Schrif­te­lijke vragen Vragen naar aanleiding van het kapstok­overleg


Indiendatum: 6 feb. 2023

Indiener: Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) Datum: 6 februari 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 6 december 2022 was het Kapstokoverleg waar met diverse partijen en met dak- en thuisloze mensen zelf pijnpunten besproken zijn in het huidig gevoerde beleid ten aanzien van dak- en thuisloosheid en maatschappelijke opvang.

Namens de aanwezige partijen stellen overeenkomstig artikel 30 uit het Reglement van orde de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Robin Smit (Partij voor de Dieren), Hera Butt (GroenLinks), Janneke Holman (PvdA), Fatima Faïd (Haagse Stadspartij), Marije Mostert (D66), Kavish Partiman (CDA) en Lesley Arp (SP) de volgende vragen.

De permanente winteropvang zorgt voor stabiliteit en rust voor een grote groep dak- en thuisloze mensen. Toch is er ook een groep dak- en thuisloze mensen die nog altijd op straat slaapt, bijvoorbeeld omdat zij 'niet-rechthebbend' zijn. Sommige EU-migranten zijn echter wel rechthebbend, omdat zij al langer in Nederland hebben gewerkt en gewoond.

1. Kan het college aangeven op welke manier differentiatie in de groep EU-migranten gemaakt wordt als het gaat om rechthebbend of 'niet-rechthebbend'? En wie is er verantwoordelijk voor deze toets: de gemeente, de IND of een andere partij?

2. In hoeverre worden 'niet-rechthebbenden' in beeld gehouden na aanmelding?

Er leven diverse zorgen over de noodopvang aan de Delagoastraat. Zo zou er sprake zijn van schimmel, zouden er drugs worden gedeald en worden veiligheidsprotocollen niet altijd nageleefd.

3. Is het college bekend met deze signalen? Zo ja, wat wordt daarmee gedaan? Zo nee, kan het college in gesprek met de Kessler stichting en de cliëntenraad en hen specifiek vragen naar de situatie op de Delagoastraat?

4. Kan het college aangeven of het klopt dat de gemeente Den Haag de noodopvang volledig financiert?

5. Kan het college aangeven welke kwaliteitsafspraken er zijn met de Kessler stichting over de noodopvang? Kan de raad over deze afspraken worden geïnformeerd? En op welke manier worden deze kwaliteitsafspraken geborgd?

6. Klopt het dat er voor de noodopvang op dit moment een wachtlijst is? Hoe en door wie wordt deze wachtlijst gemonitord? Kan een overzicht worden verstrekt van het aantal bedden in de gehele noodopvang en de (gemiddelde) bezetting van de afgelopen 12 maanden?

7. Is het college het met de indienende partijen eens dat de huidige permanente winteropvang, laagdrempelig, toegankelijk en 24-uurs, eigenlijk de manier is waarop ook de noodopvang zou moeten functioneren?

Wanneer iemand dak- of thuisloos raakt of dreigt te raken kan deze persoon zich melden bij het Daklozenloket. Het Daklozenloket is van 09.00 tot 13.00 open op werkdagen.

8. Waar kan iemand zich melden die tussen vrijdag 13.00 en maandag 09.00 uur dakloos raakt?

Wanneer de winterkouderegeling (WKR) opengaat, wordt afgestemd in G4 verband. In de afspraken hierover zijn de afgelopen jaren wijzigingen geweest. Regelmatig worden er nog opvallende keuzes

gemaakt, bijvoorbeeld in de week van 2 december is de WKR voor één nacht dichtgegaan. Andere centrumgemeentes, zoals Gouda, maakten hierin een andere afweging.

9. Kan het college de huidige afspraken en het afwegingskader delen met de raad? Zo nee, waarom niet?

10. Kan het college aangeven hoe en hoe vaak deze afspraken in G4 verband worden geëvalueerd?


Judith Klokkenburg
ChristenUnie-SGP
Marije Mostert
D66
Robin Smit
PvdD
Fatima Faïd
HSP
Hera Butt
GroenLinks
Kavish Partiman
CDA
Janneke Holman
PvdA
Lesley Arp
SP