Schrif­te­lijke vragen Bewoners met hart voor de There­si­akerk


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De omwonenden van de Theresiakerk hebben de handen ineengeslagen om zich in te zetten voor het kerkgebouw. Zij willen graag herbestemming van het pand in plaats van sloop. In de commissie Ruimte vergadering van 27 maart 2019 heeft de raad besloten dat de bewoners meer tijd zouden krijgen om een plan voor herbestemming te ontwikkelen. De wethouder gaf toen aan graag door de raad op pad gestuurd te willen worden om de ontwikkelaar een goed participatie traject te laten opzetten. Hierbij zouden de buitenruimte, invulling van het gebouw en eventuele wijzigingen in het gebouw met elkaar besproken worden. (RIS302173)

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Wat heeft het college afgesproken met de ontwikkelaar om dit participatie traject te laten opzetten?

De Partij van de Dieren fractie ontvangt signalen van de bewoners dat de eigenaar van het pand niet bereid is met hen om de tafel te zitten. De pogingen die zij hiertoe hebben gedaan, zijn afgewezen. Ook mochten zij tot zeer voorkort het pand niet in, wat het proces om een investeerder te vinden heeft bemoeilijkt.

Heeft het college deze signalen ook ontvangen? Zo ja, wat heeft het college met deze signalen gedaan? Zo nee, welke mogelijkheden ziet het college hier om de bewoners te faciliteren?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het voor de bewoners onrealistisch is om een plan te ontwikkelen voor een pand waartoe hen de toegang wordt ontzegd?

In de brief van de wethouder (RIS302778) over dit onderwerp staat het volgende: “Een haalbaar plan betekent dat dit technisch en ruimtelijk uitvoerbaar is, dat hier voldoende financiering voor beschikbaar is en dat de eigenaar van de kerk aan dit plan wil meewerken.”

3. Wie is momenteel de officiële eigenaar van de kerk? Wordt deze eigenaar door de gemeente aangespoord om samen te werken met de bewoners? Zo nee, waarom niet?

4. Is het correct dat als de eigenaar simpelweg weigert mee te werken aan een plan, de bewoners bij voorbaat buitenspel worden gezet? Zo ja, is het college het dan met de Partij voor de Dieren eens dat de bewoners hier geen eerlijke kans krijgen om een haalbaar plan te ontwikkelen?

5. Klopt het dat het pand en de omliggende grond niet zijn gecontroleerd door een ecoloog voordat er toestemming tot sloop is gegeven? Klopt het dat er eigenlijk een controle had moeten plaatsvinden omdat er op het terrein een cluster van meer dan 20 bomen staat? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd?

Kavel Vastgoed heeft niet alleen de Theresiakerk gekocht, maar ook het achterliggende stuk grond. Op het ontwerp[1] is te zien dat het te bouwen parkeerdek deels over dat terrein heen gebouwd zou worden.

6. Is er voor deze ontwikkeling een omgevingsvergunning aangevraagd om een parkeerterrein te mogen bouwen? Zo ja, is deze afgegeven?

7. Indien het plan van de bewoners geen doorgang vindt, zal het college zich inzetten dat het eerder besproken plan zal wordt aangepast gegeven de grote bezwaren van omwonenden en de Raadscommissie?

8. Gaat het college er vanuit dat het huidige bouwontwerp tot uitvoer gebracht zal worden zodra een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven?

9. Kan het college bevestigen dat het college niet zal uitgaan dat de verklaring van geen bedenking is afgegeven alvorens de gemeenteraad erover heeft gesproken?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

[1] https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7328327/1/RIS301743_bijlage_1_Ruimtelijke_onderbouwing