Schrif­te­lijke vragen Infor­matie over openbare ruimte besluiten?


Indiendatum: 12 apr. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeente besteedt aandacht aan de openbare ruimte, onder andere via het Handboek Openbare Ruimte (HOR). Dit wordt op de gemeentelijke website omschreven als “een instrument waarmee goed functionerende en goed te onderhouden openbare ruimte tot stand moet komen”. Binnen de gemeente Den Haag zijn er “vijf adviesorganen die er op toezien dat de openbare ruimte conform de richtlijnen van het Haagse HOR worden ontworpen en uitgevoerd.” Deze vijf zijn: Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR), Vooroverleg Over Verkeerszaken (VOV), de Beheerdertoets dienst Stadsbeheer, de Beheerdertoets dienst Publiekszaken, de Diensten- en Bedrijvenprocedure. Uiteindelijk zijn bewoners en bezoekers van Den Haag de begunstigden van de vormgeving van de openbare ruimte.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het logisch is dat bewoners de besluitvorming rondom projecten in openbare ruimte moeten kunnen volgen?

  2. Kan het college aangeven of het voor inwoners van Den Haag mogelijk is om besluiten van de adviesorganen in te zien? Zo ja, hoe kunnen burgers deze informatie inzien? Kan het college de procedure waarmee burgers deze informatie kunnen opvragen en inzien gedetailleerd beschrijven?

  3. Kan het college aangeven of informatieverzoeken over de besluiten van deze adviesorganen voorkomen, en met welke frequentie? Hoe wordt omgegaan met informatieverzoeken?

  4. Zijn de gespreksverslagen van de adviesorganen in principe openbaar? Hoe wordt omgegaan met het eventueel weglakken van informatie als deze door inwoners opgevraagd wordt? Zijn hier kaders voor?

  5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het inzicht geven in de context, afwegingen en motivaties die leiden tot een besluit, kan leiden tot beter begrip over het besluit? Zo ja, is het openbaar maken van context, afwegingen en motivaties welke leiden tot een besluit een uitgangspunt bij de informatieverstrekking?

  6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het wenselijk is om meer informatie openbaar te maken rond de advisering van de genoemde vijf organen?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 apr. 2022
Antwoorddatum: 17 mei 2022

Het raadslid de heer Barker heeft op 11 april 2022 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De gemeente besteedt aandacht aan de openbare ruimte, onder andere via het Handboek Openbare Ruimte (HOR). Dit wordt op de gemeentelijke website omschreven als “een instrument waarmee goed functionerende en goed te onderhouden openbare ruimte tot stand moet komen”. Binnen de gemeente Den Haag zijn er “vijf adviesorganen die erop toezien dat de openbare ruimte conform de richtlijnen van het Haagse HOR worden ontworpen en uitgevoerd.” Deze vijf zijn: Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR), Vooroverleg Over Verkeerszaken (VOV), de Beheerderstoets dienst Stadsbeheer, de Beheerderstoets dienst Publiekszaken, de Diensten- en Bedrijvenprocedure. Uiteindelijk zijn bewoners en bezoekers van Den Haag de begunstigden van de vormgeving van de openbare ruimte.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het logisch is dat bewoners de besluitvorming rondom projecten in openbare ruimte moeten kunnen volgen?

Ja. Om de gemeenteraad een weloverwogen besluit te kunnen voorleggen heeft het college twee adviesraden voor ingrepen in de openbare ruimte: de adviescommissie openbare ruimte (ACOR) en het vooroverleg over verkeerszaken (VOV). Deze adviezen maken onderdeel uit van de besluitvorming en worden als zodanig ook kenbaar gemaakt in de betreffende besluiten.

De hiernaast op de website genoemde beheerderstoetsen en de diensten- en bedrijvenprocedure leiden niet tot een advies. De beheerderstoets ziet erop toe dat de voorgestelde ingreep leidt tot een situatie die door de diverse beheerders ook daadwerkelijk beheerd kunnen worden. Hiertoe moet ambtelijk tot overeenstemming worden gekomen; de gemeenteraad zal geen voorstel worden voorgelegd dat (op termijn) tot problemen in beheer van de openbare ruimte leidt. In de diensten- en bedrijvenprocedure worden de werkzaamheden in de openbare ruimte, van de gemeente of door andere partijen zoals drinkwaterbedrijven, elektriciteit-, en gasleidingen en de HTM goed afgestemd. In het vervolg van de beantwoording van de vragen wordt alleen ingegaan op de adviezen van ACOR en VOV.

2. Kan het college aangeven of het voor inwoners van Den Haag mogelijk is om besluiten van de adviesorganen in te zien? Zo ja, hoe kunnen burgers deze informatie inzien? Kan het college de procedure waarmee burgers deze informatie kunnen opvragen en inzien gedetailleerd beschrijven?

Voor ingrepen in de openbare ruimte wordt een collegebesluit, danwel raadsbesluit vastgesteld. Dit is in te zien via het raadsinformatiesysteem (RIS). ACOR en VOV leveren geen besluiten, alleen adviezen. Deze adviezen worden vóór de bestuurlijke besluitvorming opgesteld. De collegebesluiten en raadsvoorstellen aangaande ingrepen in de openbare ruimte bevatten een paragraaf waarin wordt ingegaan op de adviezen van ACOR en VOV.

3. Kan het college aangeven of informatieverzoeken over de besluiten van deze adviesorganen voorkomen, en met welke frequentie? Hoe wordt omgegaan met informatieverzoeken?

Brede informatieverzoeken (al dan niet conform voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en per 1 mei 2022 de Wet open overheid (Woo)) over ingrepen in de openbare ruimte komen incidenteel voor. Bij een verzoek om openbaarmaking aangaande een specifiek project of onderwerp, kunnen verslagen van ACOR en VOV worden geopenbaard.

4. Zijn de gespreksverslagen van de adviesorganen in principe openbaar?

Hoe wordt omgegaan met het eventueel weglakken van informatie als deze door inwoners opgevraagd wordt? Zijn hier kaders voor? De (gespreks-)verslagen van de adviesorganen zijn in beginsel openbaar. Bij de openbaarmaking worden de wettelijke kaders uit de toepasselijke wetgeving (Wob en Woo), en daarmee de kaders voor weglakken, gevolgd.

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het inzicht geven in de context, afwegingen en motivaties die leiden tot een besluit, kan leiden tot beter begrip over het besluit? Zo ja, is het openbaar maken van context, afwegingen en motivaties welke leiden tot een besluit een uitgangspunt bij de informatieverstrekking?

Het college geeft in het collegebesluit of raadsvoorstel de onderbouwing, inclusief context, afweging en
motivering, bij een voorstel omtrent ingrepen in de openbare ruimte. Dit gaat breder dan alleen de adviezen aangaande kwaliteit openbare ruimte en verkeersaspecten.

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het wenselijk is om meer informatie openbaar te maken rond de advisering van de genoemde vijf organen?

Nee, het college is het hier niet mee eens, zie ook antwoord vraag 3.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx


de burgemeester,
Jan van Zanen