Zorge­lijke toestand bijen­po­pu­laties


14 december 2010

Naar aanleiding van de zorgelijke toestand van de bij en het belang van bijen en andere bestuivende insecten voor de voedselproductie over de gehele wereld heeft de Partij voor de dieren afgelopen week schriftelijke vragen gesteld over de toestand van bijen in Den Haag.

De bij is de belangrijkste bestuiver. 80% van alle gewassen in Nederland wordt door bijen bestoven en bijen zijn dus onmisbaar. De economische waarde van de bij in Nederland bedraagt maar liefst 0,8 miljard euro waar de waarde van de natuurlijke gewassen nog bij komt. In totaal zijn er ongeveer 349 wilde bijensoorten die in Nederland en België voorkomen. Bijna 60% van alle soorten staat op de rode lijst. Dat houdt in dat deze soorten bijna uitgestorven zijn of in ieder geval ernstig worden bedreigd in hun voortbestaan. In 2010 ging bijna één op de vier bijenvolken dood!

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom deze soorten (op enkele uitzonderingen na) in aantal achteruitgaan.
* Verlies van biotoop: Sommige soorten gedijen alleen goed in een bepaalde
leefomgeving waar specifieke planten voorkomen. Deze biotopen verdwijnen vaak door intensieve landbouw, schaalvergroting en herverkaveling.
* Achteruitgang van diverse drachtplanten: Vroeger was het landschap
rommeliger. Op verschillende plaatsen waren er hoekjes en randen waar allerlei planten groeiden en bloeiden. Tegenwoordig zijn de randen en zomen in landbouwgebieden kaal (doodgespoten met gif). Ook dorpen en steden zijn steeds ‘sterieler’ geworden. Tuinen worden aangelegd met veel stenen en tegels en het gemeentelijke groen is vaak weinig gevarieerd en monotoon.
* Het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen (insecticiden): Het is bekend dat deze middelen zich via het oppervlakte water verspreiden. Als wilde planten langs sloten en kanalen dit water opnemen, komt ook gif in het stuifmeel en nectar dat door bijen en hommels wordt verzameld.

De gemeente zouden dan ook actie moeten ondernemen teneinde bijenpopulaties te ondersteunen en te zorgen dat de achteruitgang van bijen en bijensoorten een halt wordt toegeroepen. De gemeente kan daartoe samenwerken met deskundigen op bijengebied. Het openbaar groen in steden kan een belangrijke rol spelen als leefgebied voor bijen, juist omdat het aantal drachtplanten in het agrarisch gebied terugloopt. De gemeente kan op zoek gaan naar mogelijkheden om meer stuifmeel en nectarleverende planten, struiken en bomen in het openbaar groen te plaatsen en bij nieuwe aanplant rekening houden met een grotere diversiteit aan planten, struiken en bomen waaronder ook drachtplanten. Bij het overige groenbeheer zoals maaien en snoeien en het gerbuik van bestrijdingsmiddelen dient ook te allen tijde rekening gehouden te worden met de bijen en andere insecten.

Ook particulieren kunnen in hun tuin ideale omstandigehden creeren waaronde de bij kan floreren. De gemeente zou op haar website daartie voorlichting kunnen geven in navolging van de mooie website van het Engelse NewCastle “Bee Aware” http://www.newcastle.gov.uk/bees. Op deze site worden burgers voorgelicht over het belang van bijen en de huidige problematiek rond de bijenstand. Ook worden oplossingen aangedragen en tips gegeven over wat men zelf kan doen om de bij te helpen.
Wanneer je nog meer wilt doen voor bijen is het ook mogelijk een bijenpopulatie te adopteren op de site: www.adopteereenbijenvolk.net
Partij voor de Dieren Den Haag is je reeds voorgegaan en heeft ook een bijenpopulatie geadopteerd teneinde de bij door deze moeilijke omstandigheden te helpen.