Schrif­te­lijke vragen Nieuw asfalt bedreigt volks­tuinen Zonne­gaarde


Indiendatum: jun. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Amateurtuindersvereniging (ATV) Zonnegaarde ligt op de hoek van de Laan van Wateringseveld en de Erasmusweg in een van de ecologische verbindingszones van Den Haag. Vanwege de ecologisch waardevolle inrichting is de ATV Zonnegaarde onderscheiden met het hoogste Nationaal keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Juist de tuinen die natuurlijk en ecologisch worden beheerd worden bedreigd door de aanleg van nieuw asfalt. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, Arjen Dubbelaar, Hart voor Den Haag/Groep de Mos en Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP, hierover de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven wat de precieze plannen zijn van de gemeente bij ATV Zonnegaarde?
 2. Kloppen de plannen zoals geschetst in het artikel “Volkstuinen moeten wijken voor ‘ecologisch’ asfalt” in Den Haag Centraal van 23 mei? Zo nee, welk deel niet?
 3. Hoe worden bewoners en ATV Zonnegaarde bij deze plannen betrokken?
 4. Wat is de aanleiding om nieuw asfalt aan te leggen op het terrein van ATV Zonnegaarde? Waarom wordt overwogen hier een nieuw breed fietspad aan te leggen? Met welk doel wordt dit pad aangelegd?
 5. Kan het college aangeven door welk deel van ATV Zonnegaarde dit fietspad wordt voorzien en hoeveel groen hierdoor verdwijnt?
 6. Kan het college aangeven hoe deze plannen zich verhouden tot de huidige ecologische waarde van het gebied?
 7. ATV Zonnegaarde heeft begrepen dat deze plannen dwars door het meest ecologisch waardevolle gebied van de ATV zal lopen en dat daardoor veel van deze natuur verdwijnt. Klopt dit? Verdwijnt hierdoor inderdaad het vogelrustgebied, de bijenweide en de bosrand? Hoeveel bomen verdwijnen er? Verdwijnen verder tuinen die juist natuurlijk tuinieren toepassen?
 8. Is het college bereid af te zien van dit nieuwe asfalt door het groen?
Robert Barker
Partij voor de Dieren
Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag/Groep de Mos
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 4 feb. 2020

De raadsleden de heer Barker hebben op 1 juli 2019 een brief met daarin 7 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Amateurtuindersvereniging (ATV) Zonnegaarde ligt op de hoek van de Laan van Wateringse Veld en de Erasmusweg in een van de ecologische verbindingszones van Den Haag. Vanwege de ecologisch waardevolle inrichting is de ATV Zonnegaarde onderscheiden met het hoogste Nationaal keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Juist de tuinen die natuurlijk en ecologisch worden beheerd worden bedreigd door de aanleg van nieuw asfalt. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Arjen Dubbelaar, en Pieter Grinwis hierover de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven wat de precieze plannen zijn van de gemeente bij ATV Zonnegaarde?

In Erasmus Veld worden tussen 2018 en 2022 bijna 1.000 woningen gerealiseerd. In dat kader wordt een robuuste groen-blauwe structuur (ecolint) gerealiseerd. Dit ecolint heeft een tweeledige functie.

Enerzijds verbindt het ecolint de bestaande ecologische verbindingszone langs de Erasmusweg en de ecologische structuur van Wateringse Veld en anderzijds zorgt het ecolint voor een groene verbinding waarin de nieuwe bewoners van Erasmus Veld kunnen recreëren. De realisatie van deze ecologische verbinding is onder andere opgenomen als compensatiemaatregel in het Masterplan Erasmusveld Leywegzone (RIS156419_19-NOV-2008 ) en de Nota Ecologische Verbindingszones 2008-2018 (RIS159450_07-JAN-2009).

 1. Kloppen de plannen zoals geschetst in het artikel “Volkstuinen moeten wijken voor ‘ecologisch’ asfalt” in Den Haag Centraal van 23 mei? Zo nee, welk deel niet?

In het artikel in Den Haag Centraal van 23 mei is uitgelegd hoe de volkstuinvereniging Zonnegaarde en natuurvereniging AVN aankijken tegen de realisatie van het ecolint. Wij zijn het niet eens met hun zienswijze in dit artikel op het ecolint. Wat betreft de informatie aangaande de planontwikkeling van het ecolint, staat deze correct verwoord in het artikel.

 1. Hoe worden bewoners en ATV Zonnegaarde bij deze plannen betrokken?

De gemeente is in gesprek met de Haagse Bond (erfpachter van de volkstuingronden), Volkstuinvereniging Zonnegaarde en AVN over het ontwerp. Zodra het ontwerp gereed is wordt dit voor inspraak vrijgegeven.

 1. Wat is de aanleiding om nieuw asfalt aan te leggen op het terrein van ATV Zonnegaarde? Waarom wordt overwogen hier een nieuw breed fietspad aan te leggen? Met welk doel wordt dit pad aangelegd?

Zie voor de aanleiding het antwoord op vraag 1.
Inmiddels is met Zonnegaarde afgestemd dat ter plaatse van hun volkstuincomplex er gebruik gemaakt wordt van de bestaande paden op Zonnegaarde. Hierdoor hoeven er geen tuinen te verdwijnen.

 1. Kan het college aangeven door welk deel van ATV Zonnegaarde dit fietspad wordt voorzien en hoeveel groen hierdoor verdwijnt?

Zie het antwoord op vraag 4.

 1. Kan het college aangeven hoe deze plannen zich verhouden tot de huidige ecologische waarde van het gebied?

Het Erasmusveld was tot aan de realisatie van de woningbouwontwikkelingen een grote groene zone die twee bestaande ecologische verbindingszones, de Erasmuszone en de Wateringse Veldzone (Tomatenlaan) met elkaar verbond. Onderdeel van de woningbouwopgave in het Erasmusveld is de realisatie van een robuuste ecologische groen-blauwe structuur (het ecolint) om deze verbinding in stand te houden. Om die reden is de realisatie van deze ecologische verbinding onder andere opgenomen als compensatiemaatregel in het Masterplan Erasmusveld Leywegzone (RIS156419_19-NOV-2008 ) en de Nota Ecologische Verbindingszones 2008-2018 (RIS159450_07-JAN-2009).

 1. ATV Zonnegaarde heeft begrepen dat deze plannen dwars door het meest ecologisch waardevolle gebied van de ATV zal lopen en dat daardoor veel van deze natuur verdwijnt. Klopt dit? Verdwijnt hierdoor inderdaad het vogelrustgebied, de bijenweide en de bosrand? Hoeveel bomen verdwijnen er? Verdwijnen verder tuinen die juist natuurlijk tuinieren toepassen?

Zie het antwoord op vraag 4.

 1. Is het college bereid af te zien van dit nieuwe asfalt door het groen?

Inmiddels is met Zonnegaarde afgestemd dat ter plaatse van hun volkstuincomplex er gebruik gemaakt wordt van de bestaande paden op Zonnegaarde. Hierdoor hoeven er geen tuinen te verdwijnen en geen asfalt te worden toegevoegd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,

Dineke ten Hoorn Boer

de wnd. burgemeester,

Johan Remkes

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Breder bereik achter de voordeur door dierenpolitie

Lees verder

Schriftelijke vragen Pimp binnenterrein MOC Schilderswijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer