Schrif­te­lijke vragen Breder bereik achter de voordeur door dieren­po­litie


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bij de politie zijn taakaccenthouders actief, die zich in onze stad bezig houden met onder andere de aanpak van dier-gerelateerde zaken. Helaas blijkt in de praktijk dat er weinig tijd overblijft voor zaken waar dieren bij zijn betrokken. Bij de politie wordt dit probleem algemeen erkend. Ook zij wijzen op het belang van het aanpakken van dier-gerelateerde zaken. Vaak wijst een verwaarloosd huisdier op een grotere problematiek achter de voordeur. Er zijn samenwerkingsverbanden als het Landelijk Expertise Centrum Dierenmishandeling in het leven geroepen om de aanpak en registratie van meerdere geweldsdelicten beter te registreren. Daarmee wordt een meer complete ketenaanpak tussen bijvoorbeeld het zorgdomein en dierenartsen gerealiseerd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heer Robin en mevrouw Fatima Faid, Haagse Stadspartij de volgende vragen:

  • Is het college bekend met de berichtgeving ‘ Dierenmishandeling minder vaak bestraft, dierenagenten besteden meer tijd aan ‘gewoon’ politiewerk’?[1]

  • Is het college bekend met het probleem dat de politie aangeeft dat er te weinig capaciteit is om de dier-gerelateerde zaken op te pakken? Zo ja, hoe heeft dit probleem zich geopenbaard in gesprekken tussen de burgemeester en de politie en wat wordt er momenteel gedaan om de capaciteit voor dier-gerelateerde zaken te vergroten?
  • Hoeveel uur gemiddeld besteden de taakaccenthouders in de gemeente Den Haag per week aan dier-gerelateerde zaken? Is hier een verdeling te maken per basisteam?

Een van de bekendste dierenagenten uit de Haagse regio geeft aan dat hij bij mensen binnenkomt die normaliter nooit iemand binnenlaten. Veel geweldsdelicten vinden plaats achter de voordeur. Onder het mom van ‘mag ik even naar uw hond kijken’, zien de dierenagenten veel meer van wat zich afspeelt in de huiselijke situatie. Diverse meldpunten zijn opgesteld om snellere signalering van geweld te bevorderen zoals het LECK en LED.

  • Is het college bereid om Haagse dierenartsen aan te schrijven om mee te doen aan het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling en hen erop te wijzen dat een integrale ketenaanpak extra veerkracht geeft aan de aanpak van huiselijk geweld?
  • Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij dat door de lage inzet op dier-gerelateerde zaken ook andere geweldsdelicten die zich alleen achter de voordeur openbaren minder snel worden gesignaleerd? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bereid om in de gesprekken met de politie/de driehoek erop aan te dringen om te bekijken hoe met de huidige capaciteit toch meer inzet op dier- gerelateerde zaken kan worden vergroot? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bereid om samen met andere G4 steden en de politie een alarmsignaal af te geven richting het Rijk over de capaciteitstekorten bij de politie voor de inzet op dier-gerelateerde zaken waarmee ook andere geweldsdelicten zoals huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

[1] https://www.ad.nl/den-haag/dierenmishandeling-minder-vaak-bestraft-dierenagenten-besteden-meer-tijd-aan-gewoon-politiewerk~ae226881/