Raads­vragen LED-schermen op de Pier


Indiendatum: apr. 2012

Naar aanleiding van het bericht in de Scheveningsche Courant ‘Bewoners bang voor lichtvervuiling Pier’ en in vervolg op eerdere vragen van de PPS ‘LED-schermen op de Scheveningse Pier en de Rode Toren’ (RIS 178466), stellen ondergetekenden - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Klopt het dat er toestemming is gegeven voor de plaatsing van 12 LED-schermen van 12 m breed en 4 m hoog op de Pier? Zo ja, op welke grond?

De zichtlijn van de kust wordt danig verstoord door het plaatsen van grote lichtschermen. Behoud van ruimte en weidsheid maken met deze borden plaats voor lichtvervuiling ten bate van de commercie.

2. Is er een afweging gemaakt tussen het behoud van de ruimte en weidsheid van het strand en 13 grote verlichte borden die van verre te zien zijn? Zo ja, kan het college deze afweging toelichten? Zo neen, waarom niet?
3. Hoe verhouden deze lichtborden zich met de reclamenota van de gemeente Den Haag? Vallen deze borden niet binnen de excessenregeling? Zo nee, graag een toelichting waarom dat niet het geval is?
4. Heeft de gemeente voorwaarden aan de vergunning gesteld? Zo ja, welke voorwaarden zijn dat, graag toegelicht? Zo nee, waarom niet?
5. Gaan de schermen ’s nachts uit? Zo nee, waarom niet?
6. Denkt het college dat de strandbezoekers zitten te wachten op een pier waarop 12 felverlichte LED-schermen staan? Kan het college dat toelichten?

Vogeltrekroute
7. Is het college ervan op de hoogte dat Den Haag midden in een van de belangrijkste Europese vogeltrekroutes langs de kust ligt? Zo ja, op welke wijze zijn de effecten van de schermen op de beschermde vogelsoorten die hier gebruik van maken meegenomen? Is er een natuurtoets uitgevoerd of een Flora- en faunawet ontheffing aangevraagd dan wel afgegeven?
8. Wat gebeurt er met de vergunning voor deze LED-schermen bij een eventuele verkoop van de pier? Graag een toelichting.

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot Sandra Abbenhuis
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Fractievoorzitter
Gemeente Den Haag Politieke Partij Scheveningen

Indiendatum: apr. 2012
Antwoorddatum: 1 mei 2012

De raadsleden mevrouw M. de Groot en mevrouw S. Abbenhuis hebben naar aanleiding van het bericht in de Scheveningsche Courant “Bewoners bang voor lichtvervuiling Pier”en in vervolg op eerdere vragen van de Politieke Partij Scheveningen “LED-schermen op de Scheveningse Pier en de Rode Toren” (RIS 178466) op 3 april 2012 een brief met daarin 8 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Klopt het dat er toestemming is gegeven voor de plaatsing van 12 LED-schermen van 12 m breed en 4 m hoog op de Pier? Zo ja, op welke grond?

Nee. Op 17 augustus 2010 is een bouwvergunning verleend voor het plaatsen van zeven digitale reclameborden op de Pier en toren bij de entree. Hiervan zijn er vijf geplaatst, waarvan twee in de
overdekte wandelpromenade. De aanvraag is getoetst aan het bestemmingsplan en de Welstandsnota. De zichtlijn van de kust wordt danig verstoord door het plaatsen van grote lichtschermen. Behoud van ruimte en weidsheid maken met deze borden plaats voor lichtvervuiling ten bate van de commercie.

2. Is er een afweging gemaakt tussen het behoud van de ruimte en weidsheid van het strand en 13 grote verlichte borden die van verre te zien zijn? Zo ja, kan het college deze afweging toelichten?
Zo neen, waarom niet?

Ja. Bij het opstellen en bespreken van het reclameplan in 2004 is ook de toenmalige stadsstedenbouwer betrokken geweest, juist om een stedenbouwkundig verantwoorde afweging te maken tussen de gewenste toevoegingen in de vorm van reclame-uitingen en stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten.

3. Hoe verhouden deze lichtborden zich met de reclamenota van de gemeente Den Haag? Vallen deze borden niet binnen de excessenregeling? Zo nee, graag een toelichting waarom dat niet het
geval is?

De Pier behoort binnen de Reclamenota tot de zone “Publiek concentratiegebied”. In de specifieke richtlijnen voor dit gebied is bepaald, dat LED-schermen hier zijn toegestaan. Van een exces is pas sprake bij een overduidelijke overdaad aan reclame, ernstige aantasting van de architectuur, toepassing van zeer laagwaardige en armoedige materialen, extreem kleurgebruik of ernstige verwaarlozing of beschadiging. De welstandscommissie vindt de digitale reclameborden passend bij de architectuur van de Pier en in relatie tot de omgeving.

4. Heeft de gemeente voorwaarden aan de vergunning gesteld? Zo ja, welke voorwaarden zijn dat, graag toegelicht? Zo nee, waarom niet?

Er zijn aan de bouwvergunning geen specifieke voorwaarden verbonden. De aanvraag was in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

5. Gaan de schermen ’s nachts uit? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het is de wens van de vergunninghouder de reclameborden ook ’s nachts te laten branden. Met betrekking tot de maximale luminantie en verticale verlichtingsterkte voldoen de LED-schermen ’s nachts aan de richtlijnen uit het Activiteitenbesluit, de Algemene Richtlijn betreffende lichthinder en de Reclamenota. De beoordeling hiervan valt overigens buiten het beoordelingskader van een bouwaanvraag.

6. Denkt het college dat de strandbezoekers zitten te wachten op een pier waarop 12 felverlichte LED-schermen staan? Kan het college dat toelichten?

Zie de beantwoording van vraag 3.

Vogeltrekroute
7. Is het college ervan op de hoogte dat Den Haag midden in een van de belangrijkste Europese vogeltrekroutes langs de kust ligt? Zo ja, op welke wijze zijn de effecten van de schermen op de
beschermde vogelsoorten die hier gebruik van maken meegenomen? Is er een natuurtoets uitgevoerd of een Flora- en faunawet ontheffing aangevraagd dan wel afgegeven?

Ja. Bij de ontwikkeling van Scheveningen als geheel worden de effecten hiervan op beschermde soorten en gebieden meegewogen en maatregelen voorgesteld om nadelige effecten hierop te voorkomen. Hierbij wordt intensief overlegd met de Provincie Zuid-Holland en/of de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In het kader van de bouwaanvraag is geen natuurtoets uitgevoerd, omdat dit buiten het beoordelingskader voor de bouwaanvraag viel.

8. Wat gebeurt er met de vergunning voor deze LED-schermen bij een eventuele verkoop van de pier? Graag een toelichting.

Een bouwvergunning betreft een objectgebonden toestemming, die bij eventuele verkoop van de Pier niet kan worden ingetrokken.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
G.J. Boot J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen financiële nood Haags Dierencentrum

Lees verder

Technische vragen Nota Dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer