Raads­vragen Gemeen­telijk Vistoernooi


Indiendatum: mei 2011

Den Haag, 11 mei 2011,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de berichtgeving op intranet d.d. 10 mei 2011 waarin het gemeentelijk vistoernooi d.d. 16 juni wordt aangekondigd - stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Is het College bekend met het Gemeentelijk Vistoernooi Zoetwater?

2. Wij hebben begrepen dat het gemeentelijk vistoernooi wordt georganiseerd vanuit Dienst Stadsbeheer. Is deze informatie correct? Zo ja, hoe vaak wordt een dergelijk hengelevenement vanuit (een dienst van) de gemeente georganiseerd?

3. Wij hebben eveneens begrepen dat Dienst Stadsbeheer financieel bijdraagt aan de organisatie van het vistoernooi. Is deze informatie juist? Zo ja, hoeveel draagt Dienst Stadsbeheer financieel bij aan dit hengelevenement? Hoeveel geld wordt er jaarlijks totaal aan hengelevenementen gespendeerd door (een dienst van) de gemeente?

Het onderzoek genaamd "Do fishes have nociceptors: evidence for the evolution of a vertebrate sensory system” heeft de pijnbeleving van vissen bestudeerd en laat zien dat vissen, in dit geval regenboogforellen, op dezelfde wijze op pijnprikkels reageren als mensen en andere gewervelde dieren. De onderzochte vissen beschikken over 58 receptoren rond de bek en elders in de kop, die reageren op onder meer mechanische druk.
4. Is het College bekend met het onderzoek genaamd “Do fishes have nociceptors: evidence for the evolution of a vertebrate sensory system”?

Vissen beschikken over diverse zintuigen, onder andere voor gevoel en pijn. Beroemde en erkende wetenschappers uit de hele wereld hebben aangetoond dat vissen positieve en negatieve emoties kennen, bijvoorbeeld voor angst en stress. Het vangen van vissen gaat gepaard met pijn, leed, angst en stress.
5. Is het College bekend met deze feiten?

6. Gezien het feit dat vissen veel stress en leed ervaren ten gevolge van de hengelsport (en met name tijdens viswedstrijden) en gezien het feit dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft, wil ik u het volgende vragen:
Bent u met mij van mening dat de gemeente dergelijk vermaak met dieren niet zou moeten aanmoedigen en al helemaal geen gemeentegeld daarvoor zou moeten aanwenden? Zo ja, hoe gaat u dergelijke misstanden in de toekomst voorkomen?

7. In de Flora- en Faunawet is een aantal vissoorten opgenomen waarop niet mag worden gevist. Het betreft onder meer de volgende soorten: gestippelde alver - beekprik - bermpje - bittervoorn - elrits - houting - meerval - grote modderkruiper - kleine modderkruiper - rivierdonderpad - rivierprik - steur.
Hoe wordt voorkomen dat beschermde vissoorten worden verontrust of verwond in Haagse wateren?

Bij hengelwedstrijden wordt er in korte tijd zoveel mogelijk vis gevangen. Vissen worden dan nog ruwer en sneller op de kant getrokken en onthaakt, vissen worden met droge handen gepakt, vislijnen breken en haakjes met aas worden ingeslikt. Het vangen van zoveel mogelijk dieren in zo kort mogelijke tijd is een grove ontkenning van de intrinsieke waarde van dieren..
8. Is het college met mij van mening dat het dierenwelzijn van vissen tijdens hengeltoernooien extra in het geding is? Bent u met mij van mening dat het organiseren van een viswedstrijd vanuit de gemeente dan ook niet acceptabel is vanuit dierenwelzijnoverwegingen? Graag een toelichting op uw antwoord.

9. Bent u bereid binnen de gemeente Den Haag over te gaan tot een verbod op het houden van viswedstrijden in haar wateren? Zo ja, op welke wijze wilt u dat gaan vorm geven en op welke termijn?


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: mei 2011
Antwoorddatum: 11 mei 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. De Groot heeft op 11 mei 2011 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het College bekend met het Gemeentelijk Vistoernooi Zoetwater?

Ja

2. Wij hebben begrepen dat het gemeentelijk vistoernooi wordt georganiseerd vanuit Dienst Stadsbeheer. Is deze informatie correct? Zo ja, hoe vaak wordt een dergelijk hengelevenement vanuit (een dienst van) de gemeente georganiseerd?

Hoewel leden van de personeelsvereniging van Dienst Stadsbeheer het voortouw hebben genomen, wordt het vistoernooi georganiseerd door de gezamenlijke personeelsverenigingen van de gemeente Den Haag. In de afgelopen jaren is door de personeelverenigingen jaarlijks een viswedstrijd georganiseerd.

3. Wij hebben eveneens begrepen dat Dienst Stadsbeheer financieel bijdraagt aan de organisatie van het vistoernooi. Is deze informatie juist? Zo ja, hoeveel draagt Dienst Stadsbeheer financieel bij aan dit hengelevenement? Hoeveel geld wordt er jaarlijks totaal aan hengelevenementen gespendeerd door (een dienst van) de gemeente?

De personeelsverenigingen zijn er in beginsel voor de medewerkers, georganiseerd door de medewerkers en draaien hoofdzakelijk op vrijwillige inzet en eigen bijdragen van die medewerkers. Sommige diensten dragen op bescheiden wijze bij in een deel van de kosten. Het betreft sporadische bijdragen voor bijvoorbeeld een Sinterklaasfeest. Voor het vistoernooi is door de diensten geen rechtstreekse bijdrage gegeven. Wel is inmiddels bekend dat de totale begroting voor dit evenement waaraan medewerkers uit 5 verschillende diensten meedoen ongeveer 200 euro bedraagt.

Het onderzoek genaamd "Do fishes have nociceptors: evidence for the evolution of a vertebrate sensory system” heeft de pijnbeleving van vissen bestudeerd en laat zien dat vissen, in dit geval regenboogforellen, op dezelfde wijze op pijnprikkels reageren als mensen en andere gewervelde dieren. De onderzochte vissen beschikken over 58 receptoren rond de bek en elders in de kop, die reageren op onder meer mechanische druk.
4. Is het College bekend met het onderzoek genaamd “Do fishes have nociceptors: evidence for the evolution of a vertebrate sensory system”?

Het college heeft kennis genomen van het bestaan van het onderzoek en daarbij begrepen dat er nogal verschillend wordt gedacht over de consequenties die deze wetenschappelijke bevindingen hebben voor zaken zoals bijvoorbeeld sportvisserij. Daarbij merken wij op dat deze overwegingen een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van wet- en regelgeving op landelijk niveau. Vissen beschikken over diverse zintuigen, onder andere voor gevoel en pijn. Beroemde en erkende wetenschappers uit de hele wereld hebben aangetoond dat vissen positieve en negatieve emoties kennen, bijvoorbeeld voor angst en stress. Het vangen van vissen gaat gepaard met pijn, leed, angst en stress.

5. Is het College bekend met deze feiten?

Zie antwoord op vraag 4

6. Gezien het feit dat vissen veel stress en leed ervaren ten gevolge van de hengelsport (en met name tijdens viswedstrijden) en gezien het feit dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft, wil ik u het volgende vragen:
Bent u met mij van mening dat de gemeente dergelijk vermaak met dieren niet zou moeten aanmoedigen en al helemaal geen gemeentegeld daarvoor zou moeten aanwenden? Zo ja, hoe gaat u dergelijke misstanden in de toekomst voorkomen?

Nee. Sportvissers moeten zich houden aan landelijk vastgestelde regels. Voor zover binnen deze wetten, regelgeving en landelijk beleid wordt gehandeld heeft het college hierover geen inhoudelijk standpunt.

7. In de Flora- en Faunawet is een aantal vissoorten opgenomen waarop niet mag worden gevist. Het betreft onder meer de volgende soorten: gestippelde alver – beekprik bermpje - bittervoorn -
elrits - houting - meerval - grote modderkruiper – kleine modderkruiper - rivierdonderpad - rivierprik - steur.
Hoe wordt voorkomen dat beschermde vissoorten worden verontrust of verwond in Haagse wateren?

Zie antwoord vraag 6.

Bij hengelwedstrijden wordt er in korte tijd zoveel mogelijk vis gevangen. Vissen worden dan nog ruwer en sneller op de kant getrokken en onthaakt, vissen worden met droge handen gepakt, vislijnen breken en haakjes met aas worden ingeslikt. Het vangen van zoveel mogelijk dieren in zo kort mogelijke tijd is een grove ontkenning van de intrinsieke waarde van dieren.

8. Is het college met mij van mening dat het dierenwelzijn van vissen tijdens hengeltoernooien extra in het geding is? Bent u met mij van mening dat het organiseren van een viswedstrijd vanuit de
gemeente dan ook niet acceptabel is vanuit dierenwelzijnoverwegingen? Graag een toelichting op uw antwoord.

Zie antwoord vraag 6.

9. Bent u bereid binnen de gemeente Den Haag over te gaan tot een verbod op het houden van viswedstrijden in haar wateren? Zo ja, op welke wijze wilt u dat gaan vorm geven en op welke termijn.

Nee, zie antwoord vraag 6.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer