Raads­vragen over losloop­ge­bieden in het centrum


Indiendatum: mrt. 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van berichtgevingen aan ons van Haagse hondenbezitters die woonachtig zijn in het centrum van de stad stellen ondergetekenden - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

1) In het centrum van de stad zijn er zeer weinig mogelijkheden om een hond uit te laten rennen. Bent u met ons van mening dat het ook voor hondenbezitters in het centrum belangrijk is om hun hond uit te kunnen laten rennen dichtbij huis?

2) De Paleistuinen bieden een mogelijkheid om honden veilig los te kunnen laten lopen. Is het college bereid om te overleggen met de eigenaar/beheerder van deze tuinen teneinde een gedeelte (bijvoorbeeld één veld) aan te wijzen als uitrengebied voor honden, eventueel binnen venstertijden zoals op het strand gebeurt?

3) Ook op het Burgemeester de Monchyplein zouden honden prima los kunnen lopen. Is het college bereid om ook (een gedeelte van) deze plek aan te wijzen als uitrengebied voor honden?

4) Is het college bereid om te bezien of er meer mogelijkheden zijn voor uitrengebieden in het centrum?

5) In het centrum is een record aantal gebiedsverboden voor honden ingesteld. Bent u bereid om deze gebiedsverboden kritisch te bekijken en daar waar mogelijk de verboden op te heffen?

Marieke de Groot David Rietveld
Partij voor de Dieren GroenLinks

Indiendatum: mrt. 2011
Antwoorddatum: 19 mrt. 2011

De raadsleden de heer M.D. Rietveld en mevrouw M.J.E. de Groot hebben op 24 maart 2011 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

1. In het centrum van de stad zijn er zeer weinig mogelijkheden om een hond uit te laten rennen. Bent u met ons van mening dat het ook voor hondenbezitters in het centrum belangrijk is om hun hond uit te kunnen laten rennen dichtbij huis?

In bepaalde gebieden zoals het centrum van de stad, zijn de uitrenmogelijkheden inderdaad beperkt. Het al dan niet aanschaffen van een hond in een wijk met weinig uitrengebieden is de verantwoordelijkheid van de (toekomstige) eigenaar.

2. De Paleistuinen bieden een mogelijkheid om honden veilig los te kunnen laten lopen. Is het college bereid om te overleggen met de eigenaar/beheerder van deze tuinen teneinde een gedeelte
(bijvoorbeeld één veld) aan te wijzen als uitrengebied voor honden, eventueel binnen venstertijden zoals op het strand gebeurt?

Op 12 januari 2011 is de voortgangsnota hondenbeleid (RIS 177581) in de Commissie Leefomgeving behandeld. Daarbij is aangegeven dat er vooralsnog geen nieuwe uitrengebieden worden aangewezen.Wel is de toezegging gedaan om, voorafgaand aan een nieuwe voortgangsnota hondenbeleid (gepland begin 2013), het beleid en het gebruik van de losloopgebieden en verbodsgebieden te bezien, waarbij ook met betrokkenen en omwonenden moet worden overlegd.

3. Ook op het Burgemeester de Monchyplein zouden honden prima los kunnen lopen. Is het college bereid om ook (een gedeelte van) deze plek aan te wijzen als uitrengebied voor honden?

Zie de beantwoording bij vraag 2

4. Is het college bereid om te bezien of er meer mogelijkheden zijn voor uitrengebieden in het centrum?

Zie de beantwoording bij vraag 2

5. In het centrum is een record aantal gebiedsverboden voor honden ingesteld. Bent u bereid om deze gebiedsverboden kritisch te bekijken en daar waar mogelijk de verboden op te heffen?

Zie de beantwoording bij vraag 2


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer