Schrif­te­lijke vragen Breder bereik achter de voordeur door dieren­po­litie


Indiendatum: jun. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bij de politie zijn taakaccenthouders actief, die zich in onze stad bezig houden met onder andere de aanpak van dier-gerelateerde zaken. Helaas blijkt in de praktijk dat er weinig tijd overblijft voor zaken waar dieren bij zijn betrokken. Bij de politie wordt dit probleem algemeen erkend. Ook zij wijzen op het belang van het aanpakken van dier-gerelateerde zaken. Vaak wijst een verwaarloosd huisdier op een grotere problematiek achter de voordeur. Er zijn samenwerkingsverbanden als het Landelijk Expertise Centrum Dierenmishandeling in het leven geroepen om de aanpak en registratie van meerdere geweldsdelicten beter te registreren. Daarmee wordt een meer complete ketenaanpak tussen bijvoorbeeld het zorgdomein en dierenartsen gerealiseerd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heer Robin en mevrouw Fatima Faid, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

  • Is het college bekend met de berichtgeving ‘ Dierenmishandeling minder vaak bestraft, dierenagenten besteden meer tijd aan ‘gewoon’ politiewerk’?[1]

  • Is het college bekend met het probleem dat de politie aangeeft dat er te weinig capaciteit is om de dier-gerelateerde zaken op te pakken? Zo ja, hoe heeft dit probleem zich geopenbaard in gesprekken tussen de burgemeester en de politie en wat wordt er momenteel gedaan om de capaciteit voor dier-gerelateerde zaken te vergroten?
  • Hoeveel uur gemiddeld besteden de taakaccenthouders in de gemeente Den Haag per week aan dier-gerelateerde zaken? Is hier een verdeling te maken per basisteam?

Een van de bekendste dierenagenten uit de Haagse regio geeft aan dat hij bij mensen binnenkomt die normaliter nooit iemand binnenlaten. Veel geweldsdelicten vinden plaats achter de voordeur. Onder het mom van ‘mag ik even naar uw hond kijken’, zien de dierenagenten veel meer van wat zich afspeelt in de huiselijke situatie. Diverse meldpunten zijn opgesteld om snellere signalering van geweld te bevorderen zoals het LECK en LED.

  • Is het college bereid om Haagse dierenartsen aan te schrijven om mee te doen aan het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling en hen erop te wijzen dat een integrale ketenaanpak extra veerkracht geeft aan de aanpak van huiselijk geweld?
  • Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij dat door de lage inzet op dier-gerelateerde zaken ook andere geweldsdelicten die zich alleen achter de voordeur openbaren minder snel worden gesignaleerd? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bereid om in de gesprekken met de politie/de driehoek erop aan te dringen om te bekijken hoe met de huidige capaciteit toch meer inzet op dier- gerelateerde zaken kan worden vergroot? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bereid om samen met andere G4 steden en de politie een alarmsignaal af te geven richting het Rijk over de capaciteitstekorten bij de politie voor de inzet op dier-gerelateerde zaken waarmee ook andere geweldsdelicten zoals huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

[1] https://www.ad.nl/den-haag/dierenmishandeling-minder-vaak-bestraft-dierenagenten-besteden-meer-tijd-aan-gewoon-politiewerk~ae226881/

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 31 okt. 2019

De raadsleden Smit en Faid hebben op 18 juni 2019 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Bij de politie zijn taakaccenthouders actief, die zich in onze stad bezighouden met onder andere de aanpak van dier-gerelateerde zaken. Helaas blijkt in de praktijk dat er weinig tijd overblijft voor zaken waar dieren bij zijn betrokken*. Bij de politie wordt dit probleem algemeen erkend. Ook zij wijzen op het belang van het aanpakken van dier-gerelateerde zaken. Vaak wijst een verwaarloosd huisdier op een grotere problematiek achter de voordeur. Er zijn samenwerkingsverbanden als het Landelijk Expertise Centrum Dierenmishandeling in het leven geroepen om de aanpak en registratie van meerdere geweldsdelicten beter te registreren. Daarmee wordt een meer complete ketenaanpak tussen bijvoorbeeld het zorgdomein en dierenartsen gerealiseerd.

1. Is het college bekend met het probleem dat de politie aangeeft dat er te weinig capaciteit is om de dier-gerelateerde zaken op te pakken? Zo ja, hoe heeft dit probleem zich geopenbaard in gesprekken tussen de burgemeester en de politie en wat wordt er momenteel gedaan om de capaciteit voor dier-gerelateerde zaken te vergroten?

Het college is bekend met de berichtgeving in het artikel. Het college onderkent het belang van een integrale aanpak dierenmishandeling. Dit is echter een van de vele onderwerpen, die aandacht van de politie vragen. Er heeft naar aanleiding van het artikel geen apart overleg over plaats gevonden tussen de burgemeester en de politie. Dit betekent niet dat we geen aandacht voor het onderwerp hebben. Zo hebben we in goed overleg met de politie in het integraal veiligheidsplan (RIS 301821) de ambitie vastgelegd om de integrale samenwerking tussen Landelijke Inspectie Dierenbescherming, NVWA, (Dieren)politie en de gemeentelijke handhavers te bevorderen om dierenmishandeling vroegtijdig te signaleren. Ook in de nota Dierenwelzijn is deze ambitie neergelegd.

2. Hoeveel uur gemiddeld besteden de taakaccenthouders in de gemeente Den Haag per week aan dier-gerelateerde zaken? Is hier een verdeling te maken per basisteam?

De taakaccenthouders per basisteam houden niet exact bij hoeveel tijd aan welke taken wordt besteed. Aandacht voor dierenmishandeling maakt onderdeel uit van het reguliere politiewerk. Als de situatie daar om vraagt, dan wordt er door de politie extra op ingezet.

Een van de bekendste dierenagenten uit de Haagse regio geeft aan dat hij bij mensen binnenkomt die normaliter nooit iemand binnenlaten. Veel geweldsdelicten vinden plaats achter de voordeur. Onder het mom van ‘mag ik even naar uw hond kijken’, zien de dierenagenten veel meer van wat zich afspeelt in de huiselijke situatie. Diverse meldpunten zijn opgesteld om snellere signalering van geweld te bevorderen zoals het LECK en LED.

3. Is het college bereid om Haagse dierenartsen aan te schrijven om mee te doen aan het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling en hen erop te wijzen dat een integrale ketenaanpak extra veerkracht geeft aan de aanpak van huiselijk geweld?

Het college is bereid Haagse dierenartsten aan te schrijven en hen te attenderen op de (mogelijke) relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

4. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij dat door de lage inzet op dier-gerelateerde zaken ook andere geweldsdelicten die zich alleen achter de voordeur openbaren minder snel worden gesignaleerd? Zo nee, waarom niet?

Nee, deze stelling wordt door het college niet onderschreven. Dierenmishandeling kan een insteek zijn om geweld tegen mensen te signaleren, net zoals er vele andere manieren zijn om huiselijk geweld te signaleren en daar vervolgens actie op te ondernemen.

5. Is het college bereid om in de gesprekken met de politie/de driehoek erop aan te dringen om te bekijken hoe met de huidige capaciteit toch meer inzet op dier- gerelateerde zaken kan worden vergroot? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft samen met uw raad in het integraal Veiligheidsplan 2018-2022 de prioriteiten van het veiligheidsbeleid vast gesteld. Dit plan is voor het college het uitgangspunt voor verdeling van de beschikbare capaciteit. Daarbinnen heeft dierenmishandeling een terechte plek en gelet hierop wordt er ook aan dierenmishandeling aandacht besteed.

6. Is het college bereid om samen met andere G4 steden en de politie een alarmsignaal af te geven richting het Rijk over de capaciteitstekorten bij de politie voor de inzet op dier-gerelateerde zaken waarmee ook andere geweldsdelicten zoals huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 4 en 5.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,

Dineke ten Hoorn Boer


de wnd. burgemeester,

Johan Remkes

* https://www.ad.nl/den-haag/die...