Schrif­te­lijke vragen Dieren bij evene­menten


Indiendatum: 5 apr. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 9 september 2019 is het initiatiefvoorstel “Haagse evenementen vrij van dierenleed” van de Partij voor de Dieren ingediend. Het college heeft in mei 2021 de raad een preadvies aangeboden over het initiatiefvoorstel (RIS303419). Vervolgens is het voorstel door de gemeenteraad op 1 juli 2021 aangenomen. Daarin stonden een aantal besluiten die het college niet tijdig heeft uitgevoerd waarover de Partij voor de Dieren op 8 november 2022 vragen heeft gesteld (RIS310559). Vervolgens heeft het college op 22 maart een nieuw ‘preadvies’ gepubliceerd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Wat is de status van een preadvies nadat het initiatiefvoorstel al is aangenomen door de raad? Erkent het college dat een preadvies nadien niet de inhoud van het raadsbesluit wijzigt?

  In het dictum van het aangenomen initiatiefvoorstel staat: ‘Het college te verzoeken om eind 2021 de voortgang van de genoemde acties aan de raad mee te delen en specifiek in te gaan op de vraag of het gebruik van dieren in de openbare ruimte in de verschillende situaties, bijvoorbeeld bij het tentoonstellen van papegaaien, vergunningplichtig is.’ In het ‘preadvies’ wordt niet ingegaan op het gebruik van dieren in verschillende situaties. Bij de beantwoording van de eerdere schriftelijke vragen werd wel aangegeven dat ‘meer juridisch uitzoekwerk nodig’ is.
 2. Kan het college aangeven of er een juridisch onderzoek uitgevoerd is naar het gebruik van dieren? Zo ja, kan dit met de raad worden gedeeld?
 3. Welke verschillende situaties zijn er waarbij dieren voor vermaak worden gebruikt in de openbare ruimte en onder welke juridische kaders vallen deze situaties?
 4. Kan het college aangeven hoe het huidige gebruik van papegaaien aan de Boulevard specifiek moet worden gezien? Is hier inderdaad sprake van venten?

  In het initiatiefvoorstel wordt verzocht de mogelijkheid te bezien de Verordening straathandel Den Haag 2017 aan te passen door in artikel 2 eerste lid een nieuw criterium onder sub d toe te voegen: “zonder vergunning van burgemeester en wethouder indien dieren worden gebruikt”
 5. Kan het college aangeven of het klopt dat deze aanpassing juridisch mogelijk is?
 6. Klopt het dat het college tegen deze aanpassing adviseert omdat dit ervoor zorgt dat mensen die dieren willen gebruiken bij het venten een vergunning moeten aanvragen?
 7. Kan het college aangeven hoe vaak het venten met dieren in Den Haag plaatsvindt?
 8. Indien er inderdaad weinig dieren bij venten wordt gebruikt, zal er toch ook weinig vergunningen dienen te worden aangevraagd en is de last voor de gemeente toch zeer beperkt?
 9. Is het college alsnog bereid om bij de volgende APV-wijziging de vergunningsplicht voor het gebruik van dieren bij het venten in te voeren?
 10. Kan het college deze vragen uiterlijk half mei beantwoorden zodat de beantwoording
  betrokken kan worden bij het debat over evenementen in de Algemene raadscommissie
  (Bestuur)?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 5 apr. 2022
Antwoorddatum: 17 mei 2022

Het raadslid de heer Barker heeft op 5 april 2022 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 9 september 2019 is het initiatiefvoorstel “Haagse evenementen vrij van dierenleed” van de Partij voor de Dieren ingediend. Het college heeft in mei 2021 de raad een preadvies aangeboden over het initiatiefvoorstel (RIS303419). Vervolgens is het voorstel door de gemeenteraad op 1 juli 2021 aangenomen. Daarin stonden een aantal besluiten die het college niet tijdig heeft uitgevoerd waarover de Partij voor de Dieren op 8 november 2022 vragen heeft gesteld (RIS310559).

Vervolgens heeft het college op 22 maart een nieuw ‘preadvies’ gepubliceerd. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Wat is de status van een preadvies nadat het initiatiefvoorstel al is aangenomen door de raad? Erkent het college dat een preadvies nadien niet de inhoud van het raadsbesluit wijzigt?

Ja, dat klopt. In de reactie van het college was al inhoudelijk ingegaan op de mogelijkheid om extra regels in te stellen. Een nieuw onderzoek leek daarmee overbodig, waardoor dit misverstand is ontstaan. Het preadvies heeft daarom geen status.

In het dictum van het aangenomen initiatiefvoorstel staat: ‘Het college te verzoeken om eind 2021 de voortgang van de genoemde acties aan de raad mee te delen en specifiek in te gaan op de vraag of het gebruik van dieren in de openbare ruimte in de verschillende situaties, bijvoorbeeld bij het tentoonstellen van papegaaien, vergunningplichtig is.’ In het ‘preadvies’ wordt niet ingegaan op het gebruik van dieren in verschillende situaties. Bij de beantwoording van de eerdere schriftelijke vragen werd wel aangegeven dat ‘meer juridisch uitzoekwerk nodig’ is.

2. Kan het college aangeven of er een juridisch onderzoek uitgevoerd is naar het gebruik van dieren? Zo ja, kan dit met de raad worden gedeeld?
Er is enkel bekeken of er in de gemeentelijke regelgeving handvatten zijn om het gebruik van dieren te reguleren. Omdat in hogere wetgeving, de Wet dieren, reeds is geregeld hoe met dierenwelzijn om te gaan, is het niet mogelijk om in lokale regelgeving met hetzelfde motief hetzelfde onderwerp te regelen.

3. Welke verschillende situaties zijn er waarbij dieren voor vermaak worden gebruikt in de
openbare ruimte en onder welke juridische kaders vallen deze situaties?

Er zijn, behalve de man met papegaaien op de Boulevard, op dit moment geen gevallen bekend waarbij er dieren voor vermaak worden gebruikt in de openbare ruimte.

4. Kan het college aangeven hoe het huidige gebruik van papegaaien aan de Boulevard specifiek
moet worden gezien? Is hier inderdaad sprake van venten?

Op de boulevard zijn geen standplaatsen aangewezen. Gezien de kortstondige verkoop en de manierwaarop de man met zijn papegaaien over de boulevard beweegt, kan dit worden gezien als venten. In het initiatiefvoorstel wordt verzocht de mogelijkheid te bezien de Verordening straathandel Den Haag 2017 aan te passen door in artikel 2 eerste lid een nieuw criterium onder sub d toe te voegen: “zonder vergunning van burgemeester en wethouder indien dieren worden gebruikt”.

5. Kan het college aangeven of het klopt dat deze aanpassing juridisch mogelijk is?

Het motief van het voorstel lijkt vooral te zijn ingegeven door dierenwelzijn. Zoals is aangegeven in het antwoord op vraag 2 is dit onderwerp geregeld in de Wet dieren en kan dit daarom niet ook nog eens in lokale regelgeving worden geregeld. Het ventverbod in de Verordening straathandel Den Haag 2017 is vooral ingegeven door het motief van de openbare orde. Dit motief zal er niet snel toe leiden dat venten met dieren aan regels moet worden gebonden.

6. Klopt het dat het college tegen deze aanpassing adviseert omdat dit ervoor zorgt dat mensen die dieren willen gebruiken bij het venten een vergunning moeten aanvragen?
Nee, zie het antwoord op de vragen 2 en 5.

7. Kan het college aangeven hoe vaak het venten met dieren in Den Haag plaatsvindt?
Daar zijn geen gegevens over bekend, want om te mogen venten is geen vergunning noodzakelijk.

8. Indien er inderdaad weinig dieren bij venten wordt gebruikt, zal er toch ook weinig
vergunningen dienen te worden aangevraagd en is de last voor de gemeente toch zeer beperkt?

Zie het antwoord op vragen 2, 5 en 7.

9. Is het college alsnog bereid om bij de volgende APV-wijziging de vergunningsplicht voor het
gebruik van dieren bij het venten in te voeren?

Nee, zie het antwoord op vraag 2.

10. Kan het college deze vragen uiterlijk half mei beantwoorden zodat de beantwoording betrokken
kan worden bij het debat over evenementen in de Algemene raadscommissie (Bestuur)?

Ja.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Afsluiting Zuiderpark voor Invictus Games

Lees verder

Schriftelijke vragen Zet ook de knop om!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer