Den Haag roept ABP op zich terug te trekken uit fossiel


15 juni 2017

In navolging van gemeenten als Amsterdam, Leiden en Utrecht, roept nu ook de gemeente Den Haag pensioenfonds ABP in een brief op zich terug te trekken uit de fossiele-energie-industrie. Dit naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren, de Haagse Stadspartij, de PvdA, D66, SP en GroenLinks, waarin zij dit aan het college verzochten.

Gemeentelijke ambtenaren zijn verplicht aangesloten bij ABP. Het pensioenfonds heeft echter nog talloze, riskante investeringen in fossiele energie, die tijdens de onvermijdelijke omschakeling op duurzame energiebronnen hun waarde steeds meer zullen verliezen. Het geld dat ABP nu in fossiele energie steekt, is ook hard nodig om die groene transitie te financieren. Pensioenfondsen beheren enorme hoeveelheden geld en kunnen met hun investeringsbeleid dus een grote invloed hebben op die transitie.

De brief:

Geachte leden van het bestuur,

Op 15 juni 2016 publiceerde ABP het Verslag Duurzaam en verantwoord beleggen 2015. Daaruit bleek dat twee van de drie pijlers van het duurzaamheidsbeleid van ABP op koers liggen: in 2020 €29 miljard meer investeringen in duurzame beleggingen en €4 miljard meer in hernieuwbare energie. De derde pijler, het verminderen van de CO2-voetafdruk met 25% in 2020, bleef helaas nog achter. U gaf aan dat deze doelstelling echter overeind blijft, te meer omdat managers van aandelenportefeuilles van ABP met ingang van 2016 CO2-budgetten krijgen die tot 2020 elk jaar worden verkleind. U gaat daarnaast actief met bedrijven waarin ABP aandelen heeft in gesprek over de mogelijkheden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Beleggingen die (nog) niet voldoen op het gebied van mensen-rechten, arbeidsrechten, milieu en het tegengaan van corruptie krijgen de kans om zich aan te passen, anders trekt ABP zich terug als investeerder.

De Gemeente Den Haag is verheugd met deze aanpak en het feit dat ABP hiermee vooruit loopt op landelijke en internationale afspraken. De ambities van ABP sluiten goed aan bij de ambities van de gemeente Den Haag voor 2020. Op termijn – in 2040 - realiseren wij een energieneutrale stad, onafhankelijk van fossiele grondstoffen.

Alleen door afscheid te nemen van fossiele brandstoffen kunnen wij onze CO2-uitstoot verlagen en zodoende klimaatverandering minimaliseren. De noodzaak hiertoe is bevestigd op de Klimaattop in Parijs 2016. De klimaattop in Parijs is in alle opzichten een mijlpaal op het gebied van klimaatbeleid. Om de Parijse doelen te halen, moeten we dus snel naar een koolstofvrije economie overschakelen. Investeren in de fossiele industrie hoort daar dus niet bij. Beter is het om grootschalig te investeren in groene energie en nieuwe technologie. Vooral omdat Nederland vergeleken andere EU-landen, ver achter blijft op het gebied van duurzame energie.

Ook om financiële redenen achten wij het noodzakelijk om afscheid te nemen van fossiele grond-stoffen. Wij sluiten ons aan bij diverse experts die wijzen op de financiële risico’s van de ‘koolstofbubbel’: investeringen in fossiele energie zijn op den duur niets meer waard, omdat fossiele voorraden simpelweg niet meer gebruikt mogen worden in het licht van deze (inter)nationale klimaatafspraken. Investeringen in de fossiele industrie vertraagt niet alleen de transitie naar groene energie, ook zijn deze investeringen geleidelijk economisch steeds riskanter geworden. Voor bedrijven waarin door het ABP wordt belegd, die momenteel nog een relatief klein percentage van hun investeringen in groene energie stoppen, kan dit betekenen dat ze een groot deel van hun beurswaarde kunnen gaan verliezen doordat ze hun reserves in de grond niet kunnen exploiteren.

Het is daarmee in het belang van werknemers van de gemeente Den Haag dat hun pensioen wordt belegd in duurzame toekomstbestendige investeringen’ en niet in stranded assets. Door investeringen in fossiele brandstoffen terug te trekken, kan het ABP het financieel risico vermijden.

Als één van de grootste pensioenfondsen ter wereld is de invloed van ABP groot. Juist daarom pleiten wij voor een ambitieuze, consistente en meerjarige inzet als het gaat om het verduurzamen van de beleggingsportefeuille. Concreet vragen wij dat ABP:
- de ambities blijft aanscherpen en zoveel mogelijk doorvertaalt naar concrete afspraken met bedrijven en beleggers over de verduurzaming van hun bedrijfsvoering of portefeuille;
- zich zo snel als mogelijk terugtrekt uit de fossiele industrie, te beginnen met kolen, nucleair en schaliegas, en daarover rapporteert in het jaarverslag;
- een visie ontwikkelt voor de periode na 2020 gericht op de Europese doelstelling om in 2050 80- 95% minder CO2 uit te stoten dan in 1990;
- transparant is over welke beleggingen (nog) niet voldoen aan de principes van verantwoord en duurzaam ondernemen, en wat daarover met de betreffende bedrijven wordt afgesproken.

De gemeente Den Haag gaat graag met u in gesprek hoe wij onze inspanningen beter op elkaar kunnen laten aansluiten en waar wij elkaar kunnen versterken.

Wij zetten ons, binnen de verantwoordelijkheid en rol die wij als gemeentelijke overheid hebben, op lokaal en regionaal niveau in om de transitie naar een duurzame fossielvrije economie te bevorderen. Wij zijn ervan overtuigd dat de invloed van ABP groot is en dat een ambitieuze, consistente en meerjarige inzet van ABP als het gaat om het verduurzamen van haar beleggingsportefeuille deze noodzakelijke transitie een krachtige impuls geeft.


Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris
de burgemeester
Annet Bertram Pauline Krikke

Gerelateerd nieuws

V.L.N.R: ruime meerderheid voor baanbrekend Haags klimaatpact

Haagse raadsfracties van Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66, Haagse Stadspartij, CDA, VVD en ChristenUnie/SGP hebbe...

Lees verder

Burgemeester onderzoekt uitbreiding vuurwerkvrije zones

Naar aanleiding van een toezegging aan de Partij voor de Dieren verkent burgemeester Pauline Krikke het draagvlak voor het ve...

Lees verder