad opgeroepen “stapsgewijs te komen tot een nadere specificering van het begrip duurzaamheid” en “begin 2017 voor de op dat moment gerealiseerde categorieplannen de duurzaamheidscriteria aan de raad te rapporteren”. Hier is nooit invulling aan gegeven.

Echter, gegeven het belang van duurzaamheid en het feit dat het met het voorliggende raadsvoorstel nog steeds niet duidelijk is hoe het begrip duurzaamheid concreet wordt toegepast en hoe per productcategorie op duurzaamheid wordt gestuurd is van belang dat alsnog wordt toegewerkt naar criteria per categorie. Voor de continuïteit wordt vastgehouden aan de 45 productcategorieën die gehanteerd worden door expertisecentrum aanbesteden Pianoo.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV