PvdD: pak dump huis­dieren aan 


6 augustus 2015

Partij voor de Dieren Den Haag maakt zich ernstig zorgen over de toename van het aantal gedumpte huisdieren. De Haagse opvangcentra zitten momenteel vol met dieren die door hun eigenaren op straat zijn achtergelaten. Vrijwilligers hebben de handen vol aan het verzorgen van de veelal verwaarloosde en zieke dieren. De PvdD vindt dit onacceptabel. Raadslid Christine Teunissen (PvdD) heeft het college van B&W vandaag gevraagd om maatregelen, onder andere om de opvangcentra financieel te ondersteunen. Ook heeft zij aangedrongen op het starten met een voorlichtingscampagne. De campagne zou gericht moeten zijn op verantwoord huisdierenbezit, zodat dat mensen bij de aanschaf van een dier goed geïnformeerd worden over de verzorging die erbij komt kijken. Dit voorkomt dat mensen een dier in een opwelling kopen en vervolgens op straat zetten.

Christine Teunissen: "dierenwinkels, tuincentra en internetsites bieden (jonge) dieren zo aan dat mensen vaak verleid worden een huisdier in een impuls kopen. Later beseffen mensen dat ze er niet voor kunnen zorgen, geen tijd hebben of het dier bij niemand kunnen achterlaten als ze op vakantie zijn. Vervolgens worden dieren op straat of in het park gedumpt. Het komt vaak voor dat ze uitgehongerd en doodziek worden aangetroffen."

Elke zomer neemt het aantal gedumpte dieren toe. De Dierenambulance Den Haag krijgt momenteel veel meldingen over gedumpte schildpadden die aan de waterkant zitten, aan hun lot overgelaten door hun eigenaren. Eerder deze zomer werden in Den Haag tien vermagerde kittens in een sporttas met zwaar ontstoken oogjes, vieze oortjes en niesziekte en twaalf ernstig verwaarloosde konijnen in een verhuisdoos met daaromheen een dichtgeplakte vuilniszak gevonden.

Sinds de Partij voor de Dieren zetelt in de Haagse gemeenteraad, vanaf 2010, pleit zij al voor de aanpak van impulsaankopen en voldoende middelen voor de opvang van dieren. In november 2014 schaarde een raadsmeerderheid zich achter een PvdD-motie​ die het college opriep een campagne voor verantwoord huisdierenbezit op te zetten. Teunissen heeft het college vandaag gevraagd waarom deze motie nog niet is uitgevoerd.

Ook wil de partij weten om hoeveel gedumpte dieren het precies gaat en roept het raadslid de gemeente op haar wettelijke zorgtaak voor de opvang van zwerfdieren serieus te nemen en de opvangcentra financieel te ondersteunen. Het kost de dierenopvang enorm veel geld om het toegenomen aantal dieren te verzorgen. Het castreren, inenten en anders medisch behandelen is een grote kostenpost.

Teunissen: "dieren mogen niet de dupe worden van ondoordachte aankopen en gebrek aan goede opvang. Ook de gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen. Zij is er voor al haar inwoners, ook de dieren. Het college moet ervoor zorgen dat opvangcentra goed kunnen draaien bij het toegenomen aantal noodlijdende dieren en ondoordachte aankopen in de toekomst tijdig voorkomen door voorlichting."

Schriftelijke vragen toename gedumpte dieren in Haagse dierenopvang

Partij voor de Dieren Den Haag heeft maakt zich ernstig zorgen over het toegenomen aantal gedumpte dieren in de zomer. Huisdieren worden vaak in een opwelling aangeschaft waarbij de zorg voor het dier wordt onderschat, met name de verzorging van het dier tijdens de vakantieperiode. Niet altijd past het huisdier bij de vakantieplannen waardoor een groot aantal huisdieren in op straat wordt gezet, met als gevolg dat de dieren ondervoed raken en ziek worden en de Haagse dierenopvangcentra overvol raken.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Kent het college het bericht[1] dat het aantal gedumpte huisdieren deze zomerperiode weer is toegenomen?

2. Kan het college de toename van gedumpte huisdieren in Haagse opvangcentra bevestigen? Zo nee, waarom niet? Kan het college daarbij aangeven om hoeveel gedumpte dieren het gaat? Zo nee, waarom niet?

3. Vindt het college net als de Partij voor de Dieren dat een toename van gedumpte huisdieren bij de Haagse opvangcentra onacceptabel is en zoveel mogelijk voorkomen dient te worden? Zo nee, waarom niet?

Zodra dieren op straat belanden, zijn het zwerfdieren en heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor deze dieren. De gedumpte dieren komen in slechte conditie, ondervoed of met ziektes in het opvangcentrum terecht. Ook is een fors aantal binnengekomen dieren drachtig. De medische verzorging en de opvang brengen aanzienlijke kosten met zich mee.

4. Hoeveel extra budget trekt het college uit om de opvangcentra tegemoet te komen vanwege de wettelijke zorgplicht van de gemeente Den Haag voor de opvang van zwerfdieren? Graag een toelichting.

Tijdens de begrotingsbehandeling, op 17 november 2014, heeft de raad een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin het college werd opgedragen een voorlichtingscampagne op te zetten rondom verantwoord huisdierenbezit. Voorlichting over het natuurlijk gedrag en de nodige verzorging van het dier kan impulsaankopen voorkomen.

5. Waarom is deze campagne niet voor de zomer van 2015 van start gegaan, zodat een aantal dumpingen voorkomen had kunnen worden? Graag een toelichting. Wanneer start deze voorlichtingscampagne?

6. Is het college bereid om in de voorlichtingscampagne de passende zorg voor het huisdier in de vakantieperiode op te nemen, zodat er minder dieren worden gedumpt tijdens de zomer? Zo ja, hoe en binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Den Haag


[1] http://denhaagfm.nl/2015/08/03/toename-gedumpte-dieren-bij-dierenbescherming-haaglanden/

Gerelateerd nieuws

De Partij voor de Dieren: geen onomkeerbare stappen bomenkap Veenkade

Den Haag 6 juli 2015 – De Partij voor de Dieren Den Haag heeft tijdens de raad van 2 juli gepleit voor de uitstel van de aanb...

Lees verder

PvdD: pak zorgwekkend aantal misstanden met honden aan

Partij voor de Dieren Den Haag heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat binnen Zuid-Holland in ...

Lees verder