Koning auto heerst in de Haagse Nota Mobi­liteit


22 september 2011

Den Haag, 22 september 2011 – De Partij voor de Dieren Den Haag is ronduit teleurgesteld en verdrietig met het ambitieniveau van dit college wat betreft het bereiken van een duurzame mobiliteit. De onduurzame auto krijgt helaas ruim baan.

Marieke de Groot, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren Den Haag had graag een Nota Mobiliteit gezien die het klimaatprobleem en het leefmilieu serieus had genomen. Deze Nota is niet gericht op Co2-reductie getuige het feit dat een doelstelling dienaangaande ontbreekt. De nota heeft ook geen doelstelling wat betreft de reductie van stikstof opgenomen terwijl dit van groot belang is in verband met de bescherming van de belangrijke natuurgebieden in Den Haag. Deze gebieden staan onder grote druk van deze door de mens veroorzaakte vervuiling. Wel kreeg De Groot een motie aangenomen die het college verzoekt om bij toekomstige besluiten de geprognosticeerde afname van emissie van voertuigen inzichtelijk te maken.

Er is een grote transitie nodig teneinde een duurzame mobiliteit mogelijk te maken. De wethouder had een dappere keuze moeten maken en ruim baan moeten maken voor fiets en OV. De voorliggende nota probeert teveel te schipperen tussen de “belangen” van alle partijen en dan met name te veel met de belangen van de autobezitters. “Het is een trieste nota. Dit koersbepalende document zou een koers moeten uitzetten hoe te komen richting een Co2 neutrale en autovrije ecostad. De wethouder lijkt de urgentie van het klimaatprobleem helaas niet te voelen.”

Gerelateerd nieuws

Hondenbezitters laat van u horen!

Op dit moment wordt er in een klankbordgroep door belanghebbende gesproken over het hondenbeleid in Den Haag. Den Haag is ...

Lees verder

Wethouder schoffeert Dierenwelzijn in Den Haag!

Den Haag, 28 september 2011- De gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren Den Haag is geschokt door de zeer minieme nota ...

Lees verder