Schrif­te­lijke vragen gebrek aan dier­vrien­de­lijke kades en walkanten


Indiendatum: mei 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vanuit de stad hebben wij meerdere malen berichten ontvangen over jonge watervogels die niet vanuit de grachten op de kade konden komen en moesten worden opgehaald door de Dierenambulance.

Recent ontvingen wij verontrustende berichtgeving over werkzaamheden aan de Koninginnegracht en de gesnoeide kastanjes aan de Koningskade. De metalen damwanden zijn te hoog voor watervogels. Door de vernieuwing van de kades en de snoei van de bomen hebben jonge eenden, waaronder de beschermde wilde eend en ganzen, waaronder de beschermde Canadese gans, meerkoeten en futen, vanaf de binnenstad tot aan de Plesmanweg geen enkele plek om uit het water te komen zolang ze niet kunnen vliegen, waardoor met name jonge dieren in de problemen zijn gekomen.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de nadelige gevolgen van verharde en steile kades, waardoor (jonge) dieren die (nog) niet kunnen vliegen zonder hulpstukken niet uit het water kunnen komen en kunnen overlijden door uitputting?

De werkzaamheden aan de kade van de Koninginnegracht en de snoei van de kastanjebomen aan de Koningskade hebben geresulteerd in hinder van jonge vogels tijdens het broedseizoen en de bouw van nesten.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat hierbij de wet wordt overtreden: namelijk artikel 11 van de Flora- en faunawet, waarin staat dat het verboden is om nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren? Zo nee, waarom niet?

3. Ziet het college het als de verantwoordelijkheid van de gemeente om verstoring van het broedseizoen door werkzaamheden aan Haagse kades te voorkomen en aan te pakken? Zo ja, is het college bereid om rustpunten voor de vogels aan te leggen tussen de binnenstad en de Plesmanweg? Zo nee, waarom niet?

Bij de sluis aan 't Verversingskanaal tussen de Hertoginnelaan en de Houtrustbrug zijn de houten dwarsbalken vernieuwd. Deze dwarsbalken zijn zo geplaatst dat watervogels er niet kunnen landen of erop kunnen lopen. In de oude situatie gebruikte onder andere de beschermde wilde eend met jongen de dwarsbalken om op te rusten of te overnachten. Als gevolg van de werkzaamheden is dit niet meer mogelijk.

4. Is het college bereid om bij de sluis rustpunten aan te leggen voor jonge watervogels? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid, gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap Delfland voor het onderhoud van de kademuren, walkanten en oevers, om met het Hoogheemraadschap voor 2016 de mogelijkheden te verkennen om kademuren en oevers in Den Haag diervriendelijker te maken en de Raad hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

Indiendatum: mei 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

De gemeenteraad,

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 7 mei 2015 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Vanuit de stad hebben wij meerdere malen berichten ontvangen over jonge watervogels die niet vanuit de grachten konden komen en moesten worden opgehaald door de Dierenambulance.

Recent ontvingen wij verontrustende berichtgeving over werkzaamheden aan de Koninginnegracht en de gesnoeide kastanjes aan de Koningskade. De metalen damwanden zijn te hoog voor watervogels. Door de vernieuwing van de kades en de snoei van de bomen hebben jonge eenden, waaronder de beschermde wilde eend en ganzen, waaronder de beschermde Canadese gans, meerkoeten en futen, vanaf de binnenstad tot aan de Plesmanweg geen enkele plek om uit het water te komen zolang ze niet kunnen vliegen, waardoor met name jonge dieren in de problemen zijn gekomen.

1. Is het college bekend met de nadelige gevolgen van verharde en steile kades, waardoor (jonge) dieren die (nog) niet kunnen vliegen zonder hulpstukken niet uit het water kunnen komen en kunnen overlijden door uitputting?

Een stedelijke omgeving en met name de historische grachtengordel wordt getypeerd door harde/rechte kademuren. Dit is een omgeving die inderdaad niet geschikt is voor (jonge) dieren die niet kunnen vliegen. Zie ook de beantwoording op vraag 3.
De werkzaamheden aan de kade van de Koninginnegracht en de snoei van de kastanjebomen aan de Koningskade hebben geresulteerd in hinder van jonge vogels tijdens het broedseizoen en de bouw van de nesten.


2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat hierbij de wet wordt overtreden: namelijk artikel 11 van de Flora- en faunawet, waarin staat dat het verboden is om nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren? Zo nee, waarom niet?

Nee, de wet schrijft voor dat voor aanvang van de werkzaamheden in het broedseizoen moet worden gekeken of er sprake is van broedende vogels of van de aanwezigheid van nesten of holen van jaarrond beschermde soorten. Hiertoe is op 16 juli 2013 door een gespecialiseerd bureau een inventarisatie uitgevoerd. Hierbij werden geen broedende vogels aangetroffen en geen nesten die volgens de wet niet verstoord mogen worden. Er is dus geen sprake geweest van overtreding van artikel 11 van de Flora- en Faunawet.

3. Ziet het college het als de verantwoordelijkheid van de gemeente om verstoring van het broedseizoen door werkzaamheden aan de Haagse kades te voorkomen en aan te pakken? Zo ja, is het college bereid om rustpunten voor de vogels aan te leggen tussen de binnenstad en de Plesmanweg? Zo nee, waarom niet?

De gemeente is vanzelfsprekend verplicht om zich aan de wet te houden, maar het is niet mogelijk om in het broedseizoen alle werkzaamheden stil te leggen die vogels de mogelijkheid ontnemen om ter plaatse een broedplaats te zoeken. Bij voorkeur worden werkzaamheden voor aanvang van het broedseizoen gestart en worden deze vervolgens continu doorgezet zodat vogels vanwege alle reuring door de werkzaamheden elders een broedplek zullen zoeken.

Ten aanzien van rustpunten geldt dat de omstandigheden voor watervogels met de vernieuwing van de kades niet wezenlijk worden veranderd. Het is een gegeven dat grote delen van de binnenstad minder geschikt zijn als leefgebied voor watervogels; niet alleen door hoge kademuren, maar ook door het ontbreken van rustige en veilige plekken op de walkant.

Bij de sluis aan ’t Verversingskanaal tussen de Hertoginnelaan en de Houtrustbrug zijn de houten dwarsbalken vernieuwd. Deze dwarsbalken zijn zo geplaatst dat watervogels er niet kunnen landen of erop kunnen lopen. In de oude situatie gebruikte onder andere de beschermde wilde eend met jongen de dwarsbalken om op te rusten of te overnachten. Als gevolg van de werkzaamheden is dit niet meer mogelijk.

4. Is het college bereid om bij de sluis rustpunten aan te leggen voor jonge watervogels? Zo nee, waarom niet?

De balken in kwestie dienen om te voorkomen dat drijfvuil in het circulatiegemaal van EON aan de Morsestraat wordt gezogen en ze zijn derhalve niet in beheer bij de gemeente. Met de Dierenbescherming Haaglanden en de Haagse Vogelbescherming is de afspraak gemaakt dat zij kunnen aangeven waar zich problemen voordoen. Het college zal voornoemde instanties vragen of ter plaatse van de sluis aan het Verversingskanaal sprake is van een probleem en is in dat geval bereid om samen met de beheerder te zoeken naar oplossingen.

5. Is het college bereid, gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap Delfland voor het onderhoud van de kademuren, walkanten en oevers, om met het Hoogheemraadschap voor 2016 de mogelijkheden te verkennen om kademuren en oevers in Den Haag diervriendelijker te maken en de Raad hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

Het college zal het Hoogheemraadschap van Delfland uitnodigen om aan de gesprekken met de Dierenbescherming en met de Vogelbescherming deel te nemen zodat in gezamenlijkheid kan worden verkend of er sprake is van problemen en zo ja, welke oplossingen daarvoor geboden kunnen worden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen