Schrif­te­lijke vragen dreigende bomenkap Wijn­dae­lerduin


Indiendatum: apr. 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 2 april 2015 heeft het college een kapvergunning verleend voor het kappen van 21 esdoorns, 19 populieren, 2 elzen en 3 iepen. De bomen zouden plaats moeten maken voor 2 extra holes op het golfterrein bij het schoolgebouw Wijndaelerduin 1.

Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Aangegeven wordt dat de bomen geen bijzonder belang hebben voor de ecologische c.q. milieu- en natuurwaarde. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bomen altijd van (bijzonder) belang zijn voor de ecologische waarde van een gebied? Zo nee, waarom niet?

2. Op welke gronden beoordeelt het college of bomen wel of geen (bijzondere) ecologische waarde c.q. milieu- en natuurwaarde hebben? Hanteert het college hiervoor beleidsregels?

3. In artikel 2:88 van de APV staat vermeld dat het college een vergunning of ontheffing kan weigeren dan wel onder voorschriften verlenen in het belang van natuur-, educatieve en milieuwaarden. Waarom wordt in de omgevingsvergunning gesproken van of er sprake is van een ‘bijzonder belang’? Wat is de betekenis van ‘bijzonder belang’?

4. Het college geeft aan dat de bomen geen bijzonder belang hebben voor de karakteristieke en cultuurhistorische waarde van de wijk. Op welke gronden beoordeelt het college of bomen karakteristiek zijn en of zij cultuurhistorische waarde hebben?

5. Wat is de leeftijd van de 45 verschillende bomen en wat is de stamomtrek?

6. Wat bedoelt het college met ‘Veel bomen (…) zijn in een slechte staat en hebben geen goede toekomstverwachting’? Wat verstaat het college onder ‘slechte staat’? In welke staat verkeren de verschillende bomen en wat is de verwachte levensduur? Op welke gronden beoordeelt het college of bomen in een slechte staat verkeren?

7. Is de mogelijkheid tot verplanting van een deel van de bomen onderzocht?

8. In de vergunning staat vermeld dat al een aantal bomen illegaal zijn verwijderd. Welke bomen zijn dit? Waarom wordt voor deze bomen alsnog een kapvergunning verleend?

9. Zijn deze bomen illegaal door de aanvrager verwijderd? Zo ja, wat zijn de gevolgen voor de aanvrager?
Oude bomen hebben meer natuurwaarde dan jonge bomen. Hoe oud zijn de bomen die in het kader van de herplantplicht worden teruggeplant?

10. Waarom wordt een herplantplicht voor andere type bomen opgelegd? Waarom kiest het college niet voor een herplantplicht voor Esdoorns?

11. Is in het kader van het beoordelen van de kapvergunning een afweging gemaakt tussen het belang van twee extra golfholes en 45 bomen? Zo neen, waarom niet?

12. Is het college bereid om de waarde van deze bomen die ‘geen bijzondere natuurwaarde hebben’ te herzien en ook deze bomen extra bescherming te bieden? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

13. Heeft het college of de aanvrager onderzocht of alle 45 bomen daadwerkelijk gekapt dienen te worden?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2015
Antwoorddatum: 23 sep. 2015

De gemeenteraad
Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 13 april 2015 een brief met daarin veertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 2 april 2015 heeft het college een kapvergunning verleend voor het kappen van 21 esdoorns, 19 populieren, 2 elzen en 3 iepen. De bomen zouden plaats moeten maken voor 2 extra holes op het golfterrein bij het schoolgebouw Wijndaelerduin 1.

1. Aangegeven wordt dat de bomen geen bijzonder belang hebben voor de ecologische c.q. milieu-
en natuurwaarde. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bomen altijd van
(bijzonder) belang zijn voor de ecologische waarde van een gebied? Zo nee, waarom niet?

Het college hecht waarde aan het groene karakter van Den Haag. De waarde en het belang van iedere afzonderlijke boom in het ecosysteem verschilt echter: sommige individuele bomen zijn van groter belang voor het ecosysteem dan andere. Bijvoorbeeld bomen die in de ecologische hoofdstructuur of in een verbindingszone staan, van nature in Nederland voorkomen, gebruikt worden door vogels om te broeden en/of van belang zijn voor vleermuizen.

2. Op welke gronden beoordeelt het college of bomen wel of geen (bijzondere) ecologische waarde c.q. milieu- en natuurwaarde hebben? Hanteert het college hiervoor beleidsregels?

Zie antwoord op vraag 1. De gemeente beoordeelt dit aan de hand van de interne richtlijn toelichting op het belangenafwegingformulier “kapaanvraag Den Haag”.

3. In artikel 2:88 van de APV staat vermeld dat het college een vergunning of ontheffing kan weigeren dan wel onder voorschriften verlenen in het belang van de natuur-, educatieve en milieuwaarden. Waarom wordt in de omgevingsvergunning gesproken van of er sprake is van een
'bijzonder belang'? Wat is de betekenis van 'bijzonder belang'?

Zoals in het antwoord op vraag 1 al is beschreven, heeft iedere boom een zekere waarde uit oogpunt van ecologie, milieu en/of educatief opzicht. Voor het afwegen van de belangen tussen enerzijds de waarden van de boom en anders de belangen van de eigenaar om de boom te willen kappen is het noodzakelijk om eventuele bijzondere belangen c.q. eigenschappen te betrekken bij de afweging.

4. Het college geeft aan dat de bomen geen bijzonder belang hebben voor de karakteristieke en cultuurhistorische waarde van de wijk. Op welke gronden beoordeelt het college of bomen karakteristiek zijn en of zij cultuurhistorische waarde hebben?

Een boom is cultuurhistorisch bijzonder als deze een rol van betekenis speelt in de geschiedenis van zijn omgeving. Te denken valt aan bomen die herinneren aan gebeurtenissen, bomen die een bepaald punt markeren of bomen die deel uitmaken van een monumentale omgeving dan wel bomen die aanwezig zijn in de cultuurhistorische context. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de door de gemeenteraad aangewezen monumentale bomen.

5. Wat is de leeftijd van de 45 verschillende bomen en wat is de stamomtrek?

Leeftijd wordt slechts bijgehouden van straatbomen. Van deze bomen is de exacte leeftijd dan ook niet bekend. Een groot deel van de betreffende bomen zijn zaailingen, dit zijn bomen die zichzelf uitzaaien en zo voortplanten of opschot, dat wil zeggen dat de bomen spontaan ontstaan uit bijvoorbeeld worteluitlopers. De populieren zijn wel aangeplant. Dit gebeurt vaak rondom een sportveld om snel groen te krijgen.
De stamomtrekken van de diverse boomsoorten is:

  • 21 esdoorns (Acer) 30-110 cm,
  • 19 populieren (Populus) 80 -157 cm,
  • 2 elzen (Alnus) 47 & 80 cm,
  • 3 iepen (Ulmus) 80-125 cm.

6. Wat bedoelt het college met 'Veel bomen(...) zijn in een slechte staat en hebben geen goede toekomstverwachting'? Wat verstaat het college onder 'slechte staat'? In welke staat verkeren de verschillende bomen en wat is de verwachte levensduur? Op welke gronden beoordeelt het
college of bomen in een slechte staat verkeren?

Om de toekomstverwachting van een boom te bepalen wordt onder andere gekeken naar beschikbare groeiruimte, gebreken zoals bijvoorbeeld inrotting en aanwezigheid van zwammen, conditie en vitaliteit en onderhoudstoestand. In voorliggend geval toonden de foto's bij de aanvraag van de kapvergunning aan dat betreffende bomen niet in goede staat verkeerden. Een aantal bomen was reeds omgevallen. In sommige van deze gevallen hing een boom in de kroon van een andere boom of over het water. Ook toonden de foto’s aan dat een aantal bomen geen goed ontwikkelde kroon had en dat de natuurlijke vorm is aangetast door een eenzijdige kroonontwikkeling. Visuele beoordeling ter plaatse versterkte hetgeen al op de foto’s te zien was.

7. Is de mogelijkheid tot verplanting van een deel van bomen onderzocht?

Bij de beoordeling van een aanvraag kapvergunning wordt altijd onderzocht of alternatieve mogelijkheden voor handen zijn om het kappen van bomen te beperken. Een mogelijkheid daarbij is verplanten. Het verplanten van een boom, zeker bij volwassen exemplaren, zorgt vrijwel altijd voor een flinke terugval in vitaliteit op de korte en middellange termijn. In dit geval is, gezien het antwoord op vraag 6, het verplanten dan ook geen reële optie.

8. In de vergunning staat vermeld dat al een aantal bomen illegaal zijn verwijderd. Welke bomen zijn dit? Waarom wordt voor deze bomen alsnog een kapvergunning verleend?

Er is door de boswachters geconstateerd dat er 32 bomen (iepen, esdoorns en populieren) zijn gekapt zonder vergunning. Bij een illegale situatie dient te worden afgewogen of voor deze bomen een kapvergunning zou zijn verstrekt als deze regulier was aangevraagd. In dit geval is daar sprake van. De aanvraag was al ingediend, maar nog niet volledig, toen de illegale kap plaatsvond.

9. Zijn deze bomen illegaal door de aanvrager verwijderd? Zo ja, wat zijn de gevolgen voor de aanvrager?

Ja, er zijn bomen illegaal verwijderd door de aanvrager. De boswachters hebben hiervoor een proces verbaal opgemaakt. Dit is naar het OM gegaan. Het OM bepaalt eventuele vervolgstappen.

10. Oude bomen hebben meer natuurwaarde dan jonge bomen. Hoe oud zijn de bomen die in het kader van de herplantplicht worden teruggeplant?

Bij herplantplicht is de stamomtrek het uitgangspunt, niet de leeftijd van de boom. De stamomtrek van de terug te planten bomen moet minimaal 18/20 cm zijn. Dit ligt ook vast in de vergunning.

11. Waarom wordt een herplantplicht voor andere type bomen opgelegd? Waarom kiest het college niet voor een herplantplicht voor Esdoorns?

In dit geval moeten er 45 bomen van de eerste grootte worden terug geplant. Dit zijn bomen hoger dan 12 meter. Wij kiezen voor de inheemse boomsoorten: zomer-/wintereik, grove den en ruwe/-zachte berk aangezien deze goed passen bij de omgeving.

12. Is in het kader van het beoordelen van de kapvergunning een afweging gemaakt tussen het belang
van twee extra golfholes en 45 bomen? Zo neen, waarom niet?

Ja, die afweging is gemaakt.

13. Is het college bereid om de waarde van deze bomen die 'geen bijzondere natuurwaarde hebben' te
herzien en ook deze bomen extra bescherming te bieden? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie het antwoord op vraag 1, 5 en 6.

14. Heeft het college of de aanvrager onderzocht of alle 45 bomen daadwerkelijk gekapt dienen te
worden?

Ja, dit is onderzocht.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer