Raads­vragen Steden worden steeds warmer


Indiendatum: jul. 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het bericht op Nu.nl d.d. 13 juli 2011 inhoudende dat de steden steeds warmer worden (zie bijlage I), stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Inleiding:
Het temperatuurverschil tussen steden en de groene gebieden daarbuiten wordt steeds groter. Dat verschil kan oplopen tot wel 8 graden. Dat komt doordat steden steeds dichter worden bebouwd. Het is het warmst in gebieden met veel hoogbouw die dicht op elkaar staat. Bij hittegolven in 2003 en 2006 kwamen veel ouderen om. Ook vrezen steden dat hun milieuambities teniet worden gedaan als iedereen steeds vaker de airconditioning aanzet. Verder slapen mensen slechter als het heet is. Het onderzoek van de kennisinstituten TNO en Deltares en de universiteit van Wageningen begon in 2009. Er werden meetstations in Rotterdam geplaatst en een bakfiets met meetapparatuur reed rond in de stad. Voor verder onderzoek zijn nu meetkabels opgehangen tussen lantaarnpalen en bomen aan de Berkelselaan in Rotterdam-Noord. Zo willen de onderzoekers achterhalen met welk soort groen de buurt het beste koel te houden is.

1. Is het college bekend met bovenstaand bericht?

2. Is bij het college bekend hoeveel temperatuurverschil er is tussen de bebouwde delen van Den Haag en de groene gebieden? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, is het college bereid – in navolging van Rotterdam - daar een onderzoek naar in te stellen?

3. Worden er door het college maatregelen genomen om de stad zo koel mogelijk te houden bijvoorbeeld middels de wijze van bebouwing en/of middels het gebruik van gele klinkers in plaats van asfalt en/of middels het aanplanten van groen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot verkoelende maatregelen in Den Haag? Is het college vervolgens bereid aan die maatregelen uitvoering te geven? Graag een toelichting.


5. Wordt er bij het klimaatbeleid en de Energievisie rekening gehouden met de effecten van een stijgende temperatuur wat betreft de toename in het gebruik van airconditioning? Graag een toelichting.


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: jul. 2011
Antwoorddatum: 13 jul. 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 13 juli 2011 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1 Is het college bekend met bovenstaand bericht?

Ja.

2 Is bij het college bekend hoeveel temperatuurverschil er is tussen de bebouwde delen van Den Haag en de groene gebieden? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, is het college bereid – in
navolging van Rotterdam - daar een onderzoek naar in te stellen?

Nee, het is niet bekend hoeveel temperatuurverschil er precies is tussen de bebouwde delen van Den Haag en de groene gebieden. Wel is uit de literatuur bekend dat de temperaturen in steden over het algemeen hoger dan gemiddeld in het buitengebied zijn. Dit wordt aangeduid met de term stedelijk hitte-eiland effect. Een effect dat wordt veroorzaakt door onder meer de aanwezigheid van hoog percentage verharding en lagere windsnelheden in de stad. Naar verwachting is er ook in Den Haag sprake van een stedelijk hitte-eiland effect. Naar de effecten van klimaatverandering, waaronder hitte, vindt de laatste jaren onderzoek plaats binnen het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Het onderzoek in Rotterdam komt hier uit voort. Den Haag is ook betrokken bij dit onderzoekprogramma. We verwachten de komende jaren meer inzicht te krijgen in het Haagse stadsklimaat en de eventueel te nemen maatregelen.

3 Worden er door het college maatregelen genomen om de stad zo koel mogelijk te houden bijvoorbeeld middels de wijze van bebouwing en/of middels het gebruik van gele klinkers in plaats van asfalt en/of middels het aanplanten van groen? Zo nee, waarom niet?

Nee, op dit moment worden er geen specifieke maatregelen genomen om de stad koel te houden. Wel worden er in de stad maatregelen genomen die tevens bijdragen aan het voorkomen van opwarming. Goede voorbeelden zijn de aanleg van groene daken en het planten van bomen.

4 Is het college bereid te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot verkoelende maatregelen in Den Haag? Is het college vervolgens bereid aan die maatregelen uitvoering te
geven? Graag een toelichting.

Binnen het programma Kennis voor Klimaat wordt de komende jaren onderzocht welke maatregelen het meest effectief zijn tegen de opwarming van de stad. Indien deze maatregelen goed zijn mee te koppelen met bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling, dan zullen we ze meenemen.

5 Wordt er bij het klimaatbeleid en de Energievisie rekening gehouden met de effecten van een stijgende temperatuur wat betreft de toename in het gebruik van airconditioning? Graag een toelichting.

Ja, in de Energievisie Den Haag 2040 wordt rekening gehouden met de toename van elektriciteitsgebruik door airconditioning.


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Raadsvragen Botulisme

Lees verder

Raadsvragen Plastic draagtasjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer