Schrif­te­lijke vragen Brute klemmen zorgen voor veel dierenleed


Indiendatum: 24 mrt. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Afgelopen weken heeft de Partij voor de Dieren Den Haag meerdere berichten ontvangen over watervogels die verstrikt zaten in muskusrattenklemmen op Haags grondgebied. In het verleden zijn ook al meerdere watervogels ‘gevangen’ door deze dieronvriendelijke klemmen. Toen zijn ook meerdere klachten ingediend bij het Hoogheemraadschap Delfland. Nu vallen opnieuw veel slachtoffers door de klemmen die veel dierenleed veroorzaken.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college bekend met berichtgeving over watervogels die verstrikt zijn geraakt in muskusrattenklemmen?

2) Is het college bekend met waar in Den Haag deze muskusrattenklemmen worden geplaatst? Kan die informatie worden gedeeld met de gemeenteraad en dierenhulporganisaties? Zo nee, waarom niet?

3) Is het college op de hoogte waarom deze dieronvriendelijke vallen worden geplaatst op Haags grondgebied? Zijn er andere diervriendelijke maatregelen overwogen? Zo ja welke en waarom worden die niet meer gebruikt?

4) Kan het college bevestigen dat muskusrattenklemmen bij wet verboden zijn omdat het gaat om onbeveiligde open klemmen? Zo nee, waarom niet?

5) Hoe worden instanties gecontroleerd op de wijze van het plaatsen van de muskusrattenklemmen? Welke restricties kunnen zij krijgen bij het veroorzaken van ernstig dierenleed, bijvangst of incorrecte plaatsing?

6) Is het college bekend of in onze gemeente of op nationaal niveau een onafhankelijk meldpunt is, waar de Dierenambulance Den Haag en omstreken en de Vogelopvang de Wulp meldingen kunnen maken van bijvangst van muskusrattenklemmen? Zo nee, is de gemeente bereid dat voor onze stad in het leven te roepen?

7) Kan het college de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland oproepen het voorbeeld te volgen van Groningen om de verleende ontheffing aan te passen naar het gebruik van diervriendelijke maatregelen zodat er geen sprake meer is van bijvangst?Robin Smit
Partij voor de Dieren Den Haag

Indiendatum: 24 mrt. 2022
Antwoorddatum: 17 mei 2022

Het raadslid de heer Smit heeft op 24 maart 2022 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Afgelopen weken heeft de Partij voor de Dieren Den Haag meerdere berichten ontvangen over watervogels die verstrikt zaten in muskusrattenklemmen op Haags grondgebied.1 In het verleden zijn ook al meerdere watervogels ‘gevangen’ door deze dieronvriendelijke klemmen. Toen zijn ook meerdere klachten ingediend bij het Hoogheemraadschap Delfland. Nu vallen opnieuw veel slachtoffers door de klemmen die veel dierenleed veroorzaken.

1. Is het college bekend met berichtgeving over watervogels die verstrikt zijn geraakt in muskusrattenklemmen?

Het college is hiermee bekend.

2. Is het college bekend met waar in Den Haag deze muskusrattenklemmen worden geplaatst? Kan die informatie worden gedeeld met de gemeenteraad en dierenhulporganisaties? Zo nee, waarom niet?

De plaatsing geschiedt door Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland (MRB WMNL), een
samenwerkingsverband tussen de waterschappen Stichtse Rijnlanden, Hollands Noorderkwartier, Amstel, Gooi en Vecht, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland. Bij plaatsing worden borden geplaatst om mensen te waarschuwen. De vallen worden doorlopend verplaatst om zo gericht mogelijk muskusratten te kunnen vangen. Een actueel overzicht is niet beschikbaar.

3. Is het college op de hoogte waarom deze dieronvriendelijke vallen worden geplaatst op Haags grondgebied? Zijn er andere diervriendelijke maatregelen overwogen? Zo ja welke en waarom worden die niet meer gebruikt?

MRB WMNL gebruikt verschillende vangmiddelen voor het beheer van de muskusrattenpopulatie. Uitgangspunt is dat dierenleed zoveel mogelijk wordt voorkomen. Vangmiddelen worden zo gemaakt en geplaatst dat er zo min mogelijk bijvangsten zijn én dat gewenst gevangen dieren zo min mogelijk lijden. Periodiek wordt in samenwerking met de andere muskusrattenbeheer-organisaties onderzocht of hierin nog verbeteringen mogelijk zijn.

4. Kan het college bevestigen dat muskusrattenklemmen bij wet verboden zijn omdat het gaat om onbeveiligde open klemmen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Om te zorgen dat gevangen muskusratten zo min mogelijk lijden, maakt MRB WMNL sinds 2019 alleen nog gebruik van klemmen die voldoen aan de internationale standaard voor humane vallen (Humane Trapping Standards Regulations). Daarnaast worden klemmen zodanig geplaatst dat de kans op onnodig lijden zo klein mogelijk is. Bij het plaatsen van welke val dan ook is het helaas vrijwel onvermijdelijk dat dieren gevangen worden die geen doel-vangst zijn. Voor een groot deel betreft dit andere plaagdieren zoals bruine ratten, maar helaas ook dieren die niet ongewenst of zelfs zeer gewenst zijn in het gebied. In alle gevallen beschouwen wij het vangen van een niet-doeldier een ongewenste vangst. MRB WMNL probeert dit te ongewenste vangsten te voorkomen langs twee sporen. In spoor één wordt in het veld onderzocht welke aanpassingen aan vangmiddelen en methoden van plaatsen van vangmiddelen mogelijk zijn die het aantal bijvangsten beperken. Hierbij wordt rekening gehouden met de certificering van vangmiddelen. In spoor twee worden (bij)vangstgegevens geanalyseerd om een betere balans te vinden tussen gewenste en ongewenste vangsten. Dit doet MRB WMNL in samenwerking met de andere muskusrattenbeheerorganisaties in Nederland.

5. Hoe worden instanties gecontroleerd op de wijze van het plaatsen van de muskusrattenklemmen? Welke restricties kunnen zij krijgen bij het veroorzaken van ernstig dierenleed, bijvangst of incorrecte plaatsing?

Sinds 2011 staat in de Waterwet dat waterschappen zo goed mogelijk zorg moeten dragen voor het voorkomen van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten. De waterschappen hebben de verantwoordelijkheid hiervoor overgedragen gekregen van de provincies. In de Wet natuurbeheer is vastgelegd dat provincies de verantwoordelijkheid hebben voor het beschermen van flora en fauna. Om dieren te mogen doden is toestemming nodig van de betreffende provincie. Deze mag zij onder bepaalde voorwaarden geven. Alle beheerorganisaties hebben - bij alle provincies waarin zij actief zijn - zo’n opdracht gevraagd en gekregen. Daarbij is gestreefd deze opdrachten zoveel mogelijk eensluidend te laten zijn. In de opdrachten is geregeld dat medewerkers van de organisaties –onder bepaalde voorwaarden – toegang hebben tot alle gebieden in de provincie, is benoemd welke vangmiddelen daarbij toegestaan zijn en onder welke voorwaarden die gebruikt mogen worden. Aan de provincies moet jaarlijks gerapporteerd worden over aantallen vangsten en bijvangsten.

6. Is het college bekend of in onze gemeente of op nationaal niveau een onafhankelijk meldpunt is, waar de Dierenambulance Den Haag en omstreken en de Vogelopvang de Wulp meldingen kunnen maken van bijvangst van muskusrattenklemmen? Zo nee, is de gemeente bereid dat voor onze stad in het leven te roepen?

Meldingen inzake muskusrattenbeheer kunnen worden gedaan bij MRB WMNL, uitgevoerd door hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (030-634 57 56).

7. Kan het college de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland oproepen het voorbeeld te volgen van Groningen om de verleende ontheffing aan te passen naar het gebruik van diervriendelijke maatregelen zodat er geen sprake meer is van bijvangst?

Zie antwoord op vraag 3 en 4. Helaas is het (nog) niet mogelijk om bijvangsten volledig te voorkomen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen