Schrif­te­lijke vragen moni­toring visstand Haagse Beek


Indiendatum: apr. 2014

Den Haag, 3 april 2014

Aan de voorzitter van de gemeenteraad ,

Op maandag 31 maart en dinsdag 1 april heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de visstand in de Haagse Beek.[1] Bij dit onderzoek heeft de ’s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging (GHV) gebruik gemaakt van elektrovisapparaten en grote visnetten. Het gebruik van deze middelen leidt tot ernstig dierenleed bij vissen, zo blijkt uit divers onderzoek.[2] Vissen kunnen zowel door de elektrovisapparaten als de netten nadelige effecten oplopen: breuken aan de ruggengraat, verminderde voedselopname, stress, huidzweren en het kan zelfs de dood van een vis betekenen. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het feit dat de GHV voor de controle van de visstand in de Haagse Beek gebruik heeft gemaakt van grote visnetten en elektrovisapparaten?

2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het gebruik van elektrovisapparaten en visnetten leidt tot onnodig leed bij vissen, zoals divers wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond? Zo neen, waarom niet?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat monitoring van de visstand niet ten koste mag gaan van het welzijn van vissen? Zo neen, waarom niet?

4. Is in het overlegplatform Visstandbeheer expliciet gesproken over de wijze van monitoring door middel van elektrovisapparaten? Zo ja, welk standpunt heeft de gemeente Den Haag ingenomen over het elektrisch vissen en waarop heeft zij haar standpunt gebaseerd? Zo neen, bent u bereid om de negatieve effecten van elektrisch vissen te agenderen?

5. Is het college bereid om maatregelen te nemen om onnodig dierenleed veroorzaakt door controle van de visstand in de toekomst te voorkomen? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?


Met vriendelijke groet,


Christine Teunissen
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Den Haag

[1]http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-03-2014/hoe-gaat-het-met-de-vis-de-haagse-beek

[2] Zie o.a. http://www.visned.nl/upload/Imares-Pulsvisserij_in_Nederland_factsheet_nov_2013.pdf; http://edepot.wur.nl/285047

Indiendatum: apr. 2014
Antwoorddatum: 22 apr. 2014

Het raadslid mevrouw C. Teunissen heeft op 4 april 2014 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Op maandag 31 maart en dinsdag 1 april heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de visstand in de Haagse Beek. [1]
Bij dit onderzoek heeft de 's-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging (GHV) gebruik gemaakt van elektrovisapparaten en grote visnetten. Het gebruik van deze middelen leidt tot ernstig dierenleed bij vissen, zo blijkt uit divers onderzoek. [2]
Vissen kunnen zowel door de elektrovisapparaten als de netten nadelige effecten oplopen: breuken aan de ruggengraat, verminderde voedselopname, stress, huidzweren en het kan zelfs de dood van een vis betekenen.
Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde worden de navolgende vragen gesteld.

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college op de hoogte van het feit dat de GHV voor de controle van de visstand in de Haagse Beek gebruik heeft gemaakt van grote visnetten en elektrovisapparaten?

Er is gevist met een zegen (= een speciaal net) in de grotere waterpartijen en met kleine elektrische schepnetten langs oevers en in rietpartijen.


2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het gebruik van elektrovisapparaten en visnetten leidt tot onnodig leed bij vissen, zoals divers wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond? Zo neen, waarom niet?

Het onderzoek in de Haagse Beek is uitgevoerd met wettelijk toegestane vistuigen en de bemonstering is uitgevoerd volgens richtlijnen van het Handboek Visstandbemonstering (STOWA, 2003) en het Handboek Hydrobiologie (STOWA, 2010). Deze handboeken gelden landelijk als leidraad voor zorgvuldig onderzoek naar de visstand. De door u gerefereerde methode van electrovisserij (pulsmethode) is hier niet toegepast.

De nadelige effecten voor de vis, zoals deze in de aangehaalde onderzoeken [2] worden aangegeven, zijn dus niet van toepassing.


3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat monitoring van de visstand niet ten koste mag gaan van het welzijn van vissen? Zo neen, waarom niet?

Het doel van de monitoring is om te komen tot maatregelen die de visstand (en uiteindelijk het welzijn van de vissen) bevorderen. Het college is van mening dat eventuele negatieve effecten op het welzijn van vissen zo beperkt mogelijk moeten blijven. De ’s Gravenhaagse Hengelsportvereniging volgt hiertoe alle geldende landelijke richtlijnen en verricht slechts steekproefsgewijs onderzoek.


4. Is in het overlegplatform Visstandbeheer expliciet gesproken over de wijze van monitoring door middel van elektrovisapparaten? Zo ja, welk standpunt heeft de gemeente Den Haag ingenomen over het elektrisch vissen en waarop heeft zij haar standpunt gebaseerd? Zo neen, bent u bereid om de negatieve effecten van elektrisch vissen te agenderen?

De enige wijze om een betrouwbaar en goed beeld te krijgen van de visstand is door middel van een combinatie elektrisch vissen en vissen met zegen. Dit elektrisch vissen wordt toegepast bij natuurvriendelijke oevers en ondiepe kanten, waar vissen op een andere wijze niet voor telling te vangen zijn. De vissen worden gevangen met een elektrisch schepnetje. Het college is niet voornemens om deze wijze van vissen te agenderen.


5. Is het college bereid om maatregelen te nemen om onnodig dierenleed veroorzaakt door controle van de visstand in de toekomst te voorkomen? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Het college is van mening dat met de huidige monitoringsmethode mogelijk dierenleed tot een minimum wordt beperkt. Monitoring is nodig voor de uitvoering van een goed visstandbeheer.Het college van burgemeester en wethouders,


de secretaris, de burgemeester,

Annet Bertram Marnix Norder

[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-03-2014/hoe-gaat-het-met-de-vis-de-haagse-beek

[2] Zie o.a. http://www.visned.nl/upload/Imares-Pulsvisserij_in_Nederland_factsheet_nov_2013.pdf; http://edepot.wur.nl/285047

Interessant voor jou

Mondelinge vragen gebruik dieren bij evenementen

Lees verder

Schriftelijke vragen Verstoring in broedseizoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer