PvdD: pak zorg­wekkend aantal misstanden met honden aan


17 augustus 2015

Partij voor de Dieren Den Haag heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat binnen Zuid-Holland in de gemeente Den Haag de meeste misstanden met honden zijn gemeld. In totaal gaat het om 55 meldingen in het afgelopen half jaar. Landelijk zijn er in totaal 2000 misstanden gemeld in dezelfde periode. De Partij voor de Dieren vindt dat dierenleed moet worden voorkomen en misstanden zo streng mogelijk moeten worden aangepakt.

Honden en andere huisdieren worden vaak het slachtoffer van malafide handel of worden door gedumpt in straten en parken. De gemeente kan mishandeling, verwaarlozing en het dumpen van huisdieren actief aanpakken door de burger voorlichting te geven over verantwoord huisdierenbezit en over de aankoop van een huisdier. Na een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren start het college binnenkort met een dergelijke voorlichtingscampagne. Gemeenteraadslid Christine Teunissen: "Gezien de eerdere berichtgeving over het toegenomen aantal gedumpte dieren en het aantal meldingen van misstanden van honden in Den Haag, willen wij dat de gemeente haast maakt met de campagne. "

Daarnaast kan mishandeling van dieren door de landelijke overheid worden aangepakt, door bijvoorbeeld betere controle en strengere straffen in te voeren. De partij heeft het college daarom ook gevraagd om bij het verantwoordelijke ministerie van Economische Zaken over een effectieve aanpak om misstanden met honden tegen te gaan.

Schriftelijke vragen meldingen over misstnaden met honden

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Uit cijfers van Localfocus, via de Wet openbaarheid bestuur opgevraagd bij de landelijke politie, blijkt dat de Dierenpolitie het afgelopen half jaar al ruim tweeduizend meldingen van misstanden met honden heeft ontvangen. In de regio Zuid-Holland zijn alarmerend veel misstanden gemeld, waarbinnen de gemeente Den Haag de lijst aanvoert met 55 meldingen. De Partij voor de Dieren vindt dat dierenleed moet worden voorkomen en misstanden zo streng mogelijk moeten worden aangepakt.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Heeft u kennis genomen van het bericht over het aantal meldingen van misstanden met honden in Den Haag?[1] Zo ja, kunt u uiteenzetten wat uw beleid is om deze misstanden tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

Landelijk ging het in meer dan de helft van de gevallen om verwaarlozing van honden (55,5 procent), gevolgd door mishandeling (14,7 procent).[2]

2. Kunt u specificeren welke misstanden in Den Haag zijn geconstateerd? Kunt u daarbij uiteenzetten of het aantal misstanden met honden in Den Haag is toe of afgenomen? Kunt u tevens aangeven of er sprake was van malafide hondenhandel en broodfok? Zo nee, waarom niet?

3. Misstanden ten aanzien van dieren wordt niet altijd gemeld en geregistreerd bij de Dierenpolitie. Hoe vaak wordt dierenleed en dierenmishandeling geregistreerd door Haagse diereninstellingen zoals de Dierenbescherming, de Dierenambulance, dierenartsen en door gemeentelijke instellingen zoals BOA’s?

4. Heeft u het aantal misstanden met dieren in Den Haag in kaart gebracht? Zo ja, om hoeveel misstanden met huisdieren en in het wild levende dieren gaat het? Zo nee, waarom niet?

Uit eerdere antwoorden van het college[3] bleek dat in Den Haag een tiental politiefunctionarissen is belast met de handhaving op gebied van dierenleed, waarbij in voorkomende gevallen strafrechtelijk wordt opgetreden en in sommige gevallen ook bestuursrechtelijk gehandhaafd.

5. Wat is er met de meldingen van misstanden met honden gedaan? Heeft het huidige aantal politiefunctionarissen voldoende handhavingscapaciteit om de misstanden op te sporen en aan te pakken? Zo nee, waarom niet en bent u bereid de capaciteit uit te breiden?

Na een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren is het college door de gemeenteraad gevraagd een voorlichtingscampagne rondom verantwoord huisdierenbezit te starten. Voorlichting aan burgers over een goede verzorging van honden en over een verantwoorde aankoop van dieren kan bijdragen aan het terugdringen van impulsaankopen en daarmee aan het terugdringen van verwaarlozing, broodfok en malafide hondenhandel. Gezien de eerdere berichtgeving over het toegenomen aantal gedumpte dieren en het aantal meldingen van misstanden van honden in Den Haag, is het hoog tijd om deze campagne te starten.

6. Hoe en binnen welke termijn gaat u invulling gegeven aan de voorlichtingscampagne over verantwoord huisdierenbezit?

7. Bent u bereid om misstanden met honden nader onder de loep te nemen en beleidsmaatregelen te treffen voor het voorkomen van deze misstanden? Bent u tevens bereid om in gesprek te gaan met het verantwoordelijke ministerie van Economische Zaken over een effectieve aanpak om misstanden met honden tegen te gaan?

Met vriendelijk groet,

Christine Teunissen
Gemeenteraadslid
Partij voor de Dieren Den Haag

[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/14-08-2015/ruim-2000-meldingen-over-misstanden-met-honden-meeste-uit-zuid-holland

[2] http://www.nu.nl/binnenland/4106465/meer-dan-tweeduizend-misstanden-met-honden-gemeld.html

[3] RIS 274440, http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Dierenhandel-in-Den-Haag-PvdD.htm

Gerelateerd nieuws

PvdD: pak dump huisdieren aan 

Partij voor de Dieren Den Haag maakt zich ernstig zorgen over de toename van het aantal gedumpte huisdieren. De Haagse opvang...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil opheldering over voorgenomen kap 141 bomen

Partij voor de Dieren Den Haag heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de vijf kapvergunningen die de gemeente in het...

Lees verder