Raad­vragen over terras­ver­warmers


Indiendatum: nov. 2011

Den Haag, 16 november 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In verband met de notitie van het Haags Milieucentrum over de aanpak van de CO2 uitstoot van terrasverwarming stelt ondergetekende in aanvulling op vragen van de PvdA en D66 - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1. Heeft u kennisgenomen van de notitie van het Haags milieucentrum over terrasverwarmers?
2. Hoe verhoudt het grootschalige gebruik van terrasverwarmers en terrashaarden in de stad zich tot de ambitie van het college om een duurzame en klimaatneutrale stad te worden?
3. Onderschrijft u dat terrasverwarmers en –haarden een bijdrage leveren aan het beleidshiaat van 243 kton CO2 uit het Klimaatplan? Zo ja, wordt hier dan ook aanvullend beleid op ontwikkeld? Zo neen, waarom niet?
4. Op welke wijze bent u bezig met beleid te ontwikkelen om het beleidshiaat van 243 kton CO2 ook te verminderen?
5. Bent u op de hoogte van het feit dat gemeente Zutphen met haar ambitie om in 2020 een klimaatneutrale gemeente te zijn in de APV terrasverwarming in de openbare ruimte niet toe staat? Bent u bereid dit voorbeeld te vormen? Zo neen, waarom niet en wat wilt u dan wel doen?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: nov. 2011
Antwoorddatum: 22 dec. 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 16 november 2011 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Heeft u kennis genomen van de notitie van het Haags milieucentrum over terrasverwarmers?

Ja.

2. Hoe verhoudt het grootschalige gebruik van terrasverwarmers en terrashaarden in de stad zich tot de ambitie van het college om een duurzame en klimaatneutrale stad te worden?

Volgens het rapport ‘Lekker buiten bij de kachel’ van het Haags Milieucentrum leidt het gebruik van terrasverwarmers tot een extra uitstoot van 1.9 kton CO2. Dit is 0,5% van de huidige CO2 uitstoot. De gemeente zal de informatie uit dit rapport bezien en nagaan of deze berekeningen overeenkomen met de huidige inzichten. Het is de ambitie van Den Haag om klimaatneutraal te zijn in 2040. In het klimaatplan (RIS180175) en het raadsvoorstel middelen duurzaamheid (RIS180716) staan de acties vermeld waarmee we in deze collegeperiode toewerken naar een klimaatneutrale stad.

3. Onderschrijft u dat terrasverwarmers en – haarden een bijdrage leveren aan het beleidshiaat van 243 kton CO2 uit het klimaatplan? Zo ja, wordt hier dan ook aanvullend beleid op ontwikkeld? Zo neen, waarom niet?

Ja, terrasverwarmers en -haarden leveren een geringe bijdrage aan de CO2 uitstoot van de stad. De gemeente Den Haag focust op dit moment op maatregelen met een hogere bijdrage voor de reductie van de CO2-emissie van de stad, zoals het bevorderen van woningisolatie, en het stimuleren van energiebesparing in de sector werken, zoals benoemd in het klimaatplan.

4. Op welke wijze bent u bezig met beleid te ontwikkelen om het beleidshiaat van 243 kton CO2 ook te verminderen?

Op dit moment zijn wij volop aan de slag om het in juni jl. aangenomen klimaatplan, en de acties uit dit plan, alsmede de acties uit het raadsvoorstel middelen duurzaamheid, uit te voeren. In het
klimaatplan is tevens aangegeven hoe met het beleidshiaat wordt omgegaan.

5. Bent u op de hoogte van het feit dat gemeente Zutphen met haar ambitie om in 2020 een klimaatneutrale gemeente te zijn in de APV terrasverwarming in de openbare ruimte niet toe staat? Bent u bereid dit voorbeeld te vormen? Zo neen, waarom niet en wat wilt u dan wel doen?

Wij zijn van dit feit op de hoogte, maar wij zijn niet voornemens dit voorbeeld te volgen. Op dit moment is het terugdringen van andere bronnen effectiever. Zie beantwoording van vragen 3 en 4.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen ontwikkeling van een park in het Zeeheldenkwartier

Lees verder

Raadsvragen over antibioticaresistente bacteriën in het water ondanks zuivering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer