Schrif­te­lijke vragen Bewoners met hart voor de There­si­akerk


Indiendatum: jul. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De omwonenden van de Theresiakerk hebben de handen ineengeslagen om zich in te zetten voor het kerkgebouw. Zij willen graag herbestemming van het pand in plaats van sloop. In de commissie Ruimte vergadering van 27 maart 2019 heeft de raad besloten dat de bewoners meer tijd zouden krijgen om een plan voor herbestemming te ontwikkelen. De wethouder gaf toen aan graag door de raad op pad gestuurd te willen worden om de ontwikkelaar een goed participatie traject te laten opzetten. Hierbij zouden de buitenruimte, invulling van het gebouw en eventuele wijzigingen in het gebouw met elkaar besproken worden. (RIS302173)

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Wat heeft het college afgesproken met de ontwikkelaar om dit participatie traject te laten opzetten?

De Partij van de Dieren fractie ontvangt signalen van de bewoners dat de eigenaar van het pand niet bereid is met hen om de tafel te zitten. De pogingen die zij hiertoe hebben gedaan, zijn afgewezen. Ook mochten zij tot zeer voorkort het pand niet in, wat het proces om een investeerder te vinden heeft bemoeilijkt.

Heeft het college deze signalen ook ontvangen? Zo ja, wat heeft het college met deze signalen gedaan? Zo nee, welke mogelijkheden ziet het college hier om de bewoners te faciliteren?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voor de bewoners onrealistisch is om een plan te ontwikkelen voor een pand waartoe hen de toegang wordt ontzegd?

In de brief van de wethouder (RIS302778) over dit onderwerp staat het volgende: “Een haalbaar plan betekent dat dit technisch en ruimtelijk uitvoerbaar is, dat hier voldoende financiering voor beschikbaar is en dat de eigenaar van de kerk aan dit plan wil meewerken.”

3. Wie is momenteel de officiële eigenaar van de kerk? Wordt deze eigenaar door de gemeente aangespoord om samen te werken met de bewoners? Zo nee, waarom niet?

4. Is het correct dat als de eigenaar simpelweg weigert mee te werken aan een plan, de bewoners bij voorbaat buitenspel worden gezet? Zo ja, is het college het dan met de Partij voor de Dieren eens dat de bewoners hier geen eerlijke kans krijgen om een haalbaar plan te ontwikkelen?

5. Klopt het dat het pand en de omliggende grond niet zijn gecontroleerd door een ecoloog voordat er toestemming tot sloop is gegeven? Klopt het dat er eigenlijk een controle had moeten plaatsvinden omdat er op het terrein een cluster van meer dan 20 bomen staat? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd?

Kavel Vastgoed heeft niet alleen de Theresiakerk gekocht, maar ook het achterliggende stuk grond. Op het ontwerp[1]is te zien dat het te bouwen parkeerdek deels over dat terrein heen gebouwd zou worden.

6. Is er voor deze ontwikkeling een omgevingsvergunning aangevraagd om een parkeerterrein te mogen bouwen? Zo ja, is deze afgegeven?

7. Indien het plan van de bewoners geen doorgang vindt, zal het college zich inzetten dat het eerder besproken plan zal wordt aangepast gegeven de grote bezwaren van omwonenden en de Raadscommissie?

8. Gaat het college er vanuit dat het huidige bouwontwerp tot uitvoer gebracht zal worden zodra een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven?

9. Kan het college bevestigen dat het college niet zal uitgaan dat de verklaring van geen bedenking is afgegeven alvorens de gemeenteraad erover heeft gesproken?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

[1] https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7328327/1/RIS301743_bijlage_1_Ruimtelijke_onderbouwing

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 20 sep. 2019

Het raadslid de heer Barker heeft op 30 juli 2019 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De omwonenden van de Theresiakerk hebben de handen ineengeslagen om zich in te zetten voor het kerkgebouw. Zij willen graag herbestemming van het pand in plaats van sloop. In de commissie Ruimte-vergadering van 27 maart 2019 heeft de raad besloten dat de bewoners meer tijd zouden krijgen om een plan voor herbestemming te ontwikkelen. De wethouder gaf toen aan graag door de raad op pad gestuurd te willen worden om de ontwikkelaar een goed participatie traject te laten opzetten. Hierbij zouden de buitenruimte, invulling van het gebouw en eventuele wijzigingen in het gebouw met elkaar besproken worden. (RIS302173)

1. Wat heeft het college afgesproken met de ontwikkelaar om dit participatie traject te laten opzetten?

Zoals zowel in de commissiebehandeling van 27 maart als vervolgens in de commissiebrief met RIS nummer 302778 is aangegeven is er reeds een uitgebreid participatietraject doorlopen door de ontwikkelaar. Nu er een bewonersgroep is die alsnog een alternatief plan heeft gemaakt en de tijd heeft gekregen om dit plan uit te werken, is het aan deze bewonersgroep om te zorgen voor een plan wat ook voor de eigenaar realistisch en financieel haalbaar genoeg is om hieraan mee te werken. Het college heeft beide partijen gestimuleerd om met elkaar in gesprek te gaan, en bij een eerste gesprek is ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig geweest. De gemeente is verder zelf in deze gesprekken geen partij. Wel is ons bekend dat er door de ontwikkelaar een aanbod is gedaan om de kerk over te kopen. Het is aan de partijen zelf om hierover verder met elkaar het gesprek te voeren.

Uiteindelijk is het aan de eigenaar om te beoordelen of een alternatief plan voor hem ook realistisch en (financieel) haalbaar is, die is immers eigenaar van de grond en het gebouw en moet ook de financiële consequenties dragen. De gemeente kan pas een vergunning wel of niet verlenen als deze door de eigenaar wordt aangevraagd. Het is op dit moment aan de bewoners (en hun ontwikkelaars) om een aantrekkelijk alternatief te maken en de eigenaar hiervan te overtuigen of een financier te vinden om de kerk over te kopen.

Na de deadline van 15 september staan er gesprekken gepland met zowel de bewonersgroep als de eigenaar en ontwikkelaar om de stand van zaken door te nemen en te bespreken hoe nu verder. De conclusies van deze overleggen krijgt u middels een commissiebrief toegestuurd, zodat u een besluit kunt nemen over de voorliggende omgevingsvergunning.

De Partij van de Dieren fractie ontvangt signalen van de bewoners dat de eigenaar van het pand niet bereid is met hen om de tafel te zitten. De pogingen die zij hiertoe hebben gedaan, zijn afgewezen. Ook mochten zij tot zeer voorkort het pand niet in, wat het proces om een investeerder te vinden heeft bemoeilijkt.

2. Heeft het college deze signalen ook ontvangen? Zo ja, wat heeft het college met deze signalen gedaan? Zo nee, welke mogelijkheden ziet het college hier om de bewoners te faciliteren?

Zie het antwoord op vraag 1

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voor de bewoners onrealistisch is om een plan te ontwikkelen voor een pand waartoe hen de toegang wordt ontzegd?

Zie het antwoord op vraag 1

In de brief van de wethouder (RIS302778) over dit onderwerp staat het volgende: “Een haalbaar plan betekent dat dit technisch en ruimtelijk uitvoerbaar is, dat hier voldoende financiering voor beschikbaar is en dat de eigenaar van de kerk aan dit plan wil meewerken.”

4. Wie is momenteel de officiële eigenaar van de kerk? Wordt deze eigenaar door de gemeente aangespoord om samen te werken met de bewoners? Zo nee, waarom niet?

De parochie Maria Sterre der Zee is op dit moment volgens het kadaster de eigenaar van het kerkgebouw, zij hebben het verkocht aan ontwikkelaar Kavel Vastgoed B.V. De exacte voorwaarden van dit contract zijn ons niet bekend.

Zie verder het antwoord op vraag 1.

5. Is het correct dat als de eigenaar simpelweg weigert mee te werken aan een plan, de bewoners bij voorbaat buitenspel worden gezet? Zo ja, is het college het dan met de Partij voor de Dieren eens dat de bewoners hier geen eerlijke kans krijgen om een haalbaar plan te ontwikkelen?

Zie het antwoord op vraag 1

Klopt het dat het pand en de omliggende grond niet zijn gecontroleerd door een ecoloog voordat er toestemming tot sloop is gegeven? Klopt het dat er eigenlijk een controle had moeten plaatsvinden omdat er op het terrein een cluster van meer dan 20 bomen staat? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd?

Inmiddels is er een sloopmelding gedaan, deze zijn we op dit moment aan het toetsen. Als de sloopmelding ontvankelijk is heeft de eigenaar het recht om de kerk te slopen. De wethouder heeft op de eigenaar een beroep gedaan hieraan nog geen uitvoering te geven tot er verdere keuzes zijn gemaakt. De eigenaar heeft hierop aangegeven de sloop nog niet uit te voeren tot dit dossier verder in de raad besproken is. De wethouder heeft toegezegd erop toe te zien dat dit niet te lang zal duren.

6. Is er voor deze ontwikkeling een omgevingsvergunning aangevraagd om een parkeerterrein te mogen bouwen? Zo ja, is deze afgegeven?

Het te bouwen parkeerdek maakt onderdeel uit van de aanvraag die aan de commissie is voorgelegd op 27 maart 2019 in verband met de specifieke verklaring van geen bedenkingen. De voor het parkeerdek benodigde vergunning is dus nog in behandeling als onderdeel van het volledige plan.

Kavel Vastgoed heeft niet alleen de Theresiakerk gekocht, maar ook het achterliggende stuk grond. Op het ontwerp is te zien dat het te bouwen parkeerdek deels over dat terrein heen gebouwd zou worden.

7. Indien het plan van de bewoners geen doorgang vindt, zal het college zich inzetten dat het eerder besproken plan zal wordt aangepast gegeven de grote bezwaren van omwonenden en de Raadscommissie?

Indien het plan van de bewoners geen doorgang vindt ligt het besluit voor het afgeven van de VVGB nog steeds voor als concept-raadsbesluit, zoals dat in de commissie van 27 maart 2019 voorlag en is besproken.

8. Gaat het college er vanuit dat het huidige bouwontwerp tot uitvoer gebracht zal worden zodra een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven?

Als de raad de VVGB afgeeft, zal de omgevingsvergunning worden afgegeven. Het wel of niet tot uitvoer brengen ervan is aan de aanvrager.

9. Kan het college bevestigen dat het college niet zal uitgaan dat de verklaring van geen bedenking is afgegeven alvorens de gemeenteraad erover heeft gesproken?

Het college kan de vergunning niet verstrekken zonder dat er door de raad een besluit is genomen over het afgeven van de VVGB, aangezien dit gaat om een zogenaamde specifieke VVGB.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,
Dineke ten Hoorn Boer

de locoburgemeester,
Boudewijn Revis