Raads­vragen over de Open Havendag


Indiendatum: mrt. 2011

Den Haag, 18 maart 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het bericht in het Haags Nieuwsblad d.d. 18 maart 2011 “Vissershaven gooit poorten open” stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde -de volgende vragen:

Inleiding:
Overbevissing

80% van de visbestanden is volledig of overgeëxploiteerd volgens de Verenigde Naties. Jaarlijks wordt er ongeveer 120 miljard kilo vis uit de zee gehaald. Ongeveer 40% hiervan is bijvangst en gaat gewond of dood weer overboord. Talrijke vissoorten zijn met uitsterven bedreigd. Populaties van onder andere kabeljauw, tonijn en zwaardvis zijn in de vorige eeuw met 90% geslonken. Als we zo verder blijven vissen, zijn over 40 jaar de oceanen leeg. Zeeën vol vis maken dan plaats voor zeeën vol kwallen en algen.

1) Heeft het college de documentaire Sea the Truth gezien?

2) Bent u met mij van mening dat het - in het kader van de huidige overbevissing van de oceanen - eerder zorgelijk dan verheugenswaardig is dat de aanvoer van vis op de Scheveningse visafslag in de afgelopen twee jaar met 30% is gegroeid?

3) Levert de gemeente een financiële bijdrage aan de organisatie van de Open Havendag? Zo ja hoe groot is deze financiële bijdrage?

4) Welke functie heeft het gemeentelijk Havenbedrijf? Hoeveel geld steekt de gemeente jaarlijks in het gemeentelijk Havenbedrijf?

5) Op welke wijze draagt het gemeentelijke Havenbedrijf op het gebied van de beroepsvisserij bij aan duurzaamheid in het kader van de huidige overbevissing?

6) Ziet het college een faciliterende, inspirerende, initiërende regierol weggelegd in dit kader voor het gemeentelijk Havenbedrijf dan wel de gemeente, geheel in de lijn van de kadernota “Op weg naar een duurzaam Den Haag” (pagina 3)? Graag een toelichting.

In het eerdergenoemde artikel in het Haags Nieuwsblad merkt wethouder Dekker op dat er “werk aan de winkel” is in de haven op alle niveaus.
7) Is het college met mij van mening dat er reden bestaat voor grote zorgen in de visserijsector op het gebied van natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn? Is het college het dan ook met mij eens dat er juist op deze gebieden veel werk aan de winkel is?

8) De gemeente Den Haag heeft samen met de visserijsector en een aantal projectontwikkelaars de ambitie om Scheveningen het centrum van de Nederlandse visserij te maken. Hoe bent u van plan dit voornemen in lijn te brengen met de duurzame voornemens van Den Haag? Hoe ziet u de invulling van People Planet Profit in dit kader?

9) Bent u met mij van mening dat het economisch wellicht niet verantwoord is om te investeren in een sector die – gezien de huidige overbevissing – de investeringen in de toekomst niet meer terug kan verdienen?

10) Wat mij betreft is het absoluut noodzakelijk dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de Open Havendag gaat uitmaken en dat de gemeente zich daarvoor sterk maakt. Bent u voornemens aandacht te vragen voor de natuur, het milieu en het klimaat op de Open Havendag?

11) Wanneer u financieel bijdraagt aan de organisatie van een Open Havendag, stelt u dan ook voorwaarden aan de duurzaamheid van het Gemeentelijk Havenbedrijf en de Open Havendag?

CO2 problematiek
Zeeën en oceanen nemen een derde van CO2-emissies op die zijn veroorzaakt door menselijk handelen. Door een teveel aan uitgestoten gassen zijn de oceanen sinds de industriële revolutie 30% zuurder geworden met ernstige gevolgen voor de vruchtbaarheid van veel zeedieren, de gezondheid van koralen, schelpdieren, algen en plankton wat een grote bedreiging betekent voor de biodiversiteit.

12) In hoeverre zijn de gemeente en het gemeentelijk Havenbedrijf bezig met het verminderen van de CO2 uitstoot door de visserijsector en het tegengaan van de verzuring van de oceanen?
Indien hier nog geen aandacht aan wordt besteed, wanneer wordt hier dan een begin mee gemaakt?

Dierenwelzijn:
Het is wetenschappelijk bewezen dat vissen als hoog ontwikkelde gewervelde dieren pijn en stress kunnen ervaren. De huidige dodingsmethoden kenmerken zich door ruwheid en langdurigheid. De enige manier om ze snel en pijnloos te doden is door ze te verdoven en/of hersendood te maken. Bij de huidige methoden gebeurt dat niet, waardoor het pijnlijke stervensproces erg lang duurt.

Er wordt al enkele jaren in een EU-project onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een snelle elektrische bedwelming van vissen. Het wachten is nu op de toepassing van de ontwikkelde methode op praktijkschaal.

14) Is het college het met mij eens dat het onnodig lijden van dieren in de visserijsector ook moet worden voorkomen?

15) Is het college met mij van mening dat ook de visserijsector van Scheveningen zich met het welzijn van vissen dient bezig te houden?

17) Hoe zal er op de Open Havendag aandacht gevraagd gaan worden voor het dierenwelzijn in de visserijsector?

18) Wat draagt het Gemeentelijk Havenbedrijf danwel de gemeente bij aan het verbeteren van dierenwelzijn in de visserijsector?

Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: mrt. 2011
Antwoorddatum: 13 apr. 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 18 maart 2011 een brief met daarin 16 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

Overbevissing
80% van de visbestanden is volledig of overgeëxploiteerd volgens de Verenigde Naties. Jaarlijks wordt er ongeveer 120 miljard kilo vis uit de zee gehaald. Ongeveer 40% hiervan is bijvangst en gaat gewond of dood weer overboord. Talrijke vissoorten zijn met uitsterven bedreigd. Populaties van onder andere kabeljauw, tonijn en zwaardvis zijn in de vorige eeuw met 90% geslonken. Als we zo verder blijven vissen, zijn over 40 jaar de oceanen leeg. Zeeën vol vis maken dan plaats voor zeeën vol kwallen en algen.

1. Heeft het college de documentaire Sea the Truth gezien?

Nee.

2. Bent u met mij van mening dat het - in het kader van de huidige overbevissing van de oceanen - eerder zorgelijk dan verheugenswaardig is dat de aanvoer van vis op de Scheveningse visafslag in de afgelopen twee jaar met 30% is gegroeid?

De Europese Unie voert een actief gemeenschappelijk visserijbeleid voor een duurzame en toekomstbestendige visserijsector. In dit beleid worden zowel de milieu- en natuurbelangen als die van de sector meegenomen. Hiervoor worden onder andere per vissoort per land de jaarlijkse visquota bepaald om de overbevissing tegen te gaan. Binnen deze kaders opereert ook de Nederlandse visserijsector. De Europese Unie is het bevoegd gezag. Een groei van de aanvoer in Scheveningen betekent een herverdeling op landelijk niveau van de vastgestelde quota. In economisch opzicht vindt het college dat een positieve ontwikkeling en in die zin voor Scheveningen van belang.

3. Levert de gemeente een financiële bijdrage aan de organisatie van de Open Havendag? Zo ja hoe groot is deze financiële bijdrage?

Ja, de gemeente draagt € 10.000,- bij aan de organisatie van de Open Havendag.

4. Welke functie heeft het gemeentelijk Havenbedrijf? Hoeveel geld steekt de gemeente jaarlijks in het gemeentelijk Havenbedrijf?

Het gemeentelijk Havenbedrijf regelt het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de Scheveningse haven. De financiële bijdrage van de gemeente aan het Havenbedrijf loopt via programma 11
Leefomgeving. De begroting voor 2011 bedraagt € 2.362.000 (bron: Programmabegroting 2011-2014). Tegenover deze kosten staat een begrote opbrengst (liggeld, kadehuur) van € 716.000.

5. Op welke wijze draagt het gemeentelijke Havenbedrijf op het gebied van de beroepsvisserij bij aan duurzaamheid in het kader van de huidige overbevissing?

Het gemeentelijk Havenbedrijf heeft geen rol in relatie tot dit thema, zie antwoord op vraag 4.

6. Ziet het college een faciliterende, inspirerende, initiërende regierol weggelegd in dit kader voor het gemeentelijk Havenbedrijf dan wel de gemeente, geheel in de lijn van de kadernota “Op weg naar een duurzaam Den Haag” (pagina 3)? Graag een toelichting.

Het college ziet dat de visserijsector zelf steeds meer oog heeft voor duurzaamheidsvraagstukken. De sector is daar zelf primair verantwoordelijk voor. De gemeente ondersteunt of faciliteert duurzaamheid binnen de sector indien dat mogelijk is. De visserijsector is voor een deel al MSC-gecertificeerd en heeft dat traject op eigen initiatief doorlopen. Op verzoek van de Nederlandse Vissersbond heeft de gemeente een financiële bijdrage geleverd voor de MSC-certificering van de staandwandvisserij.
Daarmee committeert de sector zich aan een duurzame bedrijfsvoering en ook aan vangstmethoden, reductie energieverbruik of terugdringen van bijvangsten. Het MSC voert overleg met de sector.
Eén van de resultaten uit het Vispact dat de sector, de ontwikkelaar en de gemeente hebben ondertekend voor de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd (NHH) en de stimulering van de
sector, is het onderzoeken van een klimaatneutrale herontwikkeling van het NHH. De partijen zullen gezamenlijk een scan naar mogelijke maatregelen uitvoeren. De gemeente kan hierin adviseren. Een ander onderdeel is de aanleg van walstroom in de Eerste Haven ten behoeve van de grote zeereders. De gemeente voert overleg met het betrokken bedrijfsleven over aanleg en voorwaarden. De aanleg ervan reduceert het geluidsniveau en de emissies.

In het eerdergenoemde artikel in het Haags Nieuwsblad merkt wethouder Dekker op dat er “werk aan de winkel” is in de haven op alle niveaus.
7. Is het college met mij van mening dat er reden bestaat voor grote zorgen in de visserijsector op het gebied van natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn? Is het college het dan ook met mij eens dat er juist op deze gebieden veel werk aan de winkel is?

Het college is niet van mening dat er grote zorgen bestaan in de sector of dat er juist hierop veel werk aan de winkel is. De sector investeert al in duurzaamheid en heeft ambities geformuleerd voor de toekomst. De gemeente stimuleert waar mogelijk.

8. De gemeente Den Haag heeft samen met de visserijsector en een aantal project-ontwikkelaars de ambitie om Scheveningen het centrum van de Nederlandse visserij te maken. Hoe bent u van plan dit voornemen in lijn te brengen met de duurzame voornemens van Den Haag? Hoe ziet u de invulling van People Planet Profit in dit kader?

Zie antwoord op vraag 6.

9. Bent u met mij van mening dat het economisch wellicht niet verantwoord is om te investeren in een sector die – gezien de huidige overbevissing – de investeringen in de toekomst niet meer terug kan verdienen?

De afweging of het economisch verantwoord is om te investeren in een bedrijf maakt het betreffende bedrijf zelf.

10. Wat mij betreft is het absoluut noodzakelijk dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de Open Havendag gaat uitmaken en dat de gemeente zich daarvoor sterk maakt. Bent u voornemens aandacht te vragen voor de natuur, het milieu en het klimaat op de Open Havendag?

Door de gemeente zal op de Open Havendag geen speciale aandacht worden gevraagd voor de natuur, het milieu en het klimaat. Het centrale doel van de Open Havendag is 'open huis' en kennismaken met de sector. Omdat de sector zich ook op duurzaamheid richt, wordt daar dus ook indirect aandacht voor gevraagd.

11. Wanneer u financieel bijdraagt aan de organisatie van een Open Havendag, stelt u dan ook voorwaarden aan de duurzaamheid van het Gemeentelijk Havenbedrijf en de Open Havendag?

Nee, zie antwoorden op vraag 4 en vraag 12.

CO2 problematiek
Zeeën en oceanen nemen een derde van CO2-emissies op die zijn veroorzaakt door menselijk handelen. Door een teveel aan uitgestoten gassen zijn de oceanen sinds de industriële revolutie 30% zuurder geworden met ernstige gevolgen voor de vruchtbaarheid van veel zeedieren, de gezondheid van koralen, schelpdieren, algen en plankton wat een grote bedreiging betekent voor de biodiversiteit.

12. In hoeverre zijn de gemeente en het gemeentelijk Havenbedrijf bezig met het verminderen van de CO2 uitstoot door de visserijsector en het tegengaan van de verzuring van de oceanen? Indien
hier nog geen aandacht aan wordt besteed, wanneer wordt hier dan een begin mee gemaakt?

Den Haag heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Den Haag levert hiermee haar bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het tegengaan van de verzuring van de oceanen. De gemeente zelf geeft het goede voorbeeld, sinds 2010 is de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal.

Dierenwelzijn
Het is wetenschappelijk bewezen dat vissen als hoog ontwikkelde gewervelde dieren pijn en stress kunnen ervaren. De huidige dodingsmethoden kenmerken zich door ruwheid en langdurigheid. De enige manier om ze snel en pijnloos te doden is door ze te verdoven en/of hersendood te maken. Bij de huidige methoden gebeurt dat niet, waardoor het pijnlijke stervensproces erg lang duurt.
Er wordt al enkele jaren in een EU-project onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een snelle elektrische bedwelming van vissen. Het wachten is nu op de toepassing van de ontwikkelde methode op praktijkschaal.

14. Is het college het met mij eens dat het onnodig lijden van dieren in de visserijsector ook moet worden voorkomen?

Ja, maar het college vindt dit geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Het stellen van regels voor dierenwelzijn is een bevoegdheid van het Rijk, zoals is vastgelegd in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De handhaving van de naleving hiervan is belegd bij de politie en een aantal landelijke organisaties zoals de Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen de Algemene Inspectiedienst) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. De minister van Veiligheid en Justitie komt binnenkort met een voorstel voor de verdeling over het land van 500 extra politieagenten specifiek voor de aanpak van dierenmishandeling (animal cops).

15. Is het college met mij van mening dat ook de visserijsector van Scheveningen zich met het welzijn van vissen dient bezig te houden?

Zie antwoord op vraag 14.

17. Hoe zal er op de Open Havendag aandacht gevraagd gaan worden voor het dierenwelzijn in de visserijsector?

Door de gemeente zal op de Open Havendag geen speciale aandacht worden gevraagd voor dierenwelzijn in de visserijsector. Zoals is aangegeven bij de beantwoording van vraag 14 vindt het college dit geen verantwoordelijkheid van de gemeente.

18. Wat draagt het Gemeentelijk Havenbedrijf danwel de gemeente bij aan het verbeteren van dierenwelzijn in de visserijsector?

Zie antwoord op vraag 14.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Aanvullende raadsvragen Mishandeling Konijn

Lees verder

Raadsvragen over GFT afvalinzameling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer