Schrif­te­lijke vragen Zet ook de knop om!


Indiendatum: 7 apr. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Wereldwijd stijgen de energieprijzen. De zichtbare gevolgen van de huidige zeer hoge energieprijzen zijn bijvoorbeeld energiearmoede, de hoge inflatie en dalende koopkracht. Inwoners met een bescheiden portemonnee worden hierdoor het hardst getroffen. De stijging van de energieprijzen is door de Russische inval in Oekraïne helaas versterkt. Door deze inval in Oekraïne staan we ook in Nederland voor een moreel dilemma: moeten we nog wel Russisch gas afnemen als dit de oorlog mede financiert? Er zijn twee belangrijke redenen om minder afhankelijk te worden van (Russisch) gas. Ten eerste is het een duidelijk signaal naar Rusland dat dergelijke agressie niet zonder gevolgen blijft en ten tweede is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen noodzakelijk voor het tegengaan van klimaatverandering. Deze ontwikkelingen worden uiteraard ook door de landelijke politiek gevolgd. Niet voor niets is het kabinet daarom met de campagne ‘Zet ook de knop om’ begonnen. Daarnaast heeft het Europees Parlement bepleit om een embargo op te leggen voor fossiele brandstoffen van Rusland.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat energiebesparing een effectieve manier is om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas en daarmee de financiering van de oorlog in Oekraïne te bemoeilijken? Is het college het ook met ons eens dat energiebesparing tevens helpt klimaatverandering tegen te gaan?

  2. Is het college bekend met de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’?

  3. Zijn er in het kader van deze energiebesparing reeds nieuwe maatregelen getroffen in de gemeentelijke gebouwen? Zo ja, welke maatregelen zijn dat? Zo nee, is het college van plan relevante maatregelen in te zetten?

  4. Gaat het college, om bewustzijn in de Haagse samenleving te bevorderen, naar de samenleving communiceren dat zij de campagne ‘Zet ook de knop om’ steunt en deze ook opgepakt wordt in gemeentelijke gebouwen?

  5. Is het college bereid om in gesprek te gaan met lokale ondernemers en inwoners van Den Haag om hen ook uit te nodigen maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren wil benadrukken dat maatregelen niet ten koste moeten gaan van kwetsbare personen. In gemeentelijke gebouwen waar mensen verblijven vanwege gezondheidsklachten, zou de thermostaat moeilijk lager kunnen worden gezet.

  1. Heeft het college een inventarisatie gedaan van welke locaties in Den Haag prioriteit krijgen als warmte van fossiele brandstoffen schaarser wordt? Zo nee, zou het college dit willen overwegen?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 apr. 2022
Antwoorddatum: 5 jul. 2022

Het raadslid de heer Barker heeft op op 7 april 2022 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Wereldwijd stijgen de energieprijzen. De zichtbare gevolgen van de huidige zeer hoge energieprijzen zijn bijvoorbeeld energiearmoede, de hoge inflatie en dalende koopkracht. Inwoners met een bescheiden portemonnee worden hierdoor het hardst getroffen. De stijging van de energieprijzen is door de Russische inval in Oekraïne helaas versterkt. Door deze inval in Oekraïne staan we ook in Nederland voor een moreel dilemma: moeten we nog wel Russisch gas afnemen als dit de oorlog mede financiert? Er zijn twee belangrijke redenen om minder afhankelijk te worden van (Russisch) gas. Ten eerste is het een duidelijk signaal naar Rusland dat dergelijke agressie niet zonder gevolgen blijft en ten tweede is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen noodzakelijk voor het tegengaan van klimaatverandering. Deze ontwikkelingen worden uiteraard ook door de landelijke politiek gevolgd. Niet voor niets is het kabinet daarom met de campagne ‘Zet ook de knop om’ begonnen. Daarnaast heeft het Europees Parlement bepleit om een embargo op te leggen voor fossiele brandstoffen van Rusland

1. Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat energiebesparing een effectieve manier is om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas en daarmee de financiering van de oorlog in Oekraïne te bemoeilijken? Is het college het ook met ons eens dat energiebesparing tevens helpt klimaatverandering tegen te gaan?

Ja het college is dit met u eens.

2. Is het college bekend met de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’?

Ja.

3. Zijn er in het kader van deze energiebesparing reeds nieuwe maatregelen getroffen in de gemeentelijke gebouwen? Zo ja, welke maatregelen zijn dat? Zo nee, is het college van plan relevante maatregelen in te zetten?

In het kader van ons energiemanagement werkt de gemeente al jaren aan een zo laag mogelijk energieverbruik. De gemeente neemt momenteel extra maatregelen waarmee effectief energie bespaard wordt. Behalve een verlaging van de binnentemperatuur in de wintermaanden gaat het hierbij om minder koeling in de zomermaanden. Dit zal in ieder geval in de kantoorgebouwen gebeuren. Als het gaat om de temperatuurinstelling in publieksgebouwen als bibliotheken, sporthallen en zwembaden dient natuurlijk rekening gehouden te worden met kwetsbare personen als ouderen en kinderen.

Aanvullend hierop besteden we extra aandacht aan het goed afstellen van apparatuur en installaties en het
nemen van eenvoudige duurzaamheidsmaatregelen, denk hierbij aan het waterzijdig inregelen CVinstallaties of het aanbrengen van radiatorfolie. Het is de bedoeling dat deze maatregelen in het derde kwartaal zijn afgerond.

4. Gaat het college, om bewustzijn in de Haagse samenleving te bevorderen, naar de samenleving communiceren dat zij de campagne ‘Zet ook de knop om’ steunt en deze ook opgepakt wordt in gemeentelijke gebouwen?

Ja, zodra wij effectieve maatregelen hebben genomen, zullen wij hier ook actief over communiceren aan bijvoorbeeld de gebruikers en bezoekers van onze gebouwen. Na de zomer zal een gedragscampagne van start gaan gericht op gemeenteambtenaren.

5. Is het college bereid om in gesprek te gaan met lokale ondernemers en inwoners van Den Haag om hen ook uit te nodigen maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet? De Partij voor de Dieren wil benadrukken dat maatregelen niet ten koste moeten gaan van kwetsbare personen. In gemeentelijke gebouwen waar mensen verblijven vanwege gezondheidsklachten, zou de thermostaat moeilijk lager kunnen worden gezet.

De gemeente is al actief op dit vlak richting bewoners en bedrijven door een heel scala aan maatregelen op
het gebied van bewustwording, door voorlichting e n het verstrekken van gerichte subsidies voor isolatiemaatregelen en de opwek van duurzame energie. Hoewel de gemeente het belangrijk vindt dat met de
campagne ‘Zet ook de knop om’ nogmaals aandacht wordt gevraagd aan energiebesparing, acht zij het niet
nodig om in het kader van deze campagne opnieuw burgers en bedrijven te benaderen.

6. Heeft het college een inventarisatie gedaan van welke locaties in Den Haag prioriteit krijgen als warmte van fossiele brandstoffen schaarser wordt? Zo nee, zou het college dit willen overwegen?

Vooralsnog is dit niet aan de orde. Wel betaalt de gemeente steeds meer voor haar energie. Om deze reden is
gestart met een inventarisatie hoe we met name ons gasverbruik verder terug kunnen dringen door het
nemen van extra gebouwgebonden maatregelen – denk aan extra isolatie of investeringen in duurzame
energie en warmtebronnen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de locoburgemeester.

Ilma Merx

Kavita Parbhudayal

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Dieren bij evenementen

Lees verder

Schriftelijke vragen Informatie over openbare ruimte besluiten?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer