Raads­vragen vuurwerk


Indiendatum: dec. 2010

Den Haag, 17 december 2010

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van ervaringen met betrekking tot overtredingen van het vuurwerkbesluit in voorgaande jaren, stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Afsteken van vuurwerk is toegestaan in de periode van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

In de praktijk blijkt dat vuurwerk vaak lang voor de toegestane periode wordt afgestoken. Hierdoor ervaren dieren zeer veel angst en raken volledig van slag doordat het geluid vaak dagenlang aanhoudt. Het is voor eigenaren niet mogelijk om de dieren tegen deze enorme geluidshinder te beschermen. Een hond moet nu eenmaal een paar keer per dag worden uitgelaten en katten en honden hebben een dusdanig goed gehoor dat het geluid ook binnenshuis oorverdovend is. Daarnaast lopen er jaarlijks katten en honden weg door schrik van een onverwachte harde knal.

1) Bent u bereid om in de periode voor de jaarwisseling extra toezicht te houden en handhavend op te treden tegen overtredingen op het vuurwerkbesluit zodat enkel binnen de toegestane periode vuurwerk wordt afgestoken en dieren zo kort mogelijk worden blootgesteld aan deze geluidshinder?

Het afsteken van vuurwerk geeft enorm veel afval in de stad. Dieren die in de stad leven ondervinden hier hinder van. Vogels en vissen eten restanten van het vuurwerk op met alle gevaren voor hun gezondheid van dien. Daarnaast kunnen honden en katten wonden aan hun poten oplopen door scherp afval. In de RM1 (RIS 151686) wordt aangegeven dat schoonmaken van de gehele stad ongeveer drie weken duurt.

2) Is het college bereid het schoonmaken van de stad sneller te laten verlopen zodat de risico’s voor mens en dier tot een minimum beperkt blijven?

In RM1 (RIS 151686) wordt aangegeven dat in het oog springende gebieden het eerst aan de beurt komen bij de schoonmaak.

3) Is het college bereid om voorrang te geven aan de schoonmaak van risicovolle gebieden zoals kinderspeelplaatsen, hondenuitlaatgebieden en fietspaden zodat deze plaatsen zo snel mogelijk weer veilig betreden of bereden kunnen worden?

4) In Den Haag worden ieder jaar vuurwerkfestivals georganiseerd. Is het college bereid bij het verlenen van de vergunningen zodanig rekening te houden met het tijdstip dat de festivals plaatsvinden tijdens de jaarwisseling? Geinteresseerden kunnen dan tijdens de jaarwisseling een vuurwerkfestival bezoeken. Dit kan bijdragen aan een vermindering van het afsteken van particulier vuurwerk waardoor de overlast voor de dieren en de hoeveelheid afval beperkt wordt.


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag

Indiendatum: dec. 2010
Antwoorddatum: 18 jan. 2011

Het raadslid mevrouw M.J.E. de Groot heeft op 17 december 2010 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

Afsteken van vuurwerk is toegestaan in de periode van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
In de praktijk blijkt dat vuurwerk vaak lang voor de toegestane periode wordt afgestoken. Hierdoor ervaren dieren zeer veel angst en raken volledig van slag doordat het geluid vaak dagenlang aanhoudt. Het is voor eigenaren niet mogelijk om de dieren tegen deze enorme geluidshinder te beschermen. Een hond moet nu eenmaal een paar keer per dag worden uitgelaten en katten en honden hebben een dusdanig goed gehoor dat het geluid ook binnenshuis oorverdovend is. Daarnaast lopen er jaarlijks katten en honden weg door schrik van een onverwachte harde knal.

1. Bent u bereid om in de periode voor de jaarwisseling extra toezicht te houden en handhavend op te treden tegen overtredingen op het vuurwerkbesluit zodat enkel binnen de toegestane periode vuurwerk wordt afgestoken en dieren zo kort mogelijk worden blootgesteld aan deze geluidshinder?

Ja, dit wordt al gedaan. Door de politie, justitie en de gemeente wordt maximaal gestuurd op een goed en veilig verloop van de jaarwisseling. Tegen overtredingen wordt direct opgetreden.

Het afsteken van vuurwerk geeft enorm veel afval in de stad. Dieren die in de stad leven ondervinden hier hinder van. Vogels en vissen eten restanten van het vuurwerk op met alle gevaren voor hun gezondheid van dien. Daarnaast kunnen honden en katten wonden aan hun poten oplopen door scherp afval. In de RM1 (RIS 151686) wordt aangegeven dat schoonmaken van de gehele stad ongeveer drie weken duurt.

2. Is het college bereid het schoonmaken van de stad sneller te laten verlopen zodat de risico’s voor mens en dier tot een minimum beperkt blijven?

Ja, het streven is er nu op gericht om de hele stad binnen tien werkdagen na de jaarwisseling, onder normale weersomstandigheden, weer schoon te hebben.

In RM1 (RIS 151686) wordt aangegeven dat in het oog springende gebieden het eerst aan de beurt komen bij de schoonmaak.

3. Is het college bereid om voorrang te geven aan de schoonmaak van risicovolle gebieden zoals kinderspeelplaatsen, hondenuitlaatgebieden en fietspaden zodat deze plaatsen zo snel mogelijk weer veilig betreden of bereden kunnen worden?

Nee, dit is namelijk niet efficiënt. Als eerst specifieke plekken met voorrang worden schoongemaakt, duurt het langer voordat de hele stad schoon is. Wij streven er juist naar om de hele stad zo snel mogelijk weer schoon te hebben.

4. In Den Haag worden ieder jaar vuurwerkfestivals georganiseerd. Is het college bereid bij het verlenen van de vergunningen zodanig rekening te houden met het tijdstip dat de festivals plaatsvinden tijdens de jaarwisseling? Geïnteresseerden kunnen dan tijdens de jaarwisseling een vuurwerkfestival bezoeken. Dit kan bijdragen aan een vermindering van het afsteken van particulier vuurwerk waardoor de overlast voor de dieren en de hoeveelheid afval beperkt wordt.

Nee, dat is ook geen bevoegdheid van het college. Met de invoering van het Vuurwerkbesluit in 2002 is de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor de afgifte van de vergunning voor het afsteken van (professioneel) vuurwerk, de zogenaamde ontbrandingstoestemming. De provincie vraagt de burgemeester om een verklaring van geen bezwaar. Alleen als de openbare orde in het geding is, kan de burgemeester een verklaring van geen bezwaar weigeren. Sturen op een datum of tijdstip is dus niet mogelijk. Daarnaast vinden wij dat ook niet wenselijk. Het vuurwerkfestival in Scheveningen bijvoorbeeld trekt jaarlijks juist zoveel bezoekers omdat het in de zomer plaatsvindt.


Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de locoburgemeester,
Annet Bertram Marnix Norder

Interessant voor jou

Raadsvragen mishandeling Konijn

Lees verder

Aanvullende Raadsvragen over Bijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer