Schrif­te­lijke vragen Pimp binnen­terrein MOC Schil­derswijk


Indiendatum: jul. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het binnenterrein in het blok tussen de straten Teniersstraat, Rubensstraat, Hobbemastraat en Van Mierisstraat in de Schilderswijk is in erbarmelijke conditie. Het wordt overwoekerd door wilde planten en gebruikt om grofvuil te storten. Straatlantaarns branden niet, wat ’s nachts volgens omwonenden voor ongure situaties zorgt. Hoewel een groot deel van het terrein is bestraat, staan op het terrein ook prachtige volwassen bomen. Ook is er een verwilderde tuin die gebruikt wordt door aanwonenden. Zie de bijlagen voor een indruk van de staat van het binnenplein.

Omwonenden geven aan dat in het afgelopen decennium verschillende initiatieven om het binnenterrein op te knappen zijn geïnitieerd. Zo is het terrein in het verleden in bruikleen gegeven aan het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) voor een moestuinproject. Helaas liepen deze initiatieven telkens spaak, omdat te veel van vrijwilligers werd verwacht. Door een gebrek aan structurele steun vanuit de gemeente zorgden incidentele ingrepen niet voor een blijvende verbetering. Het terrein heeft volgens omwonenden structureel onderhoud nodig.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1. Kunt u bevestigen dat het perceel GVH22 AE 5013 van 1463 m2 het eigendom is van de gemeente Den Haag?
  • 2. Kunt u aangeven welk onderhoud de gemeente in de afgelopen jaren aan het terrein heeft gepleegd?
  • 3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het zonde is dat zo’n groot terrein, met zo veel potentie voor de buurt, nauwelijks benut wordt? Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat een groen, sociaal veilig en toegankelijk binnenterrein de sociale cohesie zou verbeteren, de fysieke en mentale gezondheid van omwonenden zou bevorderen en hittestress en wateroverlast zou tegengaan?
  • 4. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat dit terrein heel mooie kansen biedt voor de vergroening uit de Agenda Ruimte voor de Stad?

Het terrein is niet openbaar toegankelijk, maar is slechts bereikbaar via een gesloten poort aan de Hobbemastraat 90a, in eigendom van Woonnet Haaglanden. Ook kunnen onder meer omwonenden, de moskee Mimar Sinan, en het MOC het terrein vanuit hun achtergevels bereiken. De tuin van het MOC grenst aan het binnenterrein. Het terrein wordt gebruikt als aanvoerroute voor de voedselbank in het MOC. Daartoe bevindt zich op het terrein een recht van overpad.

  • 5. Is het college bereid om, in overleg met omwonenden, een structurele aanpak voor dit terrein op te stellen, waarbij onderhoud langjarig wordt gegarandeerd? Is het daarbij mogelijk (en wenselijk) het terrein publiek toegankelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 29 okt. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft 10 juli 2019 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het binnenterrein in het blok tussen de straten Teniersstraat, Rubensstraat, Hobbemastraat en Van Mierisstraat in de Schilderswijk is in erbarmelijke conditie. Het wordt overwoekerd door wilde planten en gebruikt om grof vuil te storten. Straatlantaarns branden niet, wat ’s nachts volgens omwonenden voor ongure situaties zorgt. Hoewel een groot deel van het terrein is bestraat, staan op het terrein ook prachtige volwassen bomen. Ook is er een verwilderde tuin die gebruikt wordt door aanwonenden. Zie de bijlagen voor een indruk van de staat van het binnenplein.

Omwonenden geven aan dat in het afgelopen decennium verschillende initiatieven om het binnenterrein op te knappen zijn geïnitieerd. Zo is het terrein in het verleden in bruikleen gegeven aan het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) voor een moestuinproject. Helaas liepen deze initiatieven telkens spaak, omdat te veel van vrijwilligers werd verwacht. Door een gebrek aan structurele steun vanuit de gemeente zorgden incidentele ingrepen niet voor een blijvende verbetering. Het terrein heeft volgens omwonenden structureel onderhoud nodig.

  1. Kunt u bevestigen dat het perceel GVH22 AE 5013 van 1463 m² het eigendom is van de gemeente Den Haag?

Ja.

  1. Kunt u aangeven welk onderhoud de gemeente in de afgelopen jaren aan het terrein heeft gepleegd?

Het terrein is van de gemeente, maar afgesloten van de openbare weg d.m.v. een poort die in beheer is bij Haag Wonen. De gemeente heeft hierdoor afgelopen jaren abusievelijk geen onderhoud gepleegd op dit afgesloten terrein. De gemeente heeft inmiddels weer toegang tot het terrein en zal het achterstallige onderhoud wegwerken.

  1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het zonde is dat zo’n groot terrein, met zo veel potentie voor de buurt, nauwelijks benut wordt? Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat een groen, sociaal veilig en toegankelijk binnenterrein de sociale cohesie zou verbeteren, de fysieke en mentale gezondheid van omwonenden zou bevorderen en hittestress en wateroverlast zou tegengaan?

Ja. Vandaar dat het stadsdeel Centrum het MOC heeft ondersteund bij het opzetten van een buurttuin. Dit initiatief is helaas enkele jaren geleden gestrand vanwege een wisseling van personeel bij het MOC.

Recent heeft zich een nieuw initiatief aangediend voor het binnenterrein. Stadsherstel heeft, aangrenzend aan de door Stadsherstel recent opgeknapte school aan de Teniersstraat, nog een klein stuk grond op het binnenterrein. Deze locatie biedt nog de mogelijkheid voor een klein bouwplan (ca. 6 kleine woningen). Voor het binnenterrein is door Stadsherstel onderzocht of hier, door bundeling van de gronden, gezamenlijk een programma met wonen en vergroening gerealiseerd zou kunnen worden. Inmiddels heeft Stadsherstel een initiatief voor het binnenterrein ingebracht in het Haags Initiatieven Team. Het initiatief biedt een kans voor zowel een woningbouwprogramma met hofjeswoningen als het in samenhang met de binnentuin van het MOC versterken van het groene karakter. De ideevorming bevindt zich in een verkennende fase.

  1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat dit terrein heel mooie kansen biedt voor de vergroening uit de Agenda Ruimte voor de Stad?

Ja. De beoogde ontwikkeling is afhankelijk van financiële haalbaarheid en draagvlak bij omwonenden en belanghebbenden uit de buurt.

Het terrein is niet openbaar toegankelijk, maar slechts bereikbaar via een gesloten poort aan de Hobbemastraat 90a, in eigendom van Woonnet Haaglanden. Ook kunnen onder meer omwonenden, de moskee Mimar Sinan, en het MOC het terrein vanuit hun achtergevels bereiken. De tuin van het MOC grenst aan het binnenterrein. Het terrein wordt gebruikt als een aanvoerroute voor de voedselbank in het MOC. Daartoe bevindt zich op het terrein een recht van overpad.

  1. Is het college bereid om, in overleg met omwonenden, een structurele aanpak voor dit terrein op te stellen, waarbij onderhoud langjarig wordt gegarandeerd? Is het daarbij mogelijk (en wenselijk) het terrein publiek toegankelijk te maken? Zo nee, waarom niet ?

Ja, zie bovenstaand. Wij zien in het initiatiefvoorstel van Stadsherstel een kans voor een samenhangende programmering van het binnenterrein, waarbij woningbouw, vergroening en het verbeteren van de leefbaarheid uitgewerkt worden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,
Dineke ten Hoorn Boer
de wnd. burgemeester,
Johan Remkes

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Nieuw asfalt bedreigt volkstuinen Zonnegaarde

Lees verder

Schriftelijke vragen Bewoners met hart voor de Theresiakerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer