Schrif­te­lijke vragen achter­blij­vende inza­meling plastic


Indiendatum: apr. 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 12 april heeft de directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) , op Omroep West[1] aangegeven dat de gemeente Den Haag meer werk moet maken van de inzameling van plastic afval. Volgens de directeur wordt er in Nederland gemiddeld boven 10 kilo plastic per inwoner per jaar ingezameld, en verzamelt Den Haag slechts 2 kilo plastic per inwoner. Voor de Partij voor de Dieren staat voorop dat hergebruik van grondstoffen het uitgangspunt van gemeentelijk afvalbeleid moet zijn en dat Den Haag stappen moet zetten om meer afval gescheiden in te zamelen.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

  • Klopt het dat het landelijk gemiddelde voor inzameling van plastic 10 kg per inwoner per jaar is? Zo ja, waar blijkt dat uit?
  • Eerder bleek uit antwoord van het college op schriftelijke vragen dat Den Haag maar 1,5 kilo plastic gemiddeld per inwoner per jaar inzamelt.[2] De FNLI geeft aan dat in Den Haag te weinig containerbakken voor plastic staan en dat er snel bakken moeten bijkomen. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit inderdaad snel moet gebeuren? Is het college bereid hier aanvullende maatregelen voor te treffen?
  • Het college geeft aan dat er momenteel voor de inzameling van plastic 148 containers zijn geplaatst[3]. Welke loopafstand hanteert het college bij plaatsing van plastic containers?
  • Is het college bereid in het nieuwe Huishoudelijk Afvalplan[4] een ambitie te stellen met daarbij concrete stappen voor het scheiden van plastic afval? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bereid om bij de komende voorgenomen plaatsing van ORAC’s te kijken naar de mogelijkheden om tegelijk plastic containers te plaatsen? Zo nee, waarom niet?
  • Kan het college een overzicht geven van hoeveel afval momenteel in Den Haag per soort gemiddeld per jaar wordt gescheiden (apparaten, bouw- en sloopafval, groente-, fruit- en tuinafval (gft), kleding, textiel en schoenen, metaal, ijzer en blik en papier etc.) Zo nee, waarom niet? Is het college bereid om in het nieuwe Huishoudelijk Afvalplan per soort afval de gemiddelde hoeveelheid per jaar aan gescheiden inzameling aan te geven en een ambitie te stellen voor het scheiden van zoveel mogelijk afval? Zo nee, waarom niet?
  • Welke mogelijkheden ziet het college om naast plastic meer soorten afval gescheiden in te zamelen?

Naast het verhogen van het aantal plastic afvalbakken, kan gescheiden inzameling worden bevorderd door burgers te inspireren en activeren om afval te scheiden en burgers te informeren over de locaties van afvalinzameling.

  • Is het college het hierover eens met de Partij voor de Dieren? Zo nee, waarom niet?
  • De gemeente Haarlemmermeer plaatste afgelopen jaar 150 plastic afvalcontainers. Om inwoners bewust te maken hun plastic te verzamelen voor recycling en in te lichten op welke locatie ze dit kunnen aanbieden, startten de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden gezamenlijk de regionale campagne ‘fit voor plastic’[5]. Hierin worden alle inwoners aangezet in beweging te komen om hun plastic gescheiden aan te bieden. Is het college bereid om de mogelijkheden voor een dergelijke campagne in Den Haag te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen

Partij voor de Dieren

[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/12-04-2015/%E2%80%98plastic-inzameling-den-haag-blijft-achter-bij-de-rest-van-nederland%E2%80%99

[2] Het college geeft zelf aan dat het aantal kilo per inwoner in 2014 1,5 kilo was (RIS 280645)

[3] In beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdA en D66 (RIS 280645)

[4] RIS 280645

[5] http://fitvoorplastic.nl/

Indiendatum: apr. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

De gemeenteraad
Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 16 april 2015 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 12 april heeft de directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) , op Omroep West aangegeven dat de gemeente Den Haag meer werk moet maken van de inzameling van plastic afval. Volgens de directeur wordt er in Nederland gemiddeld boven 10 kilo plastic per inwoner per jaar ingezameld, en verzamelt Den Haag slechts 2 kilo plastic per inwoner. Voor de Partij voor de Dieren staat voorop dat hergebruik van grondstoffen het uitgangspunt van gemeentelijk afvalbeleid moet zijn en dat Den Haag stappen moet zetten om meer afval gescheiden in te zamelen.


1. Klopt het dat het landelijk gemiddelde voor inzameling van plastic 10 kg per inwoner per jaar is? Zo ja, waar blijkt dat uit?

In de op 16 april 2015 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vrijgegeven monitoringsrapportage “Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013” is opgenomen dat in 2013, 105 kton aan kunststof verpakkingen (plastic) van huishoudens is hergebruikt. In deze rapportage is geen gemiddelde per inwoner per jaar opgenomen.


2. Eerder bleek uit antwoord van het college op schriftelijke vragen dat Den Haag maar 1,5 kilo plastic gemiddeld per inwoner per jaar inzamelt. De FNLI geeft aan dat in Den Haag te weinig containerbakken voor plastic staan en dat er snel bakken moeten bijkomen. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit inderdaad snel moet gebeuren? Is het college bereid hier aanvullende maatregelen voor te treffen?

Ja. Momenteel worden twintig extra containers geplaatst in wijken met overwegend gestapelde bouw. Om de afvalscheiding te verhogen is in de laagbouwwijk De Velden (stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg) een proef uitgevoerd met het huis-aan-huis inzamelen van plastic. Met deze proef wordt plastic, gft en restafval alternerend ingezameld. Momenteel wordt de proef geëvalueerd. De uitkomsten worden meegenomen bij de besluitvorming voor een nieuw Huishoudelijk Afvalplan (HAP), dat naar verwachting eind 2015 gepresenteerd wordt. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Daarom is de proef in ieder geval tot het einde van dit jaar verlengd.

3. Het college geeft aan dat er momenteel voor de inzameling van plastic 148 containers zijn geplaatst. Welke loopafstand hanteert het college bij plaatsing van plastic containers?

Voor de plaatsing van de inzamelcontainers voor plastic worden geen loopafstanden gehanteerd. In afstemming met betrokken partijen, waaronder het stadsdeel en de inzamelaar van het Haagse afval, de NV HMS, worden inzamelcontainers op geschikte locaties in de stad geplaatst.

4. Is het college bereid in het nieuwe Huishoudelijk Afvalplan een ambitie te stellen met daarbij concrete stappen voor het scheiden van plastic afval? Zo nee, waarom niet?

Ja.

5. Is het college bereid om bij de komende voorgenomen plaatsing van ORAC’s te kijken naar de mogelijkheden om tegelijk plastic containers te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

Nee. De containers voor de inzameling van plastic worden zoveel als mogelijk gecombineerd met inzamelcontainers voor papier, glas en textiel. Op deze wijze worden zogenoemde ‘sorteerstraatjes’ gecreëerd, die het aanbieden en afvoeren van gescheiden afvalstromen moeten vergemakkelijken.

6. Kan het college een overzicht geven van hoeveel afval momenteel in Den Haag per soort gemiddeld per jaar wordt gescheiden (apparaten, bouw- en sloopafval, groente-, fruit- en tuinafval (gft), kleding, textiel en schoenen, metaal, ijzer en blik en papier etc.) Zo nee, waarom niet? Is het college bereid om in het nieuwe Huishoudelijk Afvalplan per soort afval de gemiddelde hoeveelheid per jaar aan gescheiden inzameling aan te geven en een ambitie te stellen voor het scheiden van zoveel mogelijk afval? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment wordt de beschikbare informatie geanalyseerd, zodat er ook een duiding aan deze informatie gegeven kan worden. Deze analyse wordt gebruikt voor het opstellen van een nieuw HAP. In het nieuwe HAP zal per gescheiden ingezamelde afvalstroom (papier, glas, textiel, plastic, gft, elektrische apparaten etc.) de ingezamelde hoeveelheid worden aangegeven. Ook zal het nieuwe HAP de ambities voor de komende jaren bevatten, waaronder ook de mogelijkheden voor gescheiden inzameling van andere afvalstromen dan plastic.

7. Welke mogelijkheden ziet het college om naast plastic meer soorten afval gescheiden in te zamelen?

Zie de beantwoording van vraag 6.

Naast het verhogen van het aantal plastic afvalbakken, kan gescheiden inzameling worden bevorderd door burgers te inspireren en activeren om afval te scheiden en burgers te informeren over de locaties van afvalinzameling.

8. Is het college het hierover eens met de Partij voor de Dieren? Zo nee, waarom niet?

Ja.

9. De gemeente Haarlemmermeer plaatste afgelopen jaar 150 plastic afvalcontainers. Om inwoners bewust te maken hun plastic te verzamelen voor recycling en in te lichten op welke locatie ze dit kunnen aanbieden, startten de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden gezamenlijk de regionale campagne ‘fit voor plastic’. Hierin worden alle inwoners aangezet in beweging te komen om hun plastic gescheiden aan te bieden. Is het college bereid om de mogelijkheden voor een dergelijke campagne in Den Haag te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Ja. De medewerking van burgers in het proces van gescheiden afvalinzameling en de verwerking van het Haagse afval is cruciaal. Afvalscheiding is een opgave die gezamenlijk met de burger moet worden opgepakt en waarbij ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid moet worden gedragen. Communicatie en voorlichting over dit onderwerp zijn van groot belang. Binnen het nieuwe HAP zal de communicatie nadrukkelijk aan de orde worden gesteld.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen dreigende bomenkap Wijndaelerduin

Lees verder

Schriftelijke vragen gebrek aan diervriendelijke kades en walkanten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer