Schrif­te­lijke vragen behoud groen in Nieuw Waldeck


Indiendatum: jun. 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Een stuk groen in de Haagse wijk Nieuw Waldeck lijkt te wijken voor 18 woningen. Deze groene plek omvat een belangrijk deel van het groenaanbod in de wijk en biedt ruimte voor moestuinen en activiteiten van diverse sociale wijkorganisaties, zoals de scouting. De nieuwe plannen van de gemeente heeft de wijk gechoqueerd. Doordat het college deze locatie heeft aangewezen voor de bouw van kluswoningen komt de groene leefomgeving van de omwonenden onder druk te staan.

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de ontstane onrust in de wijk naar aanleiding van de plannen van de gemeente? [1]

Inmiddels is een burgerinitiatief gestart dat inmiddels door ruim 250 omwonenden is ondertekend. Dit laat maar weer eens zien hoe de plannen leven in de wijk. Uit een buurtonderzoek van 2014 blijkt dat bewoners van de wijk Nieuw Waldeck het groen erg waarderen. De wijk wordt op prijs gesteld vanwege haar groene, rustige en kindvriendelijke karakter. [2]

2. Hoe gaat het college het woongenot van de huidige bewoners waarborgen wanneer er kluswoningen op de huidige groene locatie komen? Graag een toelichting.

3. Hoe ver is het plan gevorderd? Zijn er al afspraken gemaakt met aannemers? Zijn er al contracten afgesloten? Graag een toelichting.

Groen heeft naast de vele voordelen voor biodiversiteit, klimaat en dieren ook vele voordelen voor de mens. Een groene leefomgeving reduceert stress, zorgt voor meer beweging en kinderen kunnen hun fantasie gebruiken bij het spelen in het groen. In 2014 is de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om versteende wijken te vergroenen.

4. Ontstaan door deze plannen nieuwe versteende wijken? Zo nee, waarom niet? Hoe verhouden deze plannen zich met de intentie om versteende wijken te vergroenen?

Momenteel staat 15% van de kantoorpanden in Den Haag leeg.

5. Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat hergebruik van gebouwen de voorkeur heeft boven nieuwbouw? Zo ja, is het college bereid om te onderzoeken of het mogelijk is de betreffende ‘kluswoningen’ elders te realiseren door leegstaande kantoorpanden te transformeren? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Den Haag

[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/02-06-2015/zorgen-over-verdwijnen-groen-haagse-wijk-nieuw-waldeck

[2] http://www.nieuwwaldeck.eu/mediapool/60/607863/data/bewonersvergadering/Presentatie_bewonersonderzoek_Nieuw_Waldeck.pdf

[3] Antwoord op technische vragen Partij voor de Dieren over de jaarrekening p.158

Indiendatum: jun. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

De gemeenteraad
Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 2 juni 2015 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Een stuk groen in de Haagse wijk Nieuw Waldeck lijkt te wijken voor 18 woningen. Deze groene plek omvat een belangrijk deel van het groenaanbod in de wijk en biedt ruimte voor moestuinen en activiteiten van diverse sociale wijkorganisaties, zoals de scouting. De nieuwe plannen van de gemeente heeft de wijk gechoqueerd. Doordat het college deze locatie heeft aangewezen voor de bouw van kluswoningen komt de groene leefomgeving van de omwonenden onder druk te staan.
1. Is het college bekend met de ontstane onrust in de wijk naar aanleiding van de plannen van de gemeente?

Ja.

Inmiddels is een burgerinitiatief gestart dat inmiddels door ruim 250 omwonenden is ondertekend. Dit laat maar weer eens zien hoe de plannen leven in de wijk. Uit een buurtonderzoek van 2014 blijkt dat bewoners van de wijk Nieuw Waldeck het groen erg waarderen. De wijk wordt op prijs gesteld vanwege haar groene, rustige en kindvriendelijke karakter.

2. Hoe gaat het college het woongenot van de huidige bewoners waarborgen wanneer er kluswoningen op de huidige groene locatie komen? Graag een toelichting.

Het betreft hier geen kluswoningen, maar kavels die in kleinschalig opdrachtgeverschap zullen worden aangeboden. Door de sloop van het scoutinggebouw, omdat de Rimboejagers gaan verhuizen naar het chalet in Ockenburgh, ontstaat de noodzaak de locatie her in te richten, De woningbouwkavels zijn gedeeltelijk vervanging van rood door rood . Het woongenot wordt gewaarborgd door investeringen in de gebouwde omgeving, verbreding van het woningaanbod door toevoeging van eengezinswoningen en het opknappen van de buitenruimte met nieuw in te richten groen.

3. Hoe ver is het plan gevorderd? Zijn er al afspraken gemaakt met aannemers? Zijn er al contracten afgesloten? Graag een toelichting. Het plan bevindt zich in de initiatieffase.

Het college heeft op 7 april jl. de nota van uitgangspunten vastgesteld en aansluitend heeft een buurtconsultatie plaatsgevonden. De leden van de commissie Ruimte zijn hierover geïnformeerd in het kader van de evaluatie kleinschalig opdrachtgeverschap (RIS 281758 en 281762). De resultaten hiervan zijn verwerkt in het plan en zullen in een nieuwe bewonersconsultatie op 2 september aanstaande aan de buurt worden voorgelegd. Er zijn geen afspraken gemaakt met aannemers en geen contracten gesloten. Groen heeft naast de vele voordelen voor biodiversiteit, klimaat en dieren ook vele voordelen voor de mens. Een groene leefomgeving reduceert stress, zorgt voor meer beweging en kinderen kunnen hun fantasie gebruiken bij het spelen in het groen. In 2014 is de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om versteende wijken te vergroenen.

4. Ontstaan door deze plannen nieuwe versteende wijken? Zo nee, waarom niet? Hoe verhouden deze plannen zich met de intentie om versteende wijken te vergroenen?

Nee. Dit plan voegt een beperkt aantal woningen toe aan een relatief groen en rustig deel van de stad. Bovendien wordt de kwaliteit van de openbare ruimte, waaronder het groen, verbeterd. Dit najaar wordt samen met partners in de stad de “Agenda Ruimte voor de stad” gemaakt. Met deze Agenda wordt de ruimtelijke opgave bepaald en gezocht naar een balans tussen het stimuleren van economische groei, het accommoderen van de woningvraag en het versterken van de kernkwaliteiten van Den Haag: het groen, erfgoed en ruimtelijke kwaliteiten. Dit plan wordt hierbij betrokken.

Momenteel staat 15% van de kantoorpanden in Den Haag leeg.

5. Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat hergebruik van gebouwen de voorkeur heeft boven nieuwbouw? Zo ja, is het college bereid om te onderzoeken of het mogelijk is de betreffende ‘kluswoningen’ elders te realiseren door leegstaande kantoorpanden te transformeren? Zo nee, waarom niet?

Het college hecht belang aan het hergebruik van leegstaande kantoorpanden; als gemeente zetten we actief in op transformatie. Dit aanbod is echter onvoldoende om in de woningbehoefte te voorzien.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gebrek aan diervriendelijke kades en walkanten

Lees verder

Schriftelijke vragen Gebrek aan interesse in groene energie bewoners Den Haag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer