Partij voor de Dieren wil ophel­dering kap 45 bomen voor uitbreiding golfbaan Ocken­burgh


8 april 2015

De Partij voor de Dieren Den Haag heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de zoveelste verleende kapvergunning in Den Haag. Deze keer moeten 45 bomen wijken voor de uitbreiding van golfbaan Ockenburgh. De partij maakt zich zorgen over het gemak waarmee kapvergunningen aan de lopende band worden verleend en pleit voor betere bescherming van bomen. Raadslid Christine Teunissen (PvdD) wil dat kapvergunningen worden aangescherpt.

Bomen zijn op zichzelf waardevol en zijn daarnaast van grote waarde voor hun omgeving. Zo zijn ze een thuishaven voor insecten, vogels en andere dieren. Voor de mens geeft een boom niet alleen een groen karakter aan het straatbeeld, maar zijn het ook de groene longen van de stad; ze filteren de lucht. Een zorgvuldig bomenbeheer en -behoud is essentieel voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Toch worden kavergunningen in Den Haag gemakkelijk afgegeven, bijvoorbeeld voor de uitbreiding van het golfterrein. De Partij voor de Dieren stelt vragen over de beperkte motivering van de kapvergunning.

Raadslid Christine Teunissen: “Het college geeft aan dat de bomen ‘geen bijzonder belang hebben voor de milieu- en natuurwaarde’. We hebben gevraagd hoe dit oordeel tot stand is gekomen. Bomen worden aan de lopende band gekapt en steeds blijkt dat korte-termijn-belangen voorop worden gesteld. We zagen dit eerder bij de bomenkap op het Tournooiveld voor een parkeergarage en nu weer met de aankomende kap van 45 bomen voor de uitbreiding van een golfbaan. Daarbij vind ik het hoogst opmerkelijk dat er bomen illegaal zijn gekapt en dat de gemeente achteraf daar een kapvergunning voor heeft verleend. Dit is de wereld op zijn kop.”

Schriftelijke vragen dreigende bomenkap Wijndaelerduin

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 2 april 2015 heeft het college een kapvergunning verleend voor het kappen van 21 esdoorns, 19 populieren, 2 elzen en 3 iepen. De bomen zouden plaats moeten maken voor 2 extra holes op het golfterrein bij het schoolgebouw Wijndaelerduin 1.

Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

Aangegeven wordt dat de bomen geen bijzonder belang hebben voor de ecologische c.q. milieu- en natuurwaarde. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bomen altijd van (bijzonder) belang zijn voor de ecologische waarde van een gebied? Zo nee, waarom niet?

Op welke gronden beoordeelt het college of bomen wel of geen (bijzondere) ecologische waarde c.q. milieu- en natuurwaarde hebben? Hanteert het college hiervoor beleidsregels?

In artikel 2:88 van de APV staat vermeld dat het college een vergunning of ontheffing kan weigeren dan wel onder voorschriften verlenen in het belang van natuur-, educatieve en milieuwaarden. Waarom wordt in de omgevingsvergunning gesproken van of er sprake is van een ‘bijzonder belang’? Wat is de betekenis van ‘bijzonder belang’?

Het college geeft aan dat de bomen geen bijzonder belang hebben voor de karakteristieke en cultuurhistorische waarde van de wijk. Op welke gronden beoordeelt het college of bomen karakteristiek zijn en of zij cultuurhistorische waarde hebben?

Wat is de leeftijd van de 45 verschillende bomen en wat is de stamomtrek?

Wat bedoelt het college met ‘Veel bomen (…) zijn in een slechte staat en hebben geen goede toekomstverwachting’? Wat verstaat het college onder ‘slechte staat’? In welke staat verkeren de verschillende bomen en wat is de verwachte levensduur? Op welke gronden beoordeelt het college of bomen in een slechte staat verkeren?

Is de mogelijkheid tot verplanting van een deel van de bomen onderzocht?

In de vergunning staat vermeld dat al een aantal bomen illegaal zijn verwijderd. Welke bomen zijn dit? Waarom wordt voor deze bomen alsnog een kapvergunning verleend?

Zijn deze bomen illegaal door de aanvrager verwijderd? Zo ja, wat zijn de gevolgen voor de aanvrager?

Oude bomen hebben meer natuurwaarde dan jonge bomen. Hoe oud zijn de bomen die in het kader van de herplantplicht worden teruggeplant?

Waarom wordt een herplantplicht voor andere type bomen opgelegd? Waarom kiest het college niet voor een herplantplicht voor Esdoorns?

Is in het kader van het beoordelen van de kapvergunning een afweging gemaakt tussen het belang van twee extra golfholes en 45 bomen? Zo neen, waarom niet?

Is het college bereid om de waarde van deze bomen die ‘geen bijzondere natuurwaarde hebben’ te herzien en ook deze bomen extra bescherming te bieden? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

<>14.Heeft het college of de aanvrager onderzocht of alle 45 bomen daadwerkelijk gekapt dienen te worden?