Motie Zet in op circu­laire bouw


14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de Programmarekening 2020.

Overwegende, dat:

  • er momenteel op het gebied van circulair bouwen een aantal pilots lopen, maar er nog geen concrete acties zijn geformuleerd om dit te stimuleren;
  • in het coalitieakkoord is vastgelegd dat verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan en wordt gezorgd voor maximaal hergebruik van materialen in en door de stad;
  • Den Haag de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen heeft getekend;
  • er nu veel plannen worden vormgegeven die baat kunnen hebben bij meer circulaire nieuwbouw of renovatie;
  • door het gebruik van biobased materialen de CO2- en stikstof-uitstoot aanzienlijk kan afnemen.

Verzoekt het college:

  • om uiterlijk in de eerste helft van volgend jaar beleid te formuleren met betrekking tot circulair bouwen, slopen en renoveren en hierbij in te gaan op de mogelijkheden van:
  • biobased bouwen en hoe dit te stimuleren;
  • de uitvoering van de city deal;
  • en het stellen van strengere eisen op het gebied van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, CDA, D66, PVV, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek voorbeeldgemeenten afvalscheiding

Lees verder

Motie Houd beeldkwaliteitsplan in het oog bij Wega punt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer