Monde­linge vragen gebruik dieren bij evene­menten


Indiendatum: jan. 2014

Mondelinge vragen naar aanleiding van beantwoording door het college op schriftelijke vragen over gebruik dieren bij evenementen.

Antwoord op vraag 6: “…Daar waar geen vergunning voor een evenement wordt gevraagd, dient de gemeente in ieder geval op de hoogte te worden gesteld middels zogenoemde aanmeldingsplicht. Om te allen tijden de veiligheid voor mens en dier te kunnen waarborgen bij evenementen dient de gemeente op de hoogte te zijn van het inzetten van dieren bij evenementen.”

Hoe denkt de wethouder de veiligheid van dieren te kunnen waarborgen door een meldingsplicht voor eendaagse evenementen? Kan hij concreet uitleggen hoe hij het afgelopen jaar die veiligheid heeft gewaarborgd?

Antwoord op vraag 2: “Als voorschrift in de verleende vergunningen wordt de vergunninghouder er op gewezen dat moet worden voldaan aan de op dit onderdeel geldende regels. Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) Deze dienst is belast met het toezicht op naleving van de regels.”

Met een meldingsplicht wordt de LID dus ook niet op de hoogte gesteld en kan er dus ook geen handhaving of controle plaatsvinden.

Is de wethouder bereid om juist in het kader van deregulering, de verantwoordelijkheid voor controle en handhaving van dierenwelzijn bij eendaagse evenementen bij de LID te leggen ipv bij de gemeente door deze evenementen ook vergunningsplichtig te maken?

Klopt het dat er bij meerdaagse evenementen geen enkele toetsing plaatsvindt op het gebruik van dieren tijdens evenementen, omdat dierenwelzijn geen weigeringsgrond is voor een evenementenvergunning? Zo nee, hoe zit het dan?

Een hoop artikelen van de Wet Dieren zijn nog niet in werking getreden. Is de wethouder bereid om dierenwelzijn nu al te waarborgendoor door het op te nemen als weigeringsgronden of aanmerkingen voor evenement vergunningen?

Indiendatum: jan. 2014
Antwoorddatum: 30 jan. 2014

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer