Raads­vragen over Den Haag Monsanto vrij


Indiendatum: mrt. 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van een artikel in het AD van vandaag over het gebruik van Roundup Evolution in Loosduinen en Escamp, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

De belangrijkste fabrikant van glyfosaat is Monsanto, die het verkoopt onder diverse merknamen: Roundup, RoundupReady en Roundup Evolution.

1) Op de site van Roundup staat vermeld dat voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen een certificatie noodzakelijk is.
Is de gemeente in het bezit van een certificaat om Roundup Evolution te gebruiken?

2) Bent u bekend met het feit dat een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken erop wijst dat Roundup en glyfosaat in hoeveelheden lager dan de aanbevolen hoeveelheid giftig en dodelijk zijn voor menselijke cellen, ze de werking van hormonen verstoren en effecten hebben op het DNA?

3) Bent u bekend met het feit dat Roundup en glyfosaat, wederom in hoeveelheden lager dan de aanbevolen hoeveelheid, giftig en dodelijk zijn voor vissen en amfibieën?

4) Bent u bekend met het feit dat blootstelling aan glyfosaat bij dieren onder andere aantasting van lever en nieren veroorzaakt alsmede irritatie van de huid, ogen en ademhalingswegen?

Een belangrijk bestanddeel van Roundup Evolution is glyfosaat. Van dit bestanddeel wordt beweerd dat er geen residu achterblijft in bespoten planten of dieren.
5) Bent u bekend met het feit dat een deel van dit middel zich echter bindt aan bodemdeeltjes en vermoedelijk in het geheel niet meer afbreekt?

6) Bent u bekend met het feit dat het residu van glyfosaat in de bodem kan worden omgezet tot N-nitrosoglyfosaat, een vermoedelijk kankerverwekkende stof?

7) Bent u bekend met het rapport “Glyfosaat en AMPA in het stroomgebied van de Maas”?

8) Bent u bekend met het feit dat de drinkwaternorm voor glyfosaat in het Maasstroomgebied regelmatig en soms schrikbarend wordt overschreden?

De resultaten van het voornoemde onderzoek bevestigen ook dat glyfosaat voornamelijk na sterke neerslag afspoelt naar het oppervlaktewater en de rioolstelsels. In rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt de stof echter nauwelijks afgebroken. In de gestuwde Maas wordt glyfosaat vervolgens geleidelijk omgezet in zijn belangrijkste metaboliet AMPA (aminomethylfosfonzuur). Dit afbraakproduct is vanwege zijn grote persistentie uit drinkwaterperspectief eveneens problematisch.
9) Bent u hiermee bekend?

10) Indien u één of meerdere van de vragen 2 t/m 9 bevestigend heeft beantwoord, bent u dan met mij van mening dat met het gebruik van Roundup en glyfosaat per direct moet worden gestopt?
Zo nee, waarop baseert u uw mening, daarbij voldoende rekening houdend met uw verantwoordelijkheid in deze?

11) Indien u één of meerdere van de vragen 2 t/m 9 ontkennend heeft beantwoord, wil ik graag een toelichting waarop u uw antwoord baseert.

12) Nu blijkt dat glyfosaat wel degelijk in het grond en oppervlaktewater kan worden opgenomen stel ik u de volgende vraag:
Bent u met mij van mening dat van gebruik van dit middel moet worden afgezien om de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water in 2015 op het gebied van de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater te kunnen behalen?

13) Bent u bekend met het feit dat in Denemarken grondwatervervuiling is vastgesteld met glyfosaat? Bent u bekend met het feit dat glyfosaat om die reden in Denemarken verboden is op kleigronden?
Zo ja, is dit voor u een reden om af te zien van het gebruik van glyfosaat?

14) Gewassen zoals soja en maïs worden genetisch gemanipuleerd om bestand te zijn tegen gewasbestrijdingsmiddelen van Monsanto, de leverancier van Roundup Evolution.
Acht u het wenselijk een product af te nemen van een bedrijf dat betrokken is bij het genetisch manipuleren van gewassen om de gewassen resistent te maken tegen het bestrijdingsmiddel?

15) Bent u bekend met het feit dat Monsanto al meerdere malen door de reclame code commissie op de vingers is getikt in verband met het maken van misleidende reclame over Roundup waarbij ten onrechte in de reclame de indruk werd gewekt dat Roundup veilig is voor mens en dier en milieuvriendelijk terwijl het een wezenskenmerk van Roundup is om organismen te bestrijden?

16) Het gebruik van glyfosaat is niet duurzaam en ook niet veilig voor de volksgezondheid, de dieren en het milieu.
Bent u bereid de onkruidbestrijding op een echt duurzame wijze uit te gaan voeren en af te zien van het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen?

17) Bent u bekend met het bedrijf Monsanto dat Roundup Evolution produceert?
Zie voor meer informatie: http://video.google.com/videoplay?docid=5995944862121634838#

18) Bent u, gezien alle bovenstaande informatie en vragen, bereid om Den Haag “Monsanto-vrij” te maken?


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: mrt. 2011
Antwoorddatum: 17 mei 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 24 maart 2011 een brief met daarin 18 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

De belangrijkste fabrikant van glyfosaat is Monsanto, die het verkoopt onder diverse merknamen: Roundup, RoundupReady en Roundup Evolution.

1. Op de site van Roundup staat vermeld dat voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen een certificatie noodzakelijk is. Is de gemeente in het bezit van een certificaat om Roundup Evolution te gebruiken?

Nee. De toepassing van het middel, gebonden aan een wettelijk gebruiksvoorschrift, is slechts toegestaan door een professional onder gebruikmaking van het DOB-systeem (Duurzaam Onkruid Beheer Verhardingen) of een vergelijkbaar gecertificeerd systeem. De aannemer die wij inschakelen maakt gebruik van dergelijke systemen en is gecertificeerd.

2. Bent u bekend met het feit dat een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken erop wijst dat Roundup en glyfosaat in hoeveelheden lager dan de aanbevolen hoeveelheid giftig en dodelijk zijn voor menselijke cellen, ze de werking van hormonen verstoren en effecten hebben op het DNA?

Voor de levering, het op voorraad houden en het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is toelating en registratie vereist op grond van de Wet gewasbestrijdingsmiddelen en biociden. Het bij deze wet ingestelde College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Ctgb) is daarmee belast. Dit College is de nationale autoriteit op het gebied van de beoordeling van bestrijdingsmiddelen. Een middel kan alleen voor toelating in aanmerking komen als het voldoet aan de wettelijke vereisten. Zo mag er geen sprake zijn van directe of indirecte schadelijke uitwerking op de gezondheid van mens of dier via drinkwater, voedsel, voer of welke andere wijze dan ook, of op het grondwater. Ook mag het geen onaanvaardbare effecten hebben voor het milieu.

Het Ctgb heeft dat getoetst, het middel toegelaten en geregistreerd. De toepassing van het middel is gebonden aan een wettelijk gebruiksvoorschrift en een gebruiksaanwijzing, die als bijlagen bij het toelatingsbesluit zijn opgenomen. Pleksgewijze toepassing op verhardingen is slechts toegestaan door een professional onder gebruikmaking van het DOB-systeem (Duurzaam Onkruid Beheer Verhardingen, ontwikkeld door Plant Research International, ontwikkeld door Plant Research International, onderdeel van het Wageningen University & Research centre) of een vergelijkbaar gecertificeerd systeem. De uit de certificatie voortvloeiende toepassingsvoorschriften hebben onder meer tot doel de emissie naar het oppervlaktewater te verminderen door speciale
toedieningstechnieken.

Roundup wordt ook door veel andere gemeenten gebruikt en is een doelmatige en doeltreffende onkruidverwijderaar. Aangezien de onkruidsituatie op verharding op sommige plekken in de stad voor verbetering vatbaar is, wordt een proef uitgevoerd (onder inschakeling van een gecertificeerde aannemer) om na te gaan of het middel ook in onze gemeente kan worden gebruikt en effectief is. Bij de evaluatie van de proef zullen alle relevante aspecten worden meegewogen.

3. Bent u bekend met het feit dat Roundup en glyfosaat, wederom in hoeveelheden lager dan de aanbevolen hoeveelheid, giftig en dodelijk zijn voor vissen en amfibieën?

Zie beantwoording vraag 2.

4. Bent u bekend met het feit dat blootstelling aan glyfosaat bij dieren onder andere aantasting van lever en nieren veroorzaakt alsmede irritatie van de huid, ogen en ademhalingswegen?

Zie beantwoording vraag 2.

5. Een belangrijk bestanddeel van Roundup Evolution is glyfosaat. Van dit bestanddeel wordt beweerd dat er geen residu achterblijft in bespoten planten of dieren. Bent u bekend met het feit dat een deel van dit middel zich echter bindt aan bodemdeeltjes en vermoedelijk in het geheel niet meer afbreekt?

Zie beantwoording vraag 2.

6. Bent u bekend met het feit dat het residu van glyfosaat in de bodem kan worden omgezet tot N-nitrosoglyfosaat, een vermoedelijk kankerverwekkende stof?

Zie beantwoording vraag 2.

7. Bent u bekend met het rapport “Glyfosaat en AMPA in het stroomgebied van de Maas”?

Ja.

8. Bent u bekend met het feit dat de drinkwaternorm voor glyfosaat in het Maasstroomgebied regelmatig en soms schrikbarend wordt overschreden?

Ja. Overigens wordt in het rapport ook aangegeven dat de bijdrage uit Frankrijk daarin buitenproportioneel is.

De resultaten van het voornoemde onderzoek bevestigen ook dat glyfosaat voornamelijk na sterke neerslag afspoelt naar het oppervlaktewater en de rioolstelsels. In rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt de stof echter nauwelijks afgebroken. In de gestuwde Maas wordt glyfosaat vervolgens geleidelijk omgezet in zijn belangrijkste metaboliet AMPA(aminomethylfosfonzuur). Dit afbraakproduct is vanwege zijn grote persistentie uit drinkwaterperspectief eveneens problematisch.

9. Bent u hiermee bekend?

Ja.

10. Indien u één of meerdere van de vragen 2 t/m 9 bevestigend heeft beantwoord, bent u dan met mij van mening dat met het gebruik van Roundup en glyfosaat per direct moet worden gestopt? Zo nee, waarop baseert u uw mening, daarbij voldoende rekening houdend met uw verantwoordelijkheid in deze?

Nee. Bij gebruik volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing die als bijlagen bij het toelatingsbesluit zijn opgenomen, is het middel Roundup Evolution op basis van de werkzame stof(fen) glyfosaat voldoende werkzaam en heeft het volgens het Ctgb geen schadelijke uitwerking of onaanvaardbare effecten op de gezondheid van de mens en het milieu.

11. Indien u één of meerdere van de vragen 2 t/m 9 ontkennend heeft beantwoord, wil ik graag een toelichting waarop u uw antwoord baseert.

Zie beantwoording vraag 10.

12. Nu blijkt dat glyfosaat wel degelijk in het grond en oppervlaktewater kan worden opgenomen stel ik u de volgende vraag: Bent u met mij van mening dat van gebruik van dit middel moet worden afgezien om de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water in 2015 op het gebied van de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater te kunnen behalen?

Nee, voor het halen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn in deze regio zijn op dit moment vooral de eutrofiëring van ons systeem (door stikstof en fosfaat), gewasbeschermingsmiddelen en de beperkte mogelijkheden om fysiek ruimte te geven aan (watergebonden) ecologie een probleem.

13. Bent u bekend met het feit dat in Denemarken grondwatervervuiling is vastgesteld met glyfosaat?

Bent u bekend met het feit dat glyfosaat om die reden in Denemarken verboden is op kleigronden? Zo ja, is dit voor u een reden om af te zien van het gebruik van glyfosaat?

Ja. In Nederland is het gebruik van het middel Roundup Evolution, ook op kleigronden, toegestaan.

14. Gewassen zoals soja en maïs worden genetisch gemanipuleerd om bestand te zijn tegen gewasbestrijdingsmiddelen van Monsanto, de leverancier van Roundup Evolution. Acht u het wenselijk een product af te nemen van een bedrijf dat betrokken is bij het genetisch manipuleren van gewassen om de gewassen resistent te maken tegen het bestrijdingsmiddel?

Wij zien geen bezwaar tegen afname van het product.

15. Bent u bekend met het feit dat Monsanto al meerdere malen door de reclame code commissie op de vingers is getikt in verband met het maken van misleidende reclame over Roundup waarbij ten onrechte in de reclame de indruk werd gewekt dat Roundup veilig is voor mens en dier en milieuvriendelijk terwijl het een wezenskenmerk van Roundup is om organismen te bestrijden?

Zie de beantwoording van vraag 14.

16. Het gebruik van glyfosaat is niet duurzaam en ook niet veilig voor de volksgezondheid, de dieren en het milieu. Bent u bereid de onkruidbestrijding op een echt duurzame wijze uit te gaan voeren
en af te zien van het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen?

Zie de beantwoording van vraag 10.

17. Bent u bekend met het bedrijf Monsanto dat Roundup Evolution produceert? Zie voor meer informatie: http://video.google.com/videoplay?docid=5995944862121634838#

Ja.

18. Bent u, gezien alle bovenstaande informatie en vragen, bereid om Den Haag “Monsanto-vrij” te maken?

Nee.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer