Raads­vragen over varkens op stads­boer­derij de Woelige Stal


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,


Naar aanleiding van een melding aan de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren over verstoord dierenwelzijn van een tweetal varkens op stadsboerderij de Woelige Stal en naar aanleiding van het door Partij voor de Dieren ingestelde werkbezoek aldaar, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Allereerst een korte inleiding:
Op de stadsboerderij “de Woelige Stal” wordt al enige tijd met regelmaat een tweetal varkens gepest. Ze worden bekogeld met stenen. Eén van die varkens is ondertussen herplaatst op grond van voornoemde omstandigheden. Een ander varken zit de hele dag in zijn hok omdat de veiligheid van het dier niet gewaarborgd is in de huidige setting.
Het probleem is ontstaan omdat de buurman (een Shell station) een muur heeft weggehaald. Deze muur grensde aan de linkerkant van het verblijf van de varkens. In plaats van de muur kwam een lange strook met grof grind (zie foto’s). Passerende mensen zagen de stenen liggen en zijn de varkens met enige regelmaat gaan bekogelen. De Partij voor de Dieren raakte door een oplettende burger van deze misstand op de hoogte.

1. Bent u bekend met het feit dat de varkens op Kinderboerderij de Woelige Stal regelmatig worden gepest en met stenen worden bekogeld? Zo ja welke actie heeft u tot nog toe ondernomen? Zo nee waarom niet?

2. Is er op dit moment een aanspreekpunt voor beheerders van stadsboerderijen waarbij zij met dergelijke problemen terecht kunnen? Zo ja, wie is dat aanspreekpunt en waarom is hij/zij in deze niet door de beheerder benaderd? Zo nee, waarom niet en bent u van plan dat op korte termijn alsnog te realiseren en dit te communiceren naar de beheerders van de stadsboerderijen?

3. In “Boeren met beleid” staat dat weiden en knuffelhoeken slechts voor publiek toegankelijk zijn indien adequaat toezicht aanwezig is. Bent u met mij van mening dat alle dieren op een kinderboerderij dienen te worden gehuisvest op een plek die indien er geen toezicht aanwezig is niet toegankelijk is voor publiek ?

4. Bent u met ons van mening dat de hekken, in het kader van Boeren met Beleid en het keurmerk ‘prima voor elkaar’ rondom Kinderboerderij de Woelige Stal te laag zijn om evt. indringers tegen te houden (zie foto’s)?

5. Bent u bereid om deze hekken te verhogen zodat de veiligheid van de aanwezige dieren gewaarborgd kan worden in de toekomst?
Zo ja, op welke termijn? Zo nee, wat gaat u ondernemen om de veiligheid van de dieren ondanks de te lage hekken toch te waarborgen?

6. Vanwege het pesten en bekogelen heeft de kinderboerderij voor één van de twee aanwezige varkens een ander onderkomen moeten zoeken. Bent u bereid ervoor te zorgen dat de kinderboerderij voorlopig geen nieuw varken aan zal schaffen totdat de situatie veilig genoeg is voor de dieren?

7 Wanneer de situatie te onveilig blijft, wat gebeurd er dan met het overgebleven varken? Kunt u aangeven wat er met het weggehaalde varken is gebeurd? Houdt u tevens toezicht op de herplaatsing van deze dieren? Zo nee, waarom niet en bent u van plan daar in de toekomst bij dit soort situaties wel toezicht op te gaan houden?

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Antwoorddatum: 6 jul. 2010

Het raadslid Marieke de Groot heeft op 3 juni 2010 een brief met daarin zeven vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

Naar aanleiding van een melding aan de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren over
verstoord dierenwelzijn van een tweetal varkens op stadsboerderij de Woelige Stal en naar aanleiding
van het door de Partij van de Dieren ingestelde werkbezoek aldaar, stelt ondergetekende – onder
verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van orde- de volgende vragen:
Allereerst een korte inleiding:
Op de stadsboerderij “de Woelige Stal” wordt al enige tijd met regelmaat een tweetal varkens gepest.
Ze worden bekogeld met stenen. Eén van die varkens is ondertussen herplaatst op grond van
voornoemde omstandigheden. Een ander varken zit de hele dag in zijn hok omdat de veiligheid van het
dier niet gewaarborgd is in de huidige setting.
Het probleem is ontstaan omdat de buurman (een Shell station) een muur heeft weggehaald. Deze
muur grensde aan de linkerkant van het verblijf van de varkens. In plaats van de muur kwam een
lange strook met grof grind (zie foto’s). Passerende mensen zagen de stenen liggen en zijn de varkens
met enige regelmaat gaan bekogelen. De Partij voor de Dieren raakte door oplettende burgers van
deze misstand op de hoogte.

1. Bent u bekend met het feit dat de varkens op Kinderboerderij de Woelige Stal regelmatig worden
gepest en met stenen bekogeld? Zo ja welke actie heeft u tot nog toe ondernomen? Zo nee waarom
niet?

Nee. De beheerders van de stadsboerderij De Woelige Stal hebben niet waargenomen dat de varkens
met stenen zijn bekogeld. Wel hebben zij opgemerkt dat, evenals elders op het aanliggende plein, er
grind in het veld van de varkens terecht is gekomen.

2. Is er op dit moment een aanspreekpunt voor beheerders van stadsboerderijen waarbij zij met
dergelijke problemen terecht kunnen? Zo ja, wie is dat aanspreekpunt en waarom is hij/zij in deze
niet door de beheerder benaderd? Zo nee, waarom niet en bent u van plan dat op korte termijn
alsnog te realiseren en dit te communiceren naar de beheerders van de stadsboerderijen?

De beheerders van de stadsboerderijen maken onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie en zij
hebben aan de hoofden van de stadsboerderijen gemeld dat er grind was gestrooid in het veld van de
varkens en daarbij aangegeven dat dit vanuit het oogpunt van dierenwelzijn een onwenselijke situatie
is.

3. In “Boeren met beleid” staat dat weiden en knuffelhoeken slechts voor publiek toegankelijk zijn
indien adequaat toezicht aanwezig is. Bent u met mij van mening dat alle dieren op een
kinderboerderij dienen te worden gehuisvest op een plek die indien er geen toezicht aanwezig is
niet toegankelijk is voor publiek?

De stadsboerderijen zijn alleen open als er een beheerder aanwezig is. Publiek kan alleen tijdens
openingstijden in de weiden komen.

4. Bent u met ons van mening dat de hekken, in het kader van Boeren met Beleid en het keurmerk
“prima voor elkaar” rondom Kinderboerderij de Woelige Stal te laag zijn om evt. indringers
tegen te houden (zie foto’s)?

In verband met de herontwikkeling van het aangrenzende terrein (Shell-station) is het aanliggende
gebouw gesloopt en is op die plek een grindstrook aangelegd. Naar aanleiding van de melding van de
beheerders, is contact opgenomen met Shell. Afgesproken is dat de grindstrook wordt verwijderd en
dat er verticale beplanting direct naast de hekken komt, op een dusdanige hoogte dat de varkens in de
uitloop uit het zicht zijn. Inmiddels is de grindstrook verwijderd en vervangen door normale
betegeling.

5. Bent u bereid deze hekken te verhogen zodat de veiligheid van de aanwezige dieren gewaarborgd
kan worden in de toekomst? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, wat gaat u ondernemen om de
veiligheid van de dieren ondanks de te lage hekken toch te waarborgen?

Zie het antwoord op vraag 4.

6. Vanwege het pesten en bekogelen heeft de kinderboerderij voor één van de twee aanwezige
varkens een ander onderkomen moeten zoeken. Bent u bereid ervoor te zorgen dat de
kinderboerderij voorlopig geen nieuwe varken aan zal schaffen totdat de situatie veilig genoeg is
voor de dieren?

De reden dat een van de varkens een ander onderkomen heeft gekregen staat los van de ontstane
situatie ter plekke.
Al in een eerder stadium is gebleken dat een van de varkens steeds moeilijker handelbaar werd voor de
beheerders en een risico kon gaan vormen voor de bezoekers. Daarom is besloten het betreffende
varken elders onder te brengen. Volgens de afspraken in Boeren met Beleid staat een varken samen
met een soortgenoot. Dat betekent dat gezocht wordt naar een nieuw varken op deze locatie. Mocht dat
binnen afzienbare tijd niet lukken, dan zal het alleenstaande varken een andere plek krijgen.

7. Wanneer de situatie te onveilig blijft, wat gebeurt er dan met het overgebleven varken? Kunt u
aangeven wat er met het weggehaalde varken is gebeurd? Houdt u tevens toezicht op de
herplaatsing van deze dieren? Zo nee, waarom niet en bent u van plan daar in de toekomst bij dit
soort situaties wel toezicht te gaan houden?

Het varken is ondergebracht bij een zogeheten hobbyboer elders in het land. Conform de afspraken
binnen Boeren met Beleid is de verkoop van het dier met een contract geregeld, waarin staat
aangegeven dat de gemeente nog een bepaalde periode eigenaar blijft van het dier en dat de
uitgangspunten van het Haags beleid ook op de nieuwe plek blijven gelden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer