Schrif­te­lijke vragen Zet ook de knop om!


Indiendatum: 7 apr. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Wereldwijd stijgen de energieprijzen. De zichtbare gevolgen van de huidige zeer hoge energieprijzen zijn bijvoorbeeld energiearmoede, de hoge inflatie en dalende koopkracht. Inwoners met een bescheiden portemonnee worden hierdoor het hardst getroffen. De stijging van de energieprijzen is door de Russische inval in Oekraïne helaas versterkt. Door deze inval in Oekraïne staan we ook in Nederland voor een moreel dilemma: moeten we nog wel Russisch gas afnemen als dit de oorlog mede financiert? Er zijn twee belangrijke redenen om minder afhankelijk te worden van (Russisch) gas. Ten eerste is het een duidelijk signaal naar Rusland dat dergelijke agressie niet zonder gevolgen blijft en ten tweede is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen noodzakelijk voor het tegengaan van klimaatverandering. Deze ontwikkelingen worden uiteraard ook door de landelijke politiek gevolgd. Niet voor niets is het kabinet daarom met de campagne ‘Zet ook de knop om’ begonnen. Daarnaast heeft het Europees Parlement bepleit om een embargo op te leggen voor fossiele brandstoffen van Rusland.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college het met Partij voor de Dieren eens dat energiebesparing een effectieve manier is om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas en daarmee de financiering van de oorlog in Oekraïne te bemoeilijken? Is het college het ook met ons eens dat energiebesparing tevens helpt klimaatverandering tegen te gaan?

  2. Is het college bekend met de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’?

  3. Zijn er in het kader van deze energiebesparing reeds nieuwe maatregelen getroffen in de gemeentelijke gebouwen? Zo ja, welke maatregelen zijn dat? Zo nee, is het college van plan relevante maatregelen in te zetten?

  4. Gaat het college, om bewustzijn in de Haagse samenleving te bevorderen, naar de samenleving communiceren dat zij de campagne ‘Zet ook de knop om’ steunt en deze ook opgepakt wordt in gemeentelijke gebouwen?

  5. Is het college bereid om in gesprek te gaan met lokale ondernemers en inwoners van Den Haag om hen ook uit te nodigen maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren wil benadrukken dat maatregelen niet ten koste moeten gaan van kwetsbare personen. In gemeentelijke gebouwen waar mensen verblijven vanwege gezondheidsklachten, zou de thermostaat moeilijk lager kunnen worden gezet.

  1. Heeft het college een inventarisatie gedaan van welke locaties in Den Haag prioriteit krijgen als warmte van fossiele brandstoffen schaarser wordt? Zo nee, zou het college dit willen overwegen?

Robert Barker
Partij voor de Dieren