Raads­vragen beschoeiing water­gangen


Indiendatum: dec. 2010

Den Haag, 2 december 2010

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van een bezoek aan de ecologische verbindingszone langs de Erasmusweg stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

In de watergang van de Erasmusweg leven talloze dieren. Na de werkzaamheden die aan de watergang zijn uitgevoerd is de beschoeiing hoog en steil geworden. Zie bijgaande foto’s voor een impressie. Voor dieren die te water zijn geraakt zoals egels, katten of jonge vogels is het op dit moment niet mogelijk op de kant te klimmen.

1. Is het college bekend met dit probleem?

2. Bent u bereid om in de watergangen van de Erasmusweg oploopplankjes te plaatsen zodat de dieren zichzelf in veiligheid kunnen brengen?

3. Bent u bereid te onderzoeken welke andere watergangen in de stad een gevaar op kunnen leveren voor dieren zodat ook daar oploopplankjes geplaatst kunnen worden?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag


Indiendatum: dec. 2010
Antwoorddatum: 7 dec. 2010

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 2 december 2010 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

In de watergang van de Erasmusweg leven talloze dieren. Na de werkzaamheden die aan de watergang zijn uitgevoerd is de beschoeiing hoog en steil geworden. Voor dieren die te water zijn geraakt zoals egels, katten of jonge vogels is het op dit moment niet mogelijk op de kant te klimmen.

1. Is het college bekend met dit probleem?

Het college heeft kennisgenomen van de berichten hierover in de media.

2. Bent u bereid om in de watergangen van de Erasmusweg oploopplankjes te plaatsen zodat de dieren zichzelf in veiligheid kunnen brengen?

In de media wordt het beeld geschetst dat de beschoeiing van de watergang overal even hoog en steil zou zijn geworden. Dit is niet het geval. De eerder aanwezige betonnen oeverbeschoeiing tussen de Loevesteinlaan en het Erasmusplein is eenzijdig gedeeltelijk vervangen door een natuurvriendelijke oever. In het deel tussen de Loevesteinlaan en de Assumburgweg is de aanwezige steenglooiing eenzijdig vervangen door een betonnen beschoeiing. Reden hiervoor is de aanwezigheid van de trambaan en het risico op verzakking. Aan de andere zijde is gedeeltelijk een natuurvriendelijke oever aangelegd.
Het opheffen van barrières voor dieren maakt onderdeel uit van het gemeentelijke beleid voor ecologische verbindingszones in Den Haag (Nota ecologische verbindingszones 2008-2018). De watergangen en bermen rond de Erasmusweg liggen in zo’n ecologische verbindingszone, de Erasmuszone. In deze zone zijn ook natuurvriendelijke oevers gerealiseerd aan de zijde waar natuur zich kan ontwikkelen. De voorkeur gaat uit naar de realisatie van zulke natuurvriendelijke oevers. Oploopplankjes zijn in watergangen waar incidenteel (voor onderhoud van de watergangen) ook met schepen gevaren wordt, te kwetsbaar. Mocht in de Erasmuszone de afstand tussen de natuurvriendelijke oevers te groot blijken en dit een risico vormen voor dieren, dan is het college bereid om aan de zijde van de betonnen beschoeiingen een oploopplankje aan te brengen.

3. Bent u bereid te onderzoeken welke andere watergangen in de stad een gevaar op kunnen leveren voor dieren zodat ook daar oploopplankjes geplaatst kunnen worden?

Als aan watergangen en oevers werkzaamheden plaatsvinden, kijken we ook naar eventuele bestaande barrières voor dieren. Indien er sprake is van belangrijke knelpunten worden zo mogelijk maatregelen getroffen zodat dieren de oever kunnen bereiken. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de ecologische verbindingszones.


Het college van burgemeester en wethouders,


de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen