Raads­vragen ontwik­keling van een park in het Zeehel­denkwartier


Indiendatum: nov. 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van berichten in de krant1 over de bewoners van het Zeeheldenkwartier die graag een groenvoorziening in de buurt hebben stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Klopt het dat een petitie ondertekend door 2.500 bewoners van het Zeeheldenkwartier aan het college is overhandigd voor een groenvoorziening aan de Tasmanstraat?

2. Kunt u toelichten wat de rol van de gemeente is bij de ontwikkelingen op het braakliggende terrein in de Tasmanstraat?

3. Begrijpt u de wens van de bewoners om een stukje groen in de wijk te hebben? Zo ja, welke rol ziet u hier voor de gemeente?

4. Zijn er alternatieve locaties in de wijk om de gewenste groenvoorziening te realiseren? Zo ja, welke?

5. Bent u bereid ervoor te zorgen dat er een nieuwe groenvoorziening in het Zeeheldenkwartier komt? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

1Blijven praten over Zeeheldentuin AD/Haagsche Courant, 11 Nov 2011, 'Wij willen park!' De Telegraaf, 11 Nov 2011

Indiendatum: nov. 2011
Antwoorddatum: 22 dec. 2011

Het raadslid mevrouw M. de Groot heeft op 15 november 2011 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Klopt het dat een petitie ondertekend door 2.500 bewoners van het Zeeheldenkwartier aan het college is overhandigd voor een groenvoorziening aan de Tasmanstraat?

Ja, dat klopt. Stadsdeelwethouder Centrum heeft namens het college de handtekeningen op 10 november jl. in ontvangst genomen.

2. Kunt u toelichten wat de rol van de gemeente is bij de ontwikkelingen op het braakliggende terrein in de Tasmanstraat?

De formele rol van de gemeente betreft de toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan en het verlenen van de bouwvergunning.

3. Begrijpt u de wens van de bewoners om een stukje groen in de wijk te hebben? Zo ja, welke rol ziet u hier voor de gemeente?

Daarom heeft de stadsdeelwethouder Centrum de eigenaar van de grond – de corporatie Haag Wonen – uitgenodigd aanwezig te zijn bij de ontvangst van de delegatie uit het Zeeheldenkwartier. Een directielid van Haag Wonen heeft aan deze uitnodiging gevolg gegeven. Recent heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan Zeeheldenkwartier vastgesteld en is aan de locatie in de Tasmanstraat een woonbestemming toegekend. BSD/2011.305 2

4. Zijn er alternatieve locaties in de wijk om de gewenste groenvoorziening te realiseren? Zo ja, welke?

Zie het antwoord op vraag 5.

5. Bent u bereid ervoor te zorgen dat er een nieuwe groenvoorziening in het Zeeheldenkwartier komt? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier (Rv 84/2011, RIS 180458) is raadsbreed een motie (RIS181199) aanvaard waarin het college wordt verzocht in nauw overleg met
betrokken bewoners te bezien of en op welke wijze de openbare verblijfsruimten (waaronder genoemd Elandplein, Piet Heinplein en Prins Hendrikplein) zo groen mogelijk kunnen worden ingericht. De uitvoering van deze motie wordt begin 2012 aan de raad voorgelegd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer