Schrif­te­lijke vragen Bezwaar­makers onder druk gezet bij bouw­project LEVELS


Indiendatum: 21 feb. 2023

Indiener: Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op zaterdag 18 februari stond er een artikel in het Algemeen Dagblad waarin het verhaal werd verteld van een bewoner die bezwaar heeft gemaakt tegen project LEVELS in Moerwijk. Hij vertelt aan de krant dat hem geld werd aangeboden voor de verhuizing van de sportverenigingen in de Kazerne mits hij zijn bezwaar tegen het project LEVELS zou intrekken. Ook een andere bewoner zou het aanbod zijn gedaan om de huur van een parkeerplek te betalen als hij zijn bezwaar tegen het bouwplan zou intrekken.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Lesley Arp (SP), Robert Barker (PvdD) en Fatima Faïd (HSP) de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het artikel in het Algemeen Dagblad van 18 februari jl. getiteld ‘Een ton voor Ruud, als hij zijn bezwaar zou intrekken’?

2) Is het college het met de indieners eens dat het niet wenselijk is dat bezwaarmakers door projectontwikkelaars onder druk worden gezet om hun bezwaar bij c.q. tegen een bouwproject in te trekken?

3) Is bij het college bekend of bij meer bouwprojecten in onze stad aan bezwaarmakers wordt gevraagd - tegen een lucratief aanbod - hun bezwaar in te trekken? Zo ja, welke projecten zijn dat?

In het artikel geeft de wethouder Wonen aan dat hij het begrijpt als een bouwer in gesprek gaat met een bezwaarmaker om zorgen weg te nemen. “Als het afkopen wordt, vind ik het ingewikkelder”, aldus de wethouder in het artikel.

4) Vindt het college dat er, bij het in het artikel beschreven geval van het bieden van geld voor de verhuizing van sportverenigingen, sprake is van afkopen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is het morele oordeel van het college hierover?

5) Vindt het college dat er in het artikel beschreven geval, van het bieden van geld voor de huur van een parkeerplaats of een parkeerplaats zelf, sprake is van afkopen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is het morele oordeel van het college hierover?

De wethouder Wonen geeft in het artikel aan dat bezwaren soms lang duren en geeft aan: “Het is soms heel duidelijk dat bezwaren nergens op slaan. Dan woont iemand niet eens in de stad.”
6) Kan het college toelichten hoe bezwaren die van buiten de stad komen en volgens de
wethouder Wonen dus ‘nergens op slaan’ toch lang duren? Deze bezwaren zijn dan toch
eenvoudig te weerleggen?

7) Kan het college bevestigen dat bezwaren van mensen van buiten de stad vaak niet ontvankelijk
worden verklaard, omdat zij geen juridisch belanghebbende zijn? Zo nee, waarom niet?

8) Kan het college aangeven hoelang een bezwaarprocedure momenteel duurt? En is dit in
overeenstemming met de wettelijke termijnen? Zo nee, waarom niet?

9) Kan het college bevestigen dat het zelf medeverantwoordelijk is voor langere termijnen bij het
afhandelen van bezwaren door opgelopen achterstanden?

In het geval van LEVELS hebben bezwaarmakers gelijk gekregen en is het bestemmingsplan
vernietigd.
10) Erkent het college in deze zaak dat hier dus sprake is van een terechte gang naar de rechter
van de bezwaarmakers?

11) Wat leert het college voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan van de door de rechter
terecht bevonden bezwaren van bezwaarmakers?

12) Kan het college ingaan op de planning van het nieuwe bestemmingsplan en de verdere
voortgang van project LEVELS?

De gemeente is met ontwikkelaar Stebru en woningbouwcorporatie Hof Wonen (voorheen Vestia) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om dit project te realiseren.

13) Heeft het college in de samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over hoe er wordt
omgegaan met bezwaarmakers? Is het college bereid om deze samenwerkingsovereenkomst
(vertrouwelijk) met de raad te delen om inzicht te krijgen in de afspraken die zijn gemaakt tussen bovengenoemde partijen? Zo nee, waarom niet?

14) Was het college op de hoogte van het aanbod dat Stebru aan de bezwaarmakers heeft gedaan? Zo ja, sinds wanneer?

Op de website van Stebru wordt het project LEVELS gepresenteerd als een samenwerking tussen de gemeente Den Haag, Stebru en Vestia. Het project ontvangt daarnaast een bijdrage uit de tweede tranche van de woningbouwimpuls van bijna €2,8 miljoen en de gemeente legt ook een dergelijk bedrag bij. Toch geeft de wethouder Wonen in het artikel in het Algemeen Dagblad aan dat hij geen rol voor zichzelf ziet weggelegd om zich in deze casus te mengen, omdat dit niet zijn rol zou zijn.
15) Kan het college aangeven welke rol de gemeente op dit moment speelt in de ontwikkeling
LEVELS?

16) Waarom ziet het college geen rol voor zichzelf in het bewaken van het recht om bezwaar te
maken tegen een ontwikkeling in de stad waar de gemeente Den Haag ook partner in is?

In het artikel vertelt de bezwaarmaker dat in de samenwerkingsovereenkomst staat opgenomen dat Stebru en de gemeente Den Haag hebben afgesproken om alle bouwprocedures zo voortvarend mogelijk te laten verlopen.

17) Klopt het dat dit inderdaad in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen? Betekent dit
impliciet dat bezwaarmakers kunnen worden afgekocht om hun bezwaar in te trekken?

18) Hoe verhoudt deze afspraak zich tot de uitspraak van de wethouder Wonen dat er geen rol is
weggelegd voor het college om zich te mengen in deze casus?

19) Is het college alsnog bereid om met Stebru in gesprek te gaan over het onder druk zetten van
bezwaarmakers en hen wijzen op het recht om bezwaar te maken?


Judith Klokkenburg
Christenunie/SGP
Lesley Arp
SP
Robert Barker
Partij voor de Dieren
Fatima Faïd
Haagse Stadspartij