Raads­vragen opheffen betaald parkeren Conradkade


Indiendatum: sep. 2012

Het college heeft het voornemen geuit het betaald parkeren op de Conradkade tussen de Groot Hertoginnelaan en de President Kennedylaan op te heffen (RIS 251591). GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden dit een vreemde gang van zaken. De inwoners van Den Haag zijn gebaat bij een coherent parkeerbeleid.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn voorstander van het invoeren van betaald parkeren in het Statenkwartier. Door de invoering van het betaald parkeren kan de gemeente het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets stimuleren en wordt de kostbare openbare ruimte efficiënt gebruikt. Dit zou een permanente oplossing voor de parkeerdruk in die wijk zijn in plaats van de door het college voorgestelde ad hoc oplossing.

1. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat de inwoners van Den Haag gebaat zijn bij een eenduidig en coherent parkeerbeleid? Graag een nadere toelichting.

2. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat het invoeren van betaald parkeren in het Statenkwartier een betere oplossing is voor de parkeerproblemen aldaar? Graag een nadere toelichting.

De bewoners in de buurt van de Conradkade zijn bang dat de parkeerproblemen die daar heersten voordat het betaald parkeren werd ingevoerd terug keren.

3. Kan het college aangeven hoe zij de belangen en meningen van deze bewoners heeft meegewogen in haar totaaloordeel?

4. Is het college bereid om het betaald parkeren op bovengenoemd stuk van de Conradkade in stand te laten? Graag een nadere toelichting.


Arjen Kapteijns
GroenLinks

Marieke de Groot
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2012
Antwoorddatum: 25 sep. 2012

De raadsleden de heer A.J.F. Kapteijns en mevrouw M.J.E. de Groot hebben op 19 september 2012 een brief met daarin 4 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat de inwoners van Den Haag gebaat zijn bij een eenduidig en coherent parkeerbeleid? Graag een nadere toelichting.

Ja, het parkeerbeleid van de gemeente Den Haag is opgenomen in het Parkeerkader. Hierin staan de hoofdlijnen van het te voeren parkeerbeleid voor de komende 10 jaar. Dit parkeerkader is eind 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Echter, bij de uitvoering van dit beleid moet niet het doel van het efficiënt ruimtegebruik uit het oog verloren worden. Betaald parkeren invoeren is geen doel op zich, maar een middel om het parkeerprobleem te verminderen. Daarom is in sommige gevallen maatwerk gewenst.

2. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat het invoeren van betaald parkeren in het Statenkwartier een betere oplossing is voor de parkeerproblemen aldaar? Graag een nadere toelichting.

Nee, de ontstane parkeerdruk die aan de randen van het Statenkwartier is ontstaan, betreft het zogenaamde “kraageffect” van de invoering van betaald parkeren in Duinoord-Noord. Dit effect kan verminderd worden door het opheffen van betaald parkeren op een gedeelte van de Conradkade. In het betaald parkeergebied Duinoord-Noord blijven hierdoor nog steeds voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners en hun bezoek. In enkele media is gesuggereerd dat het opheffen van betaald parkeren voor geheel Duinoord-Noord geldt, dit is echter onjuist. De bewoners in de buurt van de Conradkade zijn bang dat de parkeerproblemen die daar heersten voordat het betaald parkeren werd ingevoerd terug keren.

3. Kan het college aangeven hoe zij de belangen en meningen van deze bewoners heeft meegewogen in haar totaaloordeel?

De aanpassing van het betaald parkeergebied doen wij na een omvangrijke klachtenstroom van bewoners van het aangrenzende gebied in het Statenkwartier. Wij hebben vervolgens vastgesteld dat deze klachten effectief en snel zijn te verhelpen door een gedeelte van de Conradkade uit de parkeerregeling te halen. Wij hebben vastgesteld dat het resterende deel van het betaald parkeergebied in Duinoord-Noord voldoende parkeerplekken bevat om bewoners en bezoekers zonder problemen te laten parkeren.

Overigens is ons bekend dat bewoners van Duinoord-Noord vrezen dat op de Conradkade parkeerexcessen zullen optreden met gestalde caravans, campers en vrachtauto’s. De gemeentelijke regelgeving verbiedt het stallen van voertuigen langs de openbare weg die langer zijn dan 6,0 meter of hoger zijn dan 2,40 meter. Voertuigen die kleiner zijn mogen dus gestald worden. Worden deze afmetingen overschreden dan is men in overtreding. Hier zal door de gemeentelijke handhavers op worden toegezien.

4. Is het college bereid om het betaald parkeren op bovengenoemd stuk van de Conradkade in stand te laten? Graag een nadere toelichting.

Nee, zie andere antwoorden.


Het college van burgemeester en wethouders,

Marnix Norder
de locoburgemeester

Annet Bertram
Secrtaris

Interessant voor jou

Vervolg Raadsvragen LED-schermen op de Pier

Lees verder

Raadsvragen over controle van aangeboden vissoorten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer