Schrif­te­lijke vragen Aanwe­zigheid zwarte pieten bij de Haagse Sinter­klaas­in­tocht 2022


Indiendatum: 15 nov. 2022

Indieners: Hera Butt (GroenLinks), Fatima Faïd (HSP), Samir Ahraui (PvdA), Lesley Arp (SP) en Robin Smit (PvdD)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op zaterdag 12 november 2022 was de Haagse Sinterklaasintocht. Sinds 2019 voert de gemeente het beleid dat alleen roetveegpieten bij de intocht zijn toegestaan, toch waren er bij de intocht afgelopen zaterdag ongeveer twintig zwarte pieten aanwezig. Dit was onder andere het geval in de Reinkenstraat, Frederik Hendriklaan en in de haven. We hebben inmiddels begrepen dat deze zwarte pieten niet waren aangemeld bij de organisatie en geen officieel onderdeel waren van de Sinterklaasintocht.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Hera Butt (GroenLinks),
Fatima Faïd (HSP), Samir Ahraui (PvdA), Lesley Arp (SP) en Robin Smit (PvdD) de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat er zwarte pieten meeliepen met de Haagse
Sinterklaasintocht?

2. Is het college het met de indieners eens dat er in de Haagse Sinterklaasintocht geen ruimte is
voor zwarte piet?

3. Kan het college aangeven of de zwarte pieten bij de Sinterklaasintocht mee mochten doen aan
de intocht? Zo ja, hoe kan dit? Zo nee, hoe kan het dan zo zijn dat de zwarte pieten aan de
intocht meededen?

4. Is het college op de hoogte dat de aanwezigheid van zwarte piet voor spanning zorgde tijdens
de intocht?

Voorgaande jaren zijn er ook zwarte pieten geweest die zich onaangekondigd hadden aangesloten bij de Sinterklaasintochten als zwarte piet, zie o.a. het artikel hieronder van Voorpost (uit 2021).


5. Kan het college aangeven of de gemeente of de politie vooraf signalen ontvangen heeft dat er
dit jaar weer partijen, groepen of individuen waren die zich wilden aansluiten bij de intocht
als zwarte piet? Zo ja, wat hielden deze signalen in en wat is daarmee gedaan?

6. Indien het antwoord op vraag 5 ja is: Kwamen deze signalen uit bepaalde (radicaal rechtse)
groeperingen, zoals bij het Voorpost-initiatief het geval was? Zo ja, welke groeperingen betrof
het?

7. Kan het college aangeven of gezien de situatie van vorig jaar, er vanuit de gemeente of de
politie scenario’s klaarlagen om zwarte pieten uit de intocht te weren? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat is hiermee gedaan?

8. Wat vindt het college ervan dat er mensen zijn die zich spontaan aansluiten bij de intocht,
verkleed als zwarte piet? Zijn er in de vergunning beperkingen opgenomen wie er deel magnemen aan de intocht? Worden de (officiële) pieten en andere deelnemers van tevoren
aangemeld bij de organisatie?

9. Kan het college aangeven of er veiligheidsrisico’s zijn van het (ongeautoriseerd) meelopen van
zwarte pieten in de Sinterklaasintocht? Zo ja, wat zijn de veiligheidsrisico’s? Zo nee, waaruit
blijkt dat er geen veiligheidsrisico’s zijn?

10. Zijn de zwarte pieten door de organisatie (of anderen) aangesproken tijdens de intocht? En
klopt het dat de politie de zwarte pieten heeft aangesproken? Zo ja, wat is er tegen hen gezegd,
hoe hebben zij hierop gereageerd en wat was het resultaat hiervan? Zo nee, waarom niet?

Hera Butt
GroenLinks
Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Samir Ahraui
PvdA
Lesley Arp
SP
Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 15 nov. 2022
Antwoorddatum: 20 dec. 2022

De raadsleden de dames Butt, Faïd en Arp en de heren Ahraui en Smit hebben op 15 november 2022 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op zaterdag 12 november 2022 was de Haagse Sinterklaasintocht. Sinds 2019 voert de gemeente het beleid dat alleen roetveegpieten bij de intocht zijn toegestaan, toch waren er bij de intocht afgelopen zaterdag ongeveer twintig zwarte pieten aanwezig. Dit was onder andere het geval in de Reinkenstraat, Frederik Hendriklaan en in de haven. We hebben inmiddels begrepen dat deze zwarte pieten niet waren aangemeld bij de organisatie en geen officieel onderdeel waren van de Sinterklaasintocht.

1. Is het college bekend met het feit dat er zwarte pieten meeliepen met de Haagse Sinterklaasintocht?
Ja.

2. Is het college het met de indieners eens dat er in de Haagse Sinterklaasintocht geen ruimte is voor zwarte piet?
Het college vindt dat de intocht een inclusief feest moet zijn waar iedereen zich thuis voelt. De figuur van zwarte piet wordt door velen als racistisch ervaren. Zodoende is al in de subsidietoekenning voor de intocht van 2021 opgenomen dat de subsidie wordt verstrekt voor een inclusieve intocht, waarbij alleen wordt gewerkt met zogenaamde roetveeg pieten. Deze lijn is doorgezet in 2022, bij het toekennen van gemeentelijke gelden aan de organisatie van de intocht.

3. Kan het college aangeven of de zwarte pieten bij de Sinterklaasintocht mee mochten doen aan de intocht? Zo ja, hoe kan dit? Zo nee, hoe kan het dan zo zijn dat de zwarte pieten aan de intocht meededen?
De desbetreffende pieten maakten geen deel uit van de georganiseerde intocht, maar stonden op een bepaald moment onaangekondigd langs de route. De organisator van de intocht heeft betrokkenen medegedeeld dat zij zich buiten de stoet dienden te begeven. Het zijdelings meelopen en/of achter de stoet aanlopen, kon hiermee echter niet worden voorkomen.

4. Is het college op de hoogte dat de aanwezigheid van zwarte piet voor spanning zorgde tijdens de intocht?

Het college is zich bewust van het feit dat de aanwezigheid van zwarte piet kan zorgen voor onrust
tijdens de uitvoering van het evenement. Tijdens de intocht zijn geen spanningen onder het publiek
waargenomen. Voorgaande jaren zijn er ook zwarte pieten geweest die zich onaangekondigd hadden aangesloten bij de Sinterklaasintochten als zwarte piet, zie o.a. het artikel hieronder van Voorpost (uit 2021).

5. Kan het college aangeven of de gemeente of de politie vooraf signalen ontvangen heeft dat er dit jaar weer partijen, groepen of individuen waren die zich wilden aansluiten bij de intocht als
zwarte piet? Zo ja, wat hielden deze signalen in en wat is daarmee gedaan?

Er waren geen concrete signalen vooraf dat er partijen, groepen of individuen waren die zich wilden aansluiten bij de intocht als zwarte piet.

6. Indien het antwoord op vraag 5 ja is: Kwamen deze signalen uit bepaalde (radicaal rechtse)
groeperingen, zoals bij het Voorpost-initiatief het geval was? Zo ja, welke groeperingen betrof
het?

Zie beantwoording vraag 5.

7. Kan het college aangeven of gezien de situatie van vorig jaar, er vanuit de gemeente of de politie
scenario’s klaarlagen om zwarte pieten uit de intocht te weren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat
is hiermee gedaan?

Bij een groot publieksevenement is een veilig en ordelijk verloop voor deelnemers en kijkers van groot belang. De organisatie is hier primair verantwoordelijk voor. Organisatie en politie hebben rekening gehouden met de mogelijkheid dat zwarte pieten of andere groepen aansluiting zouden zoeken bij de intocht en hebben de zwarte pieten aangesproken. Als gevolg hiervan heeft de groep zwarte pieten zich uiteindelijk probleemloos van de intocht afgescheiden en zijn er geen incidenten geweest.

8. Wat vindt het college ervan dat er mensen zijn die zich spontaan aansluiten bij de intocht,
verkleed als zwarte piet? Zijn er in de vergunning beperkingen opgenomen wie er deel mag
nemen aan de intocht? Worden de (officiële) pieten en andere deelnemers van tevoren
aangemeld bij de organisatie?

Er is sprake van een dynamisch, open evenemententerrein. Het is hierdoor onmogelijk om te
voorkomen dat langs de route (groepjes) volledig geschminkte zwarte pieten staan en/of parallel aan de intocht meelopen. In de vergunning (inclusief de bijbehorende planvorming) wordt beschreven op welke wijze het evenement wordt uitgevoerd, welke route wordt gehanteerd en wie de operationele leiding heeft. De organisatie werkt sinds jaren met een vaste groep van tevoren aangemelde en geïnstrueerde pieten.

9. Kan het college aangeven of er veiligheidsrisico’s zijn van het (ongeautoriseerd) meelopen van
zwarte pieten in de Sinterklaasintocht? Zo ja, wat zijn de veiligheidsrisico’s? Zo nee, waaruit
blijkt dat er geen veiligheidsrisico’s zijn?

Er hebben zich bij de uitvoering van de intocht géén veiligheidsrisico’s voorgedaan. Het evenement is op hoofdlijnen conform de geaccordeerde vergunning uitgevoerd en vanuit de hulpdiensten zijn géén knelpunten ingebracht. De intocht zal nog worden geëvalueerd met de (hulp)diensten.

10. Zijn de zwarte pieten door de organisatie (of anderen) aangesproken tijdens de intocht? En
klopt het dat de politie de zwarte pieten heeft aangesproken? Zo ja, wat is er tegen hen gezegd,
hoe hebben zij hierop gereageerd en wat was het resultaat hiervan? Zo nee, waarom niet?

Ja. Zie beantwoording vraag 7.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen