Schrif­te­lijke vragen aanpak over­ge­wicht onder Hagenaars, Hagenezen en Sche­ve­ningers


Indiendatum: okt. 2014

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

GGD Haaglanden concludeert dat in 2020 naar schatting 50% van de Haagse inwoners lijdt aan overgewicht. Dit betreft ongeveer 200.000 inwoners van boven de 19 jaar. De komende jaren is het zaak dat de gemeente Den Haag sterker inzet op het voorkomen van vervetting en vereenzaming onder de Haagse inwoners. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

Is het college bekend met het bericht dat de inwoners van Den Haag te zwaar worden en vereenzamen?[1]

De gemeentelijke taken betreffen de zorg voor de publieke gezondheid: het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking. Onderzoek toont aan dat er een positieve relatie bestaat tussen het aanwezige groen in de leefomgeving en de gezondheid van mensen. Groen heeft een positieve invloed op de hoeveelheid beweging van mensen met een lage sociaal-economische positie, van kinderen en ouderen[2]. Den Haag scoort echter op Utrecht na het slechts op het aantal m2 groen per woning[3]. In de programmabegroting 2015-2018 spreekt het college de ambitie uit dat de gemeente ‘wanneer de kans zich voordoet’ groen aanlegt in de stad. De Partij voor de Dieren vindt dit ambitieniveau op het gebied van groen zeer ondermaats. Ondanks het belang van meer groen voor de gezondheid van bewoners, ontbreekt het aan concrete en voldoende maatregelen om Den Haag te vergroenen.

Kan het college met een concreet plan komen voor de aanleg van extra groen binnen de leefomgeving van de inwoners van Den Haag en deze voor 1 januari 2015 de raad doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

In het onlangs gepubliceerde rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid[4] staat dat de meeste Nederlanders een voedingspatroon hebben datteveel vlees en zuivel bevat. Meer dan de helft van de bevolking is daardoor te zwaar en jaarlijks worden ongeveer 40.000 mensen ziek door dit voedingspatroon. Een meer plantaardig voedingspatroon isbeter voor de volksgezondheid, leidt tot minder dierenleed en is goed voor het klimaat, het milieu en de wereldvoedselverdeling.

Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat overgewicht bij volwassenen niet alleen te voorkomen of te verminderen is door meer beweging en sporten, zoals wordt geschreven in de Haagse Nota Volksgezondheid[5], maar dat ook een gezond voedingspatroon hierin een essentiële rol speelt? Zo nee, waarom niet?

Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat een plantaardig dieet kan bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Gezien de noodzaak de gezondheid van de Haagse inwoners te bevorderen, is het college bereid een transitie naar een plantaardig menu op te nemen in haar beleid, met het oog op de gezondheid van de Hagenaars, het klimaat en duurzaamheid? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult. De gemeente kan anderen inspireren en stimuleren over te stappen op een meer plantaardig dieet, door zelf het goede voorbeeld te geven en in de eigen gemeentelijke instellingen meer plantaardige alternatieven voor vlees aan te bieden. De steden Amsterdam en Wageningen hebben zich, door het ondertekenen van het flexitariërconvenant, reeds aangesloten bij wereldsteden als Londen, New York, San Francisco en Brussel. Zij stimuleren de bewoners, horecagelegenheden en grote evenementen in hun stad vaker te kiezen voor plantaardig eten.

In navolging van het aanbieden van een vegetarische lunchmaaltijd in het kader Eat Green At Work, is het college bereid het goede voorbeeld te geven en er zorg voor te dragen dat er binnen de gehele gemeentelijke organisatie minimaal één keer per week een volledig vegetarische dag, met een volledig vegetarisch menu wordt ingesteld? Zo nee, waarom niet?

Is het college bereid horecaondernemers en bedrijven op te roepen een wekelijkse vegetarische dag in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Is het college bereid campagnes te steunen die zich richten op een transitie naar een plantaardig voedingspatroon? Zo nee, waarom niet?

Is het college, mede omdat een meerderheid van de gemeenteraad op 7 juni 2012 heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags en daarmee ook met het verbeteren van ons leefmilieu door de vleesconsumptie te verminderen, bereid om als Internationale stad van vrede en recht het voorbeeld van Amsterdam en Wageningen te volgen en dit convenant voor 1 januari 2015 te ondertekenen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Den Haag

[1]http://www.volkskrant.nl/leven/randstedeling-wordt-eenzaam-en-dik~a3773298/

[2]Proefschrift J. Maas (2008) Vitamine G: Green environments – Healthy Environments

[3]Visschedijk P.A.M. en M. Huizinga 2009. Groene Meters III, analyse van het stedelijk groen in de G31 steden, wageningen, Alterra, alterra-rapport 1919

[4]http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/WRR_rapport_93_Naar_een_voedselbeleid_web.pdf

[5]Nota volksgezondheid 2011-2014 Gezond aan de slag! - RIS 181971

Indiendatum: okt. 2014
Antwoorddatum: 26 okt. 2014

De gemeenteraad,

Het raadslid mevrouw Theunissen heeft op 23 oktober 2014 een brief met daarin negen vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.


GGD Haaglanden concludeert dat in 2020 naar schatting 50% van de Haagse inwoners lijdt aan
overgewicht. Dit betreft ongeveer 200.000 inwoners van boven de 19 jaar. De komende jaren is het
zaak dat de gemeente Den Haag sterker inzet op het voorkomen van vervetting en vereenzaming onder
de Haagse inwoners. Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt
ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het bericht dat de inwoners van Den Haag te zwaar worden en
vereenzamen?

Ja.

De gemeentelijke taken betreffen de zorg voor de publieke gezondheid: het bewaken, beschermen en
bevorderen van de gezondheid van de bevolking. Onderzoek toont aan dat er een positieve relatie
bestaat tussen het aanwezige groen in de leefomgeving en de gezondheid van mensen. Groen heeft een
positieve invloed op de hoeveelheid beweging van mensen met een lage sociaal-economische positie,
van kinderen en ouderen[2]. Den Haag scoort echter op Utrecht na het slechts op het aantal m2 groen
per woning[3]. In de programmabegroting 2015-2018 spreekt het college de ambitie uit dat de
gemeente ‘wanneer de kans zich voordoet’ groen aanlegt in de stad. De Partij voor de Dieren vindt dit
ambitieniveau op het gebied van groen zeer ondermaats. Ondanks het belang van meer groen voor de
gezondheid van bewoners, ontbreekt het aan concrete en voldoende maatregelen om Den Haag te
vergroenen.


2. Kan het college met een concreet plan komen voor de aanleg van extra groen binnen de
leefomgeving van de inwoners van Den Haag en deze voor 1 januari 2015 de raad doen
toekomen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het college zal in 2015 met een nieuw groenbeleidsplan komen en hierin ingaan op zowel
toevoegen van groen in de stad als de relatie tussen groen en volksgezondheid.

In het onlangs gepubliceerde rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid[4]
staat dat de meeste Nederlanders een voedingspatroon hebben dat teveel vlees en zuivel bevat. Meer
dan de helft van de bevolking is daardoor te zwaar en jaarlijks worden ongeveer 40.000 mensen ziek
door dit voedingspatroon. Een meer plantaardig voedingspatroon is beter voor de volksgezondheid,
leidt tot minder dierenleed en is goed voor het klimaat, het milieu en de wereldvoedselverdeling.


3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat overgewicht bij volwassenen niet
alleen te voorkomen of te verminderen is door meer beweging en sporten, zoals wordt geschreven
in de Haagse Nota Volksgezondheid[5], maar dat ook een gezond voedingspatroon hierin een
essentiële rol speelt? Zo nee, waarom niet?

Ja, er zijn meerdere methoden om overgewicht tegen te gaan.

4. Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat een plantaardig dieet kan bijdragen
aan de gezondheid van de inwoners van Den Haag? Zo nee, waarom niet?

Ja.

5. Gezien de noodzaak de gezondheid van de Haagse inwoners te bevorderen, is het college
bereid een transitie naar een plantaardig menu op te nemen in haar beleid, met het oog op de
gezondheid van de Hagenaars, het klimaat en duurzaamheid? Zo nee, waarom niet?

In de praktische voedings-advisering is ruimte voor diverse diëten en voedingspatronen, waarbij
Haagse inwoners allereerst zelf keuzes maken. Tegelijkertijd wordt het gebruik van plantaardige
voedingselementen dikwijls aangeraden, vooral om voldoende vitaminen en vezels in te nemen.
De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult. De gemeente kan
anderen inspireren en stimuleren over te stappen op een meer plantaardig dieet, door zelf het goede
voorbeeld te geven en in de eigen gemeentelijke instellingen meer plantaardige alternatieven voor
vlees aan te bieden. De steden Amsterdam en Wageningen hebben zich, door het ondertekenen van het
flexitariërconvenant, reeds aangesloten bij wereldsteden als Londen, New York, San Francisco en
Brussel. Zij stimuleren de bewoners, horecagelegenheden en grote evenementen in hun stad vaker te
kiezen voor plantaardig eten.


6. In navolging van het aanbieden van een vegetarische lunchmaaltijd in het kader Eat Green At
Work, is het college bereid het goede voorbeeld te geven en er zorg voor te dragen dat er
binnen de gehele gemeentelijke organisatie minimaal één keer per week een volledig
vegetarische dag, met een volledig vegetarisch menu wordt ingesteld? Zo nee, waarom niet?

Uitgangspunt voor het restauratieve beleid van de gemeente is de eigen verantwoordelijkheid en de
keuzevrijheid van iedereen die van de gemeentelijke restauratieve voorzieningen gebruikt maakt. Het
instellen van een wekelijkse volledig vegetarische dag is niet conform deze lijn.

De focus van de gemeente ligt op het creëren van voldoende aanbod van gezonde voeding. In de
gemeentelijke panden waar een bedrijfsrestaurant is, wordt een ruim assortiment aan vegetarische
producten aangeboden. Voor de dagelijkse voeding kan iedereen daaruit een lunch samenstellen
zonder vis of vlees. Vier keer per jaar wordt extra aandacht besteed aan het vegetarische aanbod in het
bedrijfsrestaurant waarbij jaarlijks op 4 oktober (Dierendag) alleen vegetarische producten te
verkrijgen zijn.


7. Is het college bereid horecaondernemers en bedrijven op te roepen een wekelijkse vegetarische
dag in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Het college is van mening dat horecaondernemers en bedrijven zelf keuzes maken. Dit is ook de lijn
van de Haagse Voedselstrategie (RIS 268898) waarin gesteld wordt dat ideeën en initiatieven uit de
stad en de maatschappij moeten komen. De verantwoordelijkheid ligt bij bewoners, maatschappelijke
organisaties, ondernemers en bedrijven.


8. Is het college bereid campagnes te steunen die zich richten op een transitie naar een plantaardig
voedingspatroon? Zo nee, waarom niet?

Nee, volgens de Haagse Voedselstrategie is de rol van de gemeente Den Haag vooral stimulerend en
faciliterend waarbij het verstrekken van informatie, voorwaarden scheppen en samenwerken
belangrijk zijn. De gemeente realiseert ook eigen projecten en programma’s o.a. op het gebied van
gezondheid, groen en leefbaarheid. Haagse burgers (zie antwoord 5) en Haagse ondernemers (zie
antwoord 7), bedrijven en maatschappelijke instellingen kunnen zelf keuzes maken t.a.v. de mate
waarin een plantaardig voedingspatroon wordt nagestreefd.


9. Is het college, mede omdat een meerderheid van de gemeenteraad op 7 juni 2012 heeft ingestemd
met het initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags en daarmee ook met het verbeteren van ons leefmilieu
door de vleesconsumptie te verminderen, bereid om als Internationale stad van vrede en recht
het voorbeeld van Amsterdam en Wageningen te volgen en dit convenant voor 1januari 2015 te
ondertekenen? Zo nee, waarom niet?

De gemeente heeft vanuit meerdere invalshoeken betrokkenheid bij gezonde voeding en
duurzaamheid. Naast de genoemde Haagse Voedselstrategie (antwoord 7 en 8) is er aandacht voor
gezonde voeding vanuit de nota Volksgezondheid. In het kader van de Haagse Aanpak Gezond
Gewicht wordt aandacht besteed aan gezonde voeding, moestuinen, de gezonde schoolkantine en de
gezonde sportkantine. Bij de inkoop van levensmiddelen heeft de gemeente aandacht voor duurzame
producten. De mogelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie om minder vlees en meer
vegetarisch te eten zijn al aanwezig. Het college ziet daarom in de ondertekening van een flexitariërconvenant
voor Den Haag geen meerwaarde. Zie ook de beantwoording van vragen over het
Flexitariër-convenant (RIS 269242)


Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,
G.J. Boot J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer