Schrif­te­lijke vragen Vragen naar aanleiding van het kapstok­overleg


Indiendatum: 6 feb. 2023

Indiener: Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) Datum: 6 februari 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 6 december 2022 was het Kapstokoverleg waar met diverse partijen en met dak- en thuisloze mensen zelf pijnpunten besproken zijn in het huidig gevoerde beleid ten aanzien van dak- en thuisloosheid en maatschappelijke opvang.

Namens de aanwezige partijen stellen overeenkomstig artikel 30 uit het Reglement van orde de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Robin Smit (Partij voor de Dieren), Hera Butt (GroenLinks), Janneke Holman (PvdA), Fatima Faïd (Haagse Stadspartij), Marije Mostert (D66), Kavish Partiman (CDA) en Lesley Arp (SP) de volgende vragen.

De permanente winteropvang zorgt voor stabiliteit en rust voor een grote groep dak- en thuisloze mensen. Toch is er ook een groep dak- en thuisloze mensen die nog altijd op straat slaapt, bijvoorbeeld omdat zij 'niet-rechthebbend' zijn. Sommige EU-migranten zijn echter wel rechthebbend, omdat zij al langer in Nederland hebben gewerkt en gewoond.

1. Kan het college aangeven op welke manier differentiatie in de groep EU-migranten gemaakt wordt als het gaat om rechthebbend of 'niet-rechthebbend'? En wie is er verantwoordelijk voor deze toets: de gemeente, de IND of een andere partij?

2. In hoeverre worden 'niet-rechthebbenden' in beeld gehouden na aanmelding?

Er leven diverse zorgen over de noodopvang aan de Delagoastraat. Zo zou er sprake zijn van schimmel, zouden er drugs worden gedeald en worden veiligheidsprotocollen niet altijd nageleefd.

3. Is het college bekend met deze signalen? Zo ja, wat wordt daarmee gedaan? Zo nee, kan het college in gesprek met de Kessler stichting en de cliëntenraad en hen specifiek vragen naar de situatie op de Delagoastraat?

4. Kan het college aangeven of het klopt dat de gemeente Den Haag de noodopvang volledig financiert?

5. Kan het college aangeven welke kwaliteitsafspraken er zijn met de Kessler stichting over de noodopvang? Kan de raad over deze afspraken worden geïnformeerd? En op welke manier worden deze kwaliteitsafspraken geborgd?

6. Klopt het dat er voor de noodopvang op dit moment een wachtlijst is? Hoe en door wie wordt deze wachtlijst gemonitord? Kan een overzicht worden verstrekt van het aantal bedden in de gehele noodopvang en de (gemiddelde) bezetting van de afgelopen 12 maanden?

7. Is het college het met de indienende partijen eens dat de huidige permanente winteropvang, laagdrempelig, toegankelijk en 24-uurs, eigenlijk de manier is waarop ook de noodopvang zou moeten functioneren?

Wanneer iemand dak- of thuisloos raakt of dreigt te raken kan deze persoon zich melden bij het Daklozenloket. Het Daklozenloket is van 09.00 tot 13.00 open op werkdagen.

8. Waar kan iemand zich melden die tussen vrijdag 13.00 en maandag 09.00 uur dakloos raakt?

Wanneer de winterkouderegeling (WKR) opengaat, wordt afgestemd in G4 verband. In de afspraken hierover zijn de afgelopen jaren wijzigingen geweest. Regelmatig worden er nog opvallende keuzes

gemaakt, bijvoorbeeld in de week van 2 december is de WKR voor één nacht dichtgegaan. Andere centrumgemeentes, zoals Gouda, maakten hierin een andere afweging.

9. Kan het college de huidige afspraken en het afwegingskader delen met de raad? Zo nee, waarom niet?

10. Kan het college aangeven hoe en hoe vaak deze afspraken in G4 verband worden geëvalueerd?


Judith Klokkenburg
ChristenUnie-SGP
Marije Mostert
D66
Robin Smit
PvdD
Fatima Faïd
HSP
Hera Butt
GroenLinks
Kavish Partiman
CDA
Janneke Holman
PvdA
Lesley Arp
SP

Indiendatum: 6 feb. 2023
Antwoorddatum: 23 mei 2023

De raadsleden de dames Klokkenburg-Reedeker, Butt, Holman, Faïd, Mostert, Arp en de heren Partiman en Smit hebben op 7 februari 2023 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 6 december 2022 was het Kapstokoverleg waar met diverse partijen en met dak- en thuisloze mensen zelf pijnpunten besproken zijn in het huidig gevoerde beleid ten aanzien van dak- en thuisloosheid en maatschappelijke opvang. Namens de aanwezige partijen stellen overeenkomstig artikel 30 uit het Reglement van orde de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Robin Smit (Partij voor de Dieren), Hera Butt (GroenLinks), Janneke Holman (PvdA), Fatima Faïd (Haagse Stadspartij), Marije Mostert (D66), Kavish Partiman (CDA) en Lesley Arp (SP) de volgende vragen.

De permanente winteropvang zorgt voor stabiliteit en rust voor een grote groep dak- en thuisloze mensen. Toch is er ook een groep dak- en thuisloze mensen die nog altijd op straat slaapt, bijvoorbeeld omdat zij 'niet-rechthebbend' zijn. Sommige EU-migranten zijn echter wel rechthebbend, omdat zij al langer in Nederland hebben gewerkt en gewoond.

1. Kan het college aangeven op welke manier differentiatie in de groep EU-migranten gemaakt wordt als het gaat om rechthebbend of 'niet-rechthebbend'? En wie is er verantwoordelijk voor deze toets: de gemeente, de IND of een andere partij?
Dat is maatwerk, op hoofdlijnen geldt dat iemand die minder dan drie maanden in Nederland is geen recht op maatschappelijke opvang heeft en iemand die langer dan 5 jaar rechtmatig verblijft volledig recht heeft. De situatie kan per persoon verschillen. Den Haag hanteert daarbij de richtlijnen zoals opgenomen in de landelijke ‘Plan van aanpak kwetsbare dakloze EU-burgers'. De toetsing daarvan ligt bij de casemanagers van het daklozenloket.

2. In hoeverre worden 'niet-rechthebbenden' in beeld gehouden na aanmelding?
Het Dak- en thuislozenloket registreert deze personen niet. Barka heeft een overzicht van EU-burgers die bij hen aankloppen om ondersteuning of in begeleiding zijn.

Er leven diverse zorgen over de noodopvang aan de Delagoastraat. Zo zou er sprake zijn van schimmel, zouden er drugs worden gedeald en worden veiligheidsprotocollen niet altijd nageleefd.

3. Is het college bekend met deze signalen? Zo ja, wat wordt daarmee gedaan? Zo nee, kan het
college in gesprek met de Kessler stichting en de cliëntenraad en hen specifiek vragen naar de
situatie op de Delagoastraat?

De signalen over schimmel dateren van na de lockdownperiodes. Op basis daarvan is door de
gemeente, als eigenaar van het pand, besloten het hele klimaatbeheersingssysteem te vervangen. Die renovatie is onlangs afgerond.

Drugs gebruiken en/of dealen is niet toegestaan. Cliënten die dat wel doen, worden daar op
aangesproken. Als zij hun gedrag niet aanpassen volgt schorsing. De instelling en cliëntenraad zijn
geïnformeerd over de genoemde signalen.

4. Kan het college aangeven of het klopt dat de gemeente Den Haag de noodopvang volledig
financiert?

De nachtopvang aan de Delagoastraat, wordt gefinancierd via subsidie.

5. Kan het college aangeven welke kwaliteitsafspraken er zijn met de Kessler stichting over de
noodopvang? Kan de raad over deze afspraken worden geïnformeerd? En op welke manier
worden deze kwaliteitsafspraken geborgd?

De kaders voor deze dienstverlening zijn opgenomen in de Subsidieregeling Maatschappelijke opvang Den Haag (RIS309358). De instelling rapporteert daar per kwartaal over. De gemeentelijke
voorzieningen vallen onder het Wmo-toezichtkader van de GGD. Voorts dient Kessler Stichting als
MWA aanbieder te voldoen aan algemene kwaliteitseisen voor wat betreft bedrijfsvoering en kwaliteit.

6. Klopt het dat er voor de noodopvang op dit moment een wachtlijst is? Hoe en door wie wordt
deze wachtlijst gemonitord? Kan een overzicht worden verstrekt van het aantal bedden in de
gehele noodopvang en de (gemiddelde) bezetting van de afgelopen 12 maanden?

Voor de nachtopvang staan 29 mensen op de wachtlijst. Het dak- en thuislozenloket monitort de lijst en neemt contact op als er een plek beschikbaar is. In totaal zijn er 342 reguliere plekken in
nachtopvang en basis 24-uursopvang, naast de tijdelijke plekken in de permanente winteropvang
(max 120) en de winterkoude-opvang (max 100).

7. Is het college het met de indienende partijen eens dat de huidige permanente winteropvang,
laagdrempelig, toegankelijk en 24-uurs, eigenlijk de manier is waarop ook de noodopvang zou
moeten functioneren?

In het oorspronkelijke tienpuntenplan was de ontwikkeling van laagdrempelige, kleinschalige
24-uursopvang al opgenomen als ambitie. Daarbij geldt dat de opvangperiode zo kort mogelijk moet zijn en alleen ingezet wordt indien nodig. Voorkomen van dakloosheid en snelle uitstroom naar een vaste woonplek verdienen de voorkeur in lijn met de landelijke ambities uit de landelijke aanpak ‘Eerst een thuis’.

Wanneer iemand dak- of thuisloos raakt of dreigt te raken kan deze persoon zich melden bij het
Daklozenloket. Het Daklozenloket is van 09.00 tot 13.00 open op werkdagen.

8. Waar kan iemand zich melden die tussen vrijdag 13.00 en maandag 09.00 uur dakloos raakt?

Het loket is tussen 13.00 en 17.00 uur bereikbaar via een centraal nummer, waarna teruggebeld wordt. In het weekend en na 17.00 uur kan men zich aanmelden bij het Meldpunt Bezorgd. Deze informatie is bekend bij de medewerkers in de keten.

Wanneer de winterkouderegeling (WKR) opengaat, wordt afgestemd in G4 verband. In de afspraken hierover zijn de afgelopen jaren wijzigingen geweest. Regelmatig worden er nog opvallende keuzes gemaakt, bijvoorbeeld in de week van 2 december is de WKR voor één nacht dichtgegaan. Andere centrumgemeentes, zoals Gouda, maakten hierin een andere afweging.

9. Kan het college de huidige afspraken en het afwegingskader delen met de raad? Zo nee,
waarom niet?

De opening van de winterkouderegeling is afgestemd tussen de G4 gemeenten. De opvangen openen tussen 1 november en 1 april bij verwachting van een gevoelstemperatuur onder nul. De openstelling is voor minimaal drie nachten en sluit nooit midden in het weekend (vrijdagnacht, zaterdagnacht en zondagnacht). Daarnaast is er de mogelijkheid om opvang te bieden als er sprake is van andere extreme weersomstandigheden die kunnen leiden tot ontoelaatbare gezondheidsrisico’s. Dat is het geval als er een code Rood wordt afgegeven door het KNMI, en/of de landelijke overheid oproept om binnen te blijven. De opvang is in dat geval geopend gedurende de looptijd van de waarschuwing.
Met de G4 wordt besproken over een gezamenlijke verdere uitbreiding van de openingsdagen om
onwenselijke tussendagen te voorkomen.

10. Kan het college aangeven hoe en hoe vaak deze afspraken in G4 verband worden geëvalueerd?

Tijdens de openstellingsperiodes vindt intensief overleg plaats met de betrokken Haagse partijen en met G4, waarin we de lokale uitvoering bijsturen, best-practices uitwisselen en landelijke trends
kortsluiten. Na afloop van de winterperiode vindt een evaluatie plaats met Haagse partners en met G4, waarin trends, knelpunten verbetermogelijkheden aan bod komen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,

René van Kuilenburg Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bezwaarmakers onder druk gezet bij bouwproject LEVELS

Lees verder

Schriftelijke vragen Subsidies grootschalige publieksevenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer