Schrif­te­lijke vragen - Bomenkap voor herin­richting


Indiendatum: aug. 2015

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het enorme aantal kapaanvragen van de gemeente in het kader van herinrichtingen. In plaats van een straat opnieuw in te richten met behoud van bestaande bomen, lijkt de gemeente te makkelijk te kiezen voor bomenkap. Het behoud van bomen heeft een grote (toekomst) waarde voor mens, dier, milieu en toekomstige generaties. Oude, grote bomen leveren een essentiële bijdrage aan de biodiversiteit, wateropslag en de leefbaarheid. Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt ondergetekende de volgende vragen:

1. Hanteert het college bij het bepalen van de noodzaak en vormgeving van een herinrichting het behoud van bestaande bomen als uitgangspunt? Zo ja, hoe wordt het behoud van bomen bij de beoordeling betrokken? Zo nee, waarom niet?

2. Houdt het college bij de herinrichting expliciet rekening met de ecologische en de economische meerwaarde van het behoud van grote oude bomen? Wordt bijvoorbeeld eerder afgezien van kap als een boom al een stamomtrek van meer dan een meter heeft?

3. Wordt bij een herinrichting beoordeeld of het verplanten van bomen mogelijk is? Bestaat er voor het bepalen van de mogelijkheid tot verplanten een beoordelingskader? Zo nee, waarom niet? Als verplanten mogelijk is, wordt dit dan ook altijd gedaan? Zo nee, waarom niet?

4. Plant het college bij een herinrichting waarbij kap wordt toegestaan altijd evenveel bomen terug als het originele aantal? Wordt voor aanvang van de bomenkap altijd bepaald waar bomen worden herplant? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kan de gemeenteraad controleren of en waar alle gekapte bomen worden herplant in het kader van de herplantplicht?

5. Vindt het college dat de geplante bomen in het kader van de herplantplicht dezelfde leeftijd, ecologische waarde, grootte en economische waarde hebben als de gekapte bomen? Zo nee, waarom niet?

Op 23 juli is een kapvergunning aangevraagd voor 17 meidoorns (stamomtrek 26 - 93 cm) in de Snelliusstraat[1]. Tevens is op 23 juli een kapvergunning aangevraagd voor 12 meelbessen in de Galvanistraat[2] en voor 28 bomen (stamomtrek 25-234 cm) in de Archimedesstraat[3]. Op 25 juli is een kapvergunning aangevraagd voor 72 bomen (stamomtrek 10 cm - 305 cm) op de Moerweg[4]. Op 10 augustus is een kapvergunning aangevraagd voor 12 sierkersen op het Slachthuisplein (stamdiameter 10-23 cm)[5]. Al deze aanvragen werden gedaan in het kader van herinrichtingen.

6. Waarom is het noodzakelijk deze vijf straten te herinrichten? Is bij elke herinrichting gewerkt met het uitgangspunt dat de bestaande bomen behouden dienen te worden? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting per herinrichting.

7. Is bij elk van de vijf straten onderzocht of de bestaande bomen (deels) kunnen worden behouden? Zo nee, waarom niet? Is daarbij onderzocht of een deel van de bomen kan worden verplant? Indien de te kappen bomen konden worden behouden of verplant, waarom is hier niet voor gekozen?

8. Hoeveel nieuwe bomen komen in de vijf genoemde straten na herinrichting terug en hoeveel bomen worden verplant?

Op 5 januari 2015 heeft het college aangegeven het Bezuidenhout te willen herinrichten. Daarbij is aangegeven dat er in de eerste fase maar een fractie van de 124 bomen zouden worden behouden.

9. In welke straten is het college voornemens bomen te kappen? Wat is de omtrek van deze bomen?

10. Is bij deze straten onderzocht of de bestaande bomen kunnen worden behouden of verplaatst? Zo nee, waarom niet en is het college bereid dit alsnog te doen?

11. Kan het college aangeven welke herinrichtingsprojecten de komende drie jaar zullen plaatsvinden waarbij bomen zullen worden gekapt of verplaatst?

12. Welke concrete acties onderneemt het college hierbij om kap zoveel mogelijk te voorkomen?

Met vriendelijke groet,

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren Den Haag

[1] http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Snelliusstraat-ongenummerd.htm
[2] http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Galvanistraat-ongenummerd-tussen-de-nummers-1-en-124.htm
[3] http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Archimedesstraat-ongenummerd.htm
[4] http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Moerweg-tussen-de-Melis-Stokelaan-en-de-Troelstrakade.htm
[5] http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Slachthuisplein-ongenummerd.htm

Indiendatum: aug. 2015
Antwoorddatum: 19 aug. 2015

De gemeenteraad,

Het raadslid mevrouw Teunissen heeft op 19 augustus 2015 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.


De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het enorme aantal kapaanvragen van de gemeente in het kader van herinrichtingen. In plaats van een straat opnieuw in te richten met behoud van bestaande bomen, lijkt de gemeente te makkelijk te kiezen voor bomenkap. Het behoud van bomen heeft een grote (toekomst)waarde voor mens, dier, milieu en toekomstige generaties. Oude, grote bomen leveren een essentiële bijdrage aan de biodiversiteit, wateropslag en de leefbaarheid.

1. Hanteert het college bij het bepalen van de noodzaak en vormgeving van een herinrichting het behoud van bestaande bomen als uitgangspunt? Zo ja, hoe wordt het behoud van bomen bij de beoordeling betrokken? Zo nee, waarom niet?

Ja, bij het opstellen van plannen voor de openbare ruimte worden de bestaande bomen altijd getoetst op hun waarden en toekomstmogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is het behoud van de bestaande bomen. Als behoud van de bestaande bomen niet mogelijk is, wordt een herplantplicht of een storting in het bomenfonds opgelegd.

2. Houdt het college bij de herinrichting expliciet rekening met de ecologische en de economische meerwaarde van het behoud van grote oude bomen? Wordt bijvoorbeeld eerder afgezien van kap als een boom al een stamomtrek van meer dan een meter heeft?

Ja.

3. Wordt bij een herinrichting beoordeeld of het verplanten van bomen mogelijk is? Bestaat er voor het bepalen van de mogelijkheid tot verplanten een beoordelingskader? Zo nee, waarom niet? Als verplanten mogelijk is, wordt dit dan ook altijd gedaan? Zo nee, waarom niet?

Ja, bij de beoordeling wordt de mogelijkheid tot verplanten ingeschat op basis van soort, formaat, conditie, aanwezigheid van ziekten, plagen, etc. Indien een boom op basis hiervan als verplantbaar wordt beoordeeld, wordt aanvullend bodemonderzoek en bewortelingsonderzoek verricht. Als een boom verplantbaar is, wordt een vervangende locatie gezocht en vindt de verplanting ook plaats.

4. Plant het college bij een herinrichting waarbij kap wordt toegestaan altijd evenveel bomen terug als het originele aantal? Wordt voor aanvang van de bomenkap altijd bepaald waar bomen worden herplant? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kan de gemeenteraad controleren of en waar alle gekapte bomen worden herplant in het kader van de herplant plicht?

De omvang van de herplant is per project verschillend. In principe worden er evenveel bomen terug geplant als er gekapt worden. Bij de meeste herinrichtingen is een definitief ontwerp beschikbaar voordat een kapaanvraag wordt ingediend waardoor ook al bekend is waar de nieuwe bomen worden terug geplant. Bij projecten met een lange doorlooptijd is een vastgesteld ontwerp met boomsoortkeuze nog niet altijd beschikbaar. In de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen wordt bij herinrichtingen dan ook altijd opgenomen dat de herplant moet worden uitgevoerd ten genoegen van de betreffende stadsdeeldirecteur in hetzelfde stadsdeel.

5. Vindt het college dat de geplante bomen in het kader van de herplantplicht dezelfde leeftijd, ecologische waarde, grootte en economische waarde hebben als de gekapte bomen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Het terugbrengen van bomen met dezelfde leeftijd, ecologische waarde, grootte en economische waarde bij herplant is helaas niet mogelijk. Standaard worden in Den Haag bomen aangeplant met een stamomtrek van 18 tot 25 cm. Dit zijn bomen van ca. 7 tot 10 jaar oud die goed zijn voorbekweekt en daardoor snel aan de groei raken in het nieuwe plantgat. Hoe ouder een boom is als deze wordt verplant, hoe moeilijker hij weer aan de groei zal raken en daardoor gevoeliger wordt voor ziekten en aantastingen. Daarnaast zijn er ook veel praktische beperkingen om zwaardere bomen aan te planten, zoals bijvoorbeeld de intensieve ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen die het in de straat vaak niet toelaten om grote gaten te maken.

Op 23 juli is een kapvergunning aangevraagd voor 17 meidoorns (stamomtrek 26 - 93 cm) in de Snelliusstraat1. Tevens is op 23 juli een kapvergunning aangevraagd voor 12 meelbessen in de Galvanistraat2 en voor 28 bomen (stamomtrek 25-234 cm) in de Archimedesstraat 3. Op 25 juli is een kapvergunning aangevraagd voor 72 bomen (stamomtrek 10 cm - 305 cm) op de Moerweg 4. Op 10 augustus is een kapvergunning aangevraagd voor 12 sierkersen op het Slachthuisplein (stamdiameter 10-23 cm)5. Al deze aanvragen werden gedaan in het kader van herinrichtingen.

6. Waarom is het noodzakelijk deze vijf straten te herinrichten? Is bij elke herinrichting gewerkt met het uitgangspunt dat de bestaande bomen behouden dienen te worden? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting per herinrichting.

Uiteraard geldt, zoals bij alle herinrichtingen, het uitgangspunt dat zo veel mogelijk bomen worden behouden. Waar dit niet mogelijk is, wordt een herplantplicht of een storting in het bomenfonds opgelegd.
Het college verwijst voor het herinrichten van de Archimedesstraat e.o. naar haar brief aan de raadscommissie Leefomgeving van 26 mei 2015 (RIS 282731). In de brief is aangegeven welke afwegingen er ten aanzien van de bestaande bomen zijn gemaakt. In deze straten is de riolering dringend aan vervanging toe. Hierdoor ontstaat gelegenheid om de verouderde inrichting van de straten op het niveau van residentiekwaliteit te brengen. In de brief is ook een bomenbalans opgenomen.
De herinrichting van de Moerweg betreft onderhoud van de verharding en het groen, waarbij ook de kade langs de woonschepen opnieuw wordt ingericht.
De bomen op het Slachthuisplein worden gekapt, omdat de conditie van deze bomen slecht is. In het kader van de herinrichting wordt in samenspraak met de buurt het Slachthuisplein vergroend.


7. Is bij elk van de vijf straten onderzocht of de bestaande bomen (deels) kunnen worden behouden? Zo nee, waarom niet? Is daarbij onderzocht of een deel van de bomen kan worden verplant? Indien de te kappen bomen konden worden behouden of verplant, waarom is hier niet voor gekozen?

Zie beantwoording vraag 6.

8. Hoeveel nieuwe bomen komen in de vijf genoemde straten na herinrichting terug en hoeveel bomen worden verplant?

Zie beantwoording vraag 6.

Op 5 januari 2015 heeft het college aangegeven het Bezuidenhout te willen herinrichten. Daarbij is aangegeven dat er in de eerste fase maar een fractie van de 124 bomen zouden worden behouden.

9. In welke straten is het college voornemens bomen te kappen? Wat is de omtrek van deze bomen?

In de volgende straten worden bomen gekapt:
- Stuyvesantstraat: bestaande bomen worden vervangen en er worden extra bomen toegevoegd.
- Johan Camphuysstraat: bestaande bomen worden vervangen en er worden extra bomen toegevoegd.
- Hendrik Zwaardecroonstraat: in verband met de conditie van de huidige bomen worden deze
vervangen door nieuwe exemplaren.
- De Vriesstraat: in verband met het nieuwe straatprofiel kunnen de huidige bomen niet behouden
worden. Deze worden vervangen door nieuwe exemplaren.
- Van der Capellenstraat:een deel van de bomen wordt gekapt, een deel gehandhaafd. De te
handhaven bomen betreffen waardevolle bomen en bomen met een toekomstperspectief, passend in het nieuwe straatprofiel.
- Van der Wyckstraat: een deel van de bomen wordt gekapt, een deel gehandhaafd. De bomen die
gekapt worden worden vervangen door nieuwe exmplaren.
- Sibergstraat: in verband met het nieuwe straatprofiel kunnen de huidige bomen niet behouden
worden. Deze worden vervangen door nieuwe exemplaren.


De omtrek van de bomen varieert van circa 20 cm tot meer dan 1 meter. In principe worden alle bomen met een omtrek van meer dan 1 meter gehandhaafd, mits de conditie van de boom dat toelaat.

10. Is bij deze straten onderzocht of de bestaande bomen kunnen worden behouden of verplaatst? Zo nee, waarom niet en is het college bereid dit alsnog te doen?

Ja, van alle bomen in Bezuidenhout Oost is een inventarisatie gemaakt. Daar waar de bomen een matige of slechte kwaliteit hebben dan wel ziek zijn worden deze gekapt. Bijzonder waardevolle bomen en boomstructuren worden zoveel mogelijk ingepast.
Daarnaast speelt dat veel bomen nu op tracés van kabels en leidingen staan. Dat is geen duurzame groeiplek. Bij vervanging van kabels & leidingen levert dit grote risico’s voor de bomen op. De nieuw te planten bomen worden buiten deze tracés geplaatst. Ten slotte staan er veel bomen erg dicht tegen de gevels aan wat licht- en snoeiproblemen oplevert.


Door de nieuwe bomen te planten in de parkeerstroken worden genoemde problemen opgelost zodat de bomen zowel bovengronds als ondergronds voldoende ruimte krijgen om duurzaam te kunnen groeien.

11. Kan het college aangeven welke herinrichtingsprojecten de komende drie jaar zullen plaatsvinden waarbij bomen zullen worden gekapt of verplaatst?

Nee, het is niet mogelijk nu al aan te geven in welke mate er in herinrichtingsprojecten de komende drie jaar bomen moeten worden gekapt.

12. Welke concrete acties onderneemt het college hierbij om kap zoveel mogelijk te voorkomen?

Zie beantwoording vraag 1.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer