Schrif­te­lijke vragen - Toename gedumpte dieren 


Indiendatum: aug. 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het toegenomen aantal gedumpte dieren in de zomer. Huisdieren worden vaak in een opwelling aangeschaft waarbij de zorg voor het dier wordt onderschat, met name de verzorging van het dier tijdens de vakantieperiode. Niet altijd past het huisdier bij de vakantieplannen waardoor een groot aantal huisdieren in op straat wordt gezet, met als gevolg dat de dieren ondervoed raken en ziek worden en de Haagse dierenopvangcentra overvol raken.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Kent het college het bericht[1] dat het aantal gedumpte huisdieren deze zomerperiode weer is toegenomen?

2. Kan het college de toename van gedumpte huisdieren in Haagse opvangcentra bevestigen? Zo nee, waarom niet? Kan het college daarbij aangeven om hoeveel gedumpte dieren het gaat? Zo nee, waarom niet?

3. Vindt het college net als de Partij voor de Dieren dat een toename van gedumpte huisdieren bij de Haagse opvangcentra onacceptabel is en zoveel mogelijk voorkomen dient te worden? Zo nee, waarom niet?

Zodra dieren op straat belanden, zijn het zwerfdieren en heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor deze dieren. De gedumpte dieren komen in slechte conditie, ondervoed of met ziektes in het opvangcentrum terecht. Ook is een fors aantal binnengekomen dieren drachtig. De medische verzorging en de opvang brengen aanzienlijke kosten met zich mee.

4. Hoeveel extra budget trekt het college uit om de opvangcentra tegemoet te komen vanwege de wettelijke zorgplicht van de gemeente Den Haag voor de opvang van zwerfdieren? Graag een toelichting.

Tijdens de begrotingsbehandeling, op 17 november 2014, heeft de raad een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin het college werd opgedragen een voorlichtingscampagne op te zetten rondom verantwoord huisdierenbezit. Voorlichting over het natuurlijk gedrag en de nodige verzorging van het dier kan impulsaankopen voorkomen.

5. Waarom is deze campagne niet voor de zomer van 2015 van start gegaan, zodat een aantal dumpingen voorkomen had kunnen worden? Graag een toelichting. Wanneer start deze voorlichtingscampagne?

6. Is het college bereid om in de voorlichtingscampagne de passende zorg voor het huisdier in de vakantieperiode op te nemen, zodat er minder dieren worden gedumpt tijdens de zomer? Zo ja, hoe en binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

[1] http://denhaagfm.nl/2015/08/03/toename-gedumpte-dieren-bij-dierenbescherming-haaglanden/

Indiendatum: aug. 2015
Antwoorddatum: 6 aug. 2015

De gemeenteraad,

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 7 augustus 2015 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het toegenomen aantal gedumpte dieren in de zomer. Huisdieren worden vaak in een opwelling aangeschaft waarbij de zorg voor het dier wordt onderschat, met name de verzorging van het dier tijdens de vakantieperiode. Niet altijd past het huisdier bij de vakantieplannen waardoor een groot aantal huisdieren in op straat wordt gezet, met als gevolg dat de dieren ondervoed raken en ziek worden en de Haagse dierenopvangcentra overvol raken.


1. Kent het college het bericht1 dat het aantal gedumpte huisdieren deze zomerperiode weer is toegenomen?

Ja.

2. Kan het college de toename van gedumpte huisdieren in Haagse opvangcentra bevestigen? Zo nee, waarom niet? Kan het college daarbij aangeven om hoeveel gedumpte dieren het gaat? Zo nee, waarom niet?

Nee. De cijfers van de dierenopvangcentra in Den Haag over het aantal opgevangen huisdieren tot en met juli 2015 bevestigen de toename van gedumpte huisdieren niet.

3. Vindt het college net als de Partij voor de Dieren dat een toename van gedumpte huisdieren bij de Haagse opvangcentra onacceptabel is en zoveel mogelijk voorkomen dient te worden? Zo nee, waarom niet?

Zie de beantwoording van vraag 2.


Zodra dieren op straat belanden, zijn het zwerfdieren en heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor deze dieren. De gedumpte dieren komen in slechte conditie, ondervoed of met ziektes in het opvangcentrum terecht. Ook is een fors aantal binnengekomen dieren drachtig. De medische verzorging en de opvang brengen aanzienlijke kosten met zich mee.

4. Hoeveel extra budget trekt het college uit om de opvangcentra tegemoet te komen vanwege de wettelijke zorgplicht van de gemeente Den Haag voor de opvang van zwerfdieren? Graag een toelichting.

In de programmabegroting 2015-2018 is opgenomen dat in deze periode € 50.000 per jaar extra wordt ingezet voor dierenwelzijn. Uit dit extra geld wordt circa € 35.000 ingezet voor de opvang van huisdieren.
Tijdens de begrotingsbehandeling, op 17 november 2014, heeft de raad een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin het college werd opgedragen een voorlichtingscampagne op te zetten rondom verantwoord huisdierenbezit. Voorlichting over het natuurlijk gedrag en de nodige verzorging van het dier kan impulsaankopen voorkomen.


5. Waarom is deze campagne niet voor de zomer van 2015 van start gegaan, zodat een aantal dumpingen voorkomen had kunnen worden? Graag een toelichting. Wanneer start deze voorlichtingscampagne?

In de afgelopen maanden zijn dierenwelzijnsorganisaties, enkele dierenwinkels en de Dienst Stadsbeheer bijeen geweest om samen een campagne op te zetten. De kick-off vindt naar verwachting op Dierendag plaats. De commissie Leefomgeving zal binnenkort over de campagne dierenwelzijn worden geïnformeerd.

6. Is het college bereid om in de voorlichtingscampagne de passende zorg voor het huisdier in de vakantieperiode op te nemen, zodat er minder dieren worden gedumpt tijdens de zomer? Zo ja, hoe en binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?


Ja. Ook geeft het college daarmee uitvoering aan de door de raad aangenomen motie om bij de uitvoering van deze campagne een koppeling te maken met verantwoord huisdierenbezit (RIS 281023).


Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen - Varens kademuren het Zieken

Lees verder

Schriftelijke vragen - Aanpak misstanden met honden 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer