Schrif­te­lijke vragen Vleespro­motie op kosten van Den Haag?


Indiendatum: 26 apr. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeente Den Haag subsidieert Stichting Groenfonds Midden-Delfland, zo blijkt uit de Programmabegroting 2022-2025 (RIS309850, p. 108). “De Stichting Groenfonds Midden-Delfland biedt in 2022 subsidies voor kleine projecten om het agrarische cultuurlandschap te promoten. Doel van de subsidie is om de lokale producten zoals zuivel en vlees meer bekendheid te geven,” zo kunnen we in de begroting lezen.

De subsidies van de stichting richten zich “op concrete verkoop van producten afkomstig van het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland”, zo stelt de stichting zelf (bijlage 1). De stichting richt zich vooral op de melkveehouderij (bijlage 2). Zo is bijvoorbeeld subsidie verleend aan “een agrarische ondernemer die niet alleen zuivel en vlees ziet als een streekeigen product, maar ook koeienhuiden, dus leer!” (bijlage 3).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan het college een overzicht geven van de bedragen die de gemeente Den Haag vanaf 2005 (de oprichting van de stichting) per jaar aan de Stichting Groenfonds Midden-Delfland heeft gedoneerd?

 2. Welk bedrag is het college van plan in 2022 aan de Stichting Groenfonds Midden-Delfland te doneren?

 3. Biedt de gemeente Den Haag, buiten donaties, ook andere ondersteuning aan de Stichting Groenfonds Midden-Delfland (bijvoorbeeld personele)? Kan het college deze ondersteuning specificeren?

In het aangenomen initiatiefvoorstel “Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten” (RIS302821) riep de raad het college op om in te zetten op duurzaam voedsel. Zo moet het college aan de gang met de “eiwittransitie” (p. 5): de overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Ook moet het college met organisaties in overleg “om een meer aantrekkelijk plantaardig menu op de kaart te zetten” (p. 5). Daarnaast moet de gemeente het goede voorbeeld geven door “plantaardig en vegetarisch eten te stimuleren” (p. 5). Deze doelstellingen zijn verwerkt in de Programmabrieven Duurzaamheid van het college.

 1. Deelt het college de mening dat Stichting Groenfonds Midden-Delfland, door het promoten van vlees- en zuivelproducten, de eiwittransitie naar een meer plantaardig voedselpatroon hindert?

 2. Deelt het college de mening dat de financiële steun van de gemeente Den Haag aan de Stichting Groenfonds Midden-Delfland op dit moment contrair is aan het gemeentelijke voedselbeleid?

 3. Is het college bereid de financiële steun van de gemeente Den Haag aan de Stichting Groenfonds Midden-Delfland te verbinden aan de voorwaarde dat de stichting alleen subsidie verleent voor plantaardige voedselinitiatieven? Zo nee, waarom niet?

 4. Indien de stichting niet bereid is alleen subsidie te verlenen voor plantaardige voedselinitiatieven; is het college bereid de financiële steun aan de Stichting Groenfonds Midden-Delfland stop te zetten? Zo nee, waarom niet?

De wethouder van Onderwijs, Sport, en Buitenruimte is lid van het bestuur van de Stichting Groenfonds Midden-Delfland. In een persbericht van de stichting d.d. 28 juli 2021 uitte hij de volgende woorden: “Als je een fles boerenmelk of -yoghurt uit Midden-Delfland koopt, dan investeer je in de kringloopboeren van Midden-Delfland en daarmee in rust en ruimte. Zo kun jij (blijven) wandelen, fietsen, skeeleren, vogelspotten en schaatsen in het weidse polderlandschap tussen Den Haag en Rotterdam” (bijlage 4).

 1. Kan het college toelichten waarom de wethouder van Onderwijs, Sport, en Buitenruimte het consumeren van zuivelproducten stimuleert, terwijl het gemeentelijke beleid is om de eiwittransitie te stimuleren?

Tegen The Independent, een Britse online krant, zei voedselconsulent Mark Driscoll: “Om een jaar lang elke dag een glas koemelk te produceren, is 650 vierkante meter land nodig – het equivalent van twee tennisbanen – en meer dan 10 keer zoveel als voor bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid havermelk. Alle plantaardige melksoorten zijn beter op bijna alle indicatoren van duurzaamheid – water- en landgebruik, CO2-uitstoot, verspilling – dan koemelk” (bijlage 5).

 1. Onderschrijft het college deze uitspraken over het landgebruik van de productie van koemelk ten opzichte van de productie van plantaardige melk?

 2. Kan het college toelichten hoe de aanschaf van een fles boerenmelk of -yoghurt uit Midden-Delfland, in plaats van bijvoorbeeld een pak havermelk waarvoor 10 keer minder landgebruik nodig is, bijdraagt aan rust en ruimte?

 3. Hoe beoordeelt het college, in het licht van deze feiten, de mening van de wethouder van Onderwijs, Sport, en Buitenruimte dat de aanschaf van een fles boerenmelk of -yoghurt uit Midden-Delfland bijdraagt aan rust en ruimte?

Het aangehaalde persbericht werd begeleid door een foto van (onder meer) de wethouder van Onderwijs, Sport, en Buitenruimte met een kaaswiel in handen.

 1. Kan het college toelichten waarom de wethouder van Onderwijs, Sport, en Buitenruimte Hagenaren voor dit fotomoment heeft gekozen, terwijl het gemeentelijke beleid is om de eiwittransitie te stimuleren?

Een kwart van de in Nederland gehouden melkkoeien komt nooit in de wei (bijlage 6). 7 op de 10 van de overige koeien heeft beperkte weidegang: zij staan tot 60 hele dagen per jaar in de wei. Deze koeien staan dus minstens 84% van de tijd binnen. Het aandeel melkkoeien dat langer in de wei staat, is sinds 2016 afgenomen. In 2020 was dit slechts een kwart van alle koeien.

 1. Streeft het college ernaar in zijn communicatie een eerlijk beeld te schetsen van Nederlandse bedrijfssectoren? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

 2. De wethouder van Onderwijs, Sport, en Buitenruimte staat op de foto met een melkkoe in een wei. Is het college van mening dat deze foto een representatief beeld geeft van de Zuid-Hollandse melkveehouderij?

De Partij voor de Dieren vindt het opmerkelijk dat een Haags wethouder bestuurslid is bij de Stichting Groenfonds Midden-Delfland, aangezien deze stichting beleid voert dat contrair is aan de gemeentelijke doelstelling om de eiwittransitie te stimuleren.

 1. Op welke manier draagt de wethouder van Onderwijs, Sport, en Buitenruimte vanuit zijn rol als bestuurslid van de Stichting Groenfonds Midden-Delfland bij aan de subsidiëring van de Nederlandse veehouderij? Graag een uitgebreid antwoord.

Robert Barker
Partij voor de Dieren