Schrif­te­lijke vragen Pimp binnen­terrein MOC Schil­derswijk


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het binnenterrein in het blok tussen de straten Teniersstraat, Rubensstraat, Hobbemastraat en Van Mierisstraat in de Schilderswijk is in erbarmelijke conditie. Het wordt overwoekerd door wilde planten en gebruikt om grofvuil te storten. Straatlantaarns branden niet, wat ’s nachts volgens omwonenden voor ongure situaties zorgt. Hoewel een groot deel van het terrein is bestraat, staan op het terrein ook prachtige volwassen bomen. Ook is er een verwilderde tuin die gebruikt wordt door aanwonenden. Zie de bijlagen voor een indruk van de staat van het binnenplein.

Omwonenden geven aan dat in het afgelopen decennium verschillende initiatieven om het binnenterrein op te knappen zijn geïnitieerd. Zo is het terrein in het verleden in bruikleen gegeven aan het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) voor een moestuinproject. Helaas liepen deze initiatieven telkens spaak, omdat te veel van vrijwilligers werd verwacht. Door een gebrek aan structurele steun vanuit de gemeente zorgden incidentele ingrepen niet voor een blijvende verbetering. Het terrein heeft volgens omwonenden structureel onderhoud nodig.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1. Kunt u bevestigen dat het perceel GVH22 AE 5013 van 1463 m2 het eigendom is van de gemeente Den Haag?
  • 2. Kunt u aangeven welk onderhoud de gemeente in de afgelopen jaren aan het terrein heeft gepleegd?
  • 3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het zonde is dat zo’n groot terrein, met zo veel potentie voor de buurt, nauwelijks benut wordt? Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat een groen, sociaal veilig en toegankelijk binnenterrein de sociale cohesie zou verbeteren, de fysieke en mentale gezondheid van omwonenden zou bevorderen en hittestress en wateroverlast zou tegengaan?
  • 4. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat dit terrein heel mooie kansen biedt voor de vergroening uit de Agenda Ruimte voor de Stad?

Het terrein is niet openbaar toegankelijk, maar is slechts bereikbaar via een gesloten poort aan de Hobbemastraat 90a, in eigendom van Woonnet Haaglanden. Ook kunnen onder meer omwonenden, de moskee Mimar Sinan, en het MOC het terrein vanuit hun achtergevels bereiken. De tuin van het MOC grenst aan het binnenterrein. Het terrein wordt gebruikt als aanvoerroute voor de voedselbank in het MOC. Daartoe bevindt zich op het terrein een recht van overpad.

  • 5. Is het college bereid om, in overleg met omwonenden, een structurele aanpak voor dit terrein op te stellen, waarbij onderhoud langjarig wordt gegarandeerd? Is het daarbij mogelijk (en wenselijk) het terrein publiek toegankelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren