Schrif­te­lijke vragen Aard­gas­vrije wijken


Indiendatum: apr. 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 3 april stuurden de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Economische Zaken en Klimaat een brief aan alle gemeentebesturen waarin ze deze besturen oproepen om zich in te spannen voor aardgasvrije nieuwbouw en daarbij ook de regeling voor Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken onder de aandacht brengt. Specifiek wordt aan de gemeentebesturen gevraagd om de komende collegeperiode te starten met proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken en het zoveel en zo snel mogelijk opleveren van aardgasvrije nieuwbouwlocaties. Het is namelijk van groot belang om snel van het aardgas af te stappen en over te stappen op duurzame warmte. Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stellen ondergetekenden de volgende vragen hierover:

1. Hoe beziet u de oproep van de twee ministers om zoveel en zo snel mogelijk aardgasvrije nieuwbouwlocaties op te leveren?
2. Welke concrete maatregelen zal het college nemen om dit te bereiken?
3. Kunt u aangeven van de grote nieuwbouwlocaties, (meer dan 50 woningen) die de komende 5 jaar zullen worden ontwikkeld, welke aardgasloos zullen zijn, welke niet en voor welke nog een keuze dient te worden gemaakt?
4. Is het college bereid in gesprek te gaan met projectontwikkelaars die nu nog van plan zijn een locatie op te leveren met aardgasaansluiting om die te bewegen alsnog aardgasvrij op te leveren?

De twee ministers doen ook een oproep om te starten met proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken en hier is 90 miljoen euro voor beschikbaar. Concreet wordt een oproep aan gemeenten gedaan om uiterlijk 1 juli 2018 een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een deel van de beschikbaar gestelde 90 miljoen.

5. In hoeverre zijn er in Den Haag momenteel proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken en in hoeverre is het college bereid deze alsnog op te zetten?
6. Is het college bereid om hier een aanvraag voor te doen en een wijk aan te dragen voor een dergelijke subsidie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, voor welke wijk wil Den Haag dit aanvragen?

Verder vraagt het Rijk welke wijken gemeenten in 2019, 2020 of 2021van plan zijn aardgasvrij te maken. en of gemeenten mee willen doen aan een leerprogramma rond de in 2018 te starten proeftuinen.

7. Zal het college inderdaad ingaan op deze uitnodiging en Den Haag aanmelden voor het leerprogramma?
8. Kan het college aangeven welke wijken in 2019, 2020 of 2021 van het gas af zullen gaan?

Met vriendelijke groet,

Robert Barker en Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 5 apr. 2018

De raadsleden de heer Barker en mevrouw Teunissen hebben op 4 april 2018 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 3 april stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Economische Zaken en Klimaat een brief aan alle gemeentebesturen waarin ze deze besturen oproept om zich in te spannen voor aardgasvrije nieuwbouw en daarbij ook de regeling voor Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken onder de aandacht brengt. Specifiek wordt aan de gemeentebesturen gevraagd om de komende collegeperiode te starten met proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken en het zoveel en zo snel mogelijk opleveren van aardgasvrije nieuwbouwlocaties. Het is namelijk van groot belang om snel van het aardgas af te stappen en over te stappen op duurzame warmte. Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stellen ondergetekenden de volgende vragen hierover:

1. Hoe beziet u de oproep van de twee ministers om zoveel en zo snel mogelijk aardgasvrije nieuwbouwlocaties op te leveren?

De Gemeente Den Haag vindt aardgasloze nieuwbouw belangrijk. De raad heeft hiervoor ook een amendement aangenomen bij de behandeling van de Agenda Ruimte voor de Stad (RIS 295016). Aardgasloze nieuwbouw maakt onderdeel uit van het programma Energietransitie dat 8 februari 2018 is aangeboden aan de raad (RIS 299076). Zie verder antwoord op vraag 4.

2. Welke concrete maatregelen zal het college nemen om dit te bereiken?

Zie het antwoord op vraag 1.

3. Kunt u aangeven van de grote nieuwbouwlocaties, (meer dan 50 woningen) die de komende 5 jaar zullen worden ontwikkeld, welke aardgasloos zullen zijn, welke niet en voor welke nog een keuze dient te worden gemaakt?

Zie de bijgevoegde Monitor ‘nieuwbouw aardgasloos’.

4. Is het college bereid in gesprek te gaan met projectontwikkelaars die nu nog van plan zijn een locatie op te leveren met aardgasaansluiting om die te bewegen alsnog aardgasvrij op te leveren?

Op 6 maart 2018 hebben vele gemeenten uit het Energienetwerkgebied van Stedin, waaronder Den Haag, een convenant Aardgasvrije Nieuwbouw ondertekend waarin is afgesproken voor de minderheid aan projecten die in Den Haag nog op aardgas zouden worden ontwikkeld in overleg te treden en te bezien of van een inkeerregeling gebruik gemaakt kan worden.

De twee ministers doen ook een oproep om te starten met proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken en hier is 90 miljoen euro voor beschikbaar. Concreet wordt een oproep aan gemeenten gedaan om uiterlijk 1 juli 2018 een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een deel van de beschikbaar gestelde 90 miljoen.

5. In hoeverre zijn er in Den Haag momenteel proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken en in hoeverre is het college bereid deze alsnog op te zetten?

In het Haags energieakkoord is met partijen uit de stad de ambitie opgenomen om in tien focuswijken de komende vijf jaar te starten met woningen van het aardgas af te halen. Het gaat om de volgende tien wijken die gezien kunnen worden als proeftuin:
• Binkhorst/CID;
• Den Haag Zuidwest;
• Koningsplein e.o.;
• Mariahoeve;
• Moerwijk Oost;
• Noordpolderbuurt;
• Statenkwartier/Scheveningen;
• Vogelwijk;
• Vruchtenbuurt;
• Ypenburg.
De Raad heeft op 15 februari jl. met een motie verzocht dit energieakkoord aan de raad voor te leggen (motie Z1 RIS 299247). Toegezegd is het Haags Energieakkoord aan de nieuwe raad voor te leggen.

6. Is het college bereid om hier een aanvraag voor te doen en een wijk aan te dragen voor een dergelijke subsidie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, voor welke wijk wil Den Haag dit aanvragen?

Ja. Momenteel wordt bekeken welke wijk(en) het beste aansluit(en) bij de subsidievoorwaarden.

Verder vraagt het Rijk welke wijken gemeenten in 2019, 2020 of 2021van plan zijn aardgasvrij te maken. en of gemeenten mee willen doen aan een leerprogramma rond de in 2018 te starten proeftuinen.

7. Zal het college inderdaad ingaan op deze uitnodiging en Den Haag aanmelden voor het leerprogramma?

Ja, de gemeente Den Haag zal zich aanmelden voor deelname aan het leerprogramma.

8. Kan het college aangeven welke wijken in 2019, 2020 of 2021 van het gas af zullen gaan?

Nee, is er nog geen concrete planning welke wijken in 2019, 2020 of 2021 van het gas af zullen gaan. Wel is een keuze gemaakt met welke wijken als eerste begonnen wordt (zie vraag 5).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephof
de burgemeester,

Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen dreigende vergiftiging van honden door paaseieren Ringen aan Zee

Lees verder

Schriftelijke vragen Gemeentebreed knalvuurwerkverbod

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer