Schrif­te­lijke vragen Lokaal hitteplan voor dieren


Indiendatum: aug. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Door de enorme hitte van afgelopen dagen zijn helaas ook in Den Haag dierlijke slachtoffers gevallen. De Partij voor de Dieren betreurt het dat in de knaagdierenopvang ‘Het Knagertje’ 41 dieren zijn overleden, omdat de temperatuur in de opvanglocatie opliep tot 42,7 graden. Konijnen kunnen al een zonnesteek oplopen bij temperaturen boven de 27 graden. Een van de oorzaken van de hoge binnentemperatuur is het ontbrekende koelelement in de mechanische luchtbehandelingskast op het dak. Het pand is eigendom van Staedion. Staedion beweert in een verklaring dat de knaagdieropvang ‘Het Knagertje’ als het goed is op de hoogte was van de afwezigheid van een koeling. Inmiddels is de knaagdierenopvang een inzamelingsactie gestart om een aircoinstallatie te plaatsen, buiten Staedion om. Wat de Partij voor de Dieren betreft mag een dergelijk voorval nooit meer gebeuren en moet geleerd worden van deze ramp.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Smit, Partij voor de Dieren, aanvullend op de vragen van de heer Oudshoorn, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de volgende vragen:

 • 1. Wanneer en hoe zou Het Knagertje door Staedion zijn geïnformeerd over de afwezigheid van een koelelement in de luchtbehandelingskast?

In 2018 bleken er ook al problemen te zijn met de ventilatie in het nieuwe pand van de dierenopvang.[1]Door onenigheid was er toen nog geen oplossing aangedragen waardoor een installatiebedrijf een tijdelijk ventilatiesysteem had aangebracht.

 • 2. Zijn dit dezelfde problemen die nu alsnog tot slachtoffers onder de opgevangen dieren hebben geleid?
 • 3. Wat is sinds juli 2018 gebeurd om de problemen met de ventilatie in het pand op te lossen?
 • 4. Waren de problemen voor de hittegolf opgelost? Zo ja, was dat bekend bij zowel Staedion als Het Knagertje?
 • 5. Was het college bekend met de problemen? Waarom heeft het college niet eerder geacteerd?
 • 6. Welke maatregelen zijn genomen om de dieren te verkoelen in de ruimtes?
 • 7. Is er contact opgenomen met Staedion toen de temperaturen in het gebouw opliepen? Zo ja, sinds wanneer en wat waren de uitkomsten van dat contact?
 • 8. Waarom is, toen duidelijk werd dat de temperatuur in het pand niet afnam, niet overgegaan tot verplaatsing van de dieren naar een andere locatie?

 • 9. Is het college bereid om een onafhankelijk onderzoek naar dit incident te starten, om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt? Zo nee, waarom niet?
 • 10. Is het college bereid alle dierenwelzijnsorganisaties in Den Haag op te roepen om een hitteplan voor de dieren op te stellen, indien instellingen dat nog niet hebben opgesteld? Zo nee, waarom niet?

In de stad verblijven ook andere dieren op locaties waar de mens de dieren verzorgt. Zo heeft Den Haag bijvoorbeeld 10 stadsboerderijen.

 • 11. Welke maatregelen zijn getroffen op de gemeentelijke stadsboerderijen tijdens de warme dagen van afgelopen week om het dragelijker te maken voor de dieren?
 • 12. Zijn op de dierenweides van de stadsboerderijen waar nog geen schaduwplekken aanwezig zijn, schaduwplekken gecreëerd? Zo nee, waarom niet?
 • 13. Is er een hitteplan voor de dieren op de stadsboerderijen? Zo nee, is het college bereid een hitteplan op te stellen voor de dieren op de stadsboerderijen? Zo nee, waarom niet?

Vele opvanginstellingen hebben te kampen met geldtekorten. Inmiddels is Het Knagertje een inzamelingsactie gestart om voor een airco te sparen. Als opvangorganisaties een tegemoetkoming krijgen vanuit de gemeente vanwege de algemene zorgplicht is dat alleen voor de eerste 14 dagen en deze vergoeding dekt veel kosten nu niet. Dieren blijven vaak langer dan dat zitten en komen er ook nog diverse medische kosten bij kijken zoals vaccinaties, sterilisaties en medicatie.

 • 14. Erkent het college dat veel dierenopvangorganisaties kampen met financiële problemen?
 • 15. Erkent het college dat de vergoeding die het college geeft niet voldoende is om dieren op te vangen? Kan het college specificeren wat de tegemoetkoming is die het college per dier(categorie) geeft?
 • 16. Is het college bereid te onderzoeken hoe de tegemoetkoming beter kan aansluiten bij de daadwerkelijk gemaakte kosten?
 • 17. Is het college bereid te bezien hoe de structurele financiële problemen van dierenopvangorganisaties kunnen worden aangepakt? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

[1] https://denhaagfm.nl/2018/07/27/oververhitte-dieren-in-opvang-t-knagertje-dankzij-den-haag-fm-gered-door-weldoener/?fbclid=IwAR36EPB27ZWKtQ7QfWYkA2_aooTQLxfATdFsbd3emqL_7ltHCfcKLM3Ntvw

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 14 okt. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 30 juli 2019 een brief met daarin zeventien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Door de enorme hitte van afgelopen dagen zijn helaas ook in Den Haag dierlijke slachtoffers gevallen. De Partij voor de Dieren betreurt het dat in de knaagdierenopvang ‘Het Knagertje’ 41 dieren zijn overleden, omdat de temperatuur in de opvanglocatie opliep tot 42,7 graden. Konijnen kunnen al een zonnesteek oplopen bij temperaturen boven de 27 graden. Een van de oorzaken van de hoge binnentemperatuur is het ontbrekende koelelement in de mechanische luchtbehandelingskast op het dak. Het pand is eigendom van Staedion. Staedion beweert in een verklaring dat de knaagdieropvang ‘Het Knagertje’ als het goed is op de hoogte was van de afwezigheid van een koeling. Inmiddels is de knaagdierenopvang een inzamelingsactie gestart om een aircoinstallatie te plaatsen, buiten Staedion om. Wat de Partij voor de Dieren betreft mag een dergelijk voorval nooit meer gebeuren en moet geleerd worden van deze ramp.

1. Wanneer en hoe zou Het Knagertje door Staedion zijn geïnformeerd over de afwezigheid van een koelelement in de luchtbehandelingskast?

In het najaar van 2018 is er in opdracht van Staedion een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie geïnstalleerd in het pand van het Knagertje. Bij oplevering van nieuwe installaties worden gebruikers geïnformeerd over de werking en de (on)mogelijkheden van de installatie.

In 2018 bleken er ook al problemen te zijn met de ventilatie in het nieuwe pand van de dierenopvang.[1] Door onenigheid was er toen nog geen oplossing aangedragen waardoor een installatiebedrijf een tijdelijk ventilatiesysteem had aangebracht.

2. Zijn dit dezelfde problemen die nu alsnog tot slachtoffers onder de opgevangen dieren hebben geleid?

Zowel in de zomer van 2018 als de zomer van 2019 waren er problemen bij het Knagertje door de uitzonderlijk hoge buitentemperatuur, zoals bij meerdere bewoners en organisaties in de stad het geval was. In de periode tussen deze twee incidenten in is een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie aangebracht.

3. Wat is sinds juli 2018 gebeurd om de problemen met de ventilatie in het pand op te lossen?

Zie beantwoording vraag 1.

4. Waren de problemen voor de hittegolf opgelost? Zo ja, was dat bekend bij zowel Staedion als Het Knagertje?

Zie beantwoording vraag 1.

5. Was het college bekend met de problemen? Waarom heeft het college niet eerder geacteerd?

Ja het college is geïnformeerd. Het Knagertje heeft hierover contact opgenomen met de verhuurder Staedion.

6. Welke maatregelen zijn genomen om de dieren te verkoelen in de ruimtes?

Het college heeft geen gedetailleerd inzicht in de bedrijfsvoering van het Knagertje, dus is niet op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen. Het college gaat er echter van uit dat het Knagertje al het mogelijke heeft gedaan om het ongemak voor de dieren zo veel mogelijk te beperken.

7. Is er contact opgenomen met Staedion toen de temperaturen in het gebouw opliepen? Zo ja, sinds wanneer en wat waren de uitkomsten van dat contact?

Zie beantwoording vraag 5 en 6.

8. Waarom is, toen duidelijk werd dat de temperatuur in het pand niet afnam, niet overgegaan tot verplaatsing van de dieren naar een andere locatie?

Zie beantwoording vraag 6.

9. Is het college bereid om een onafhankelijk onderzoek naar dit incident te starten, om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie beantwoording vraag 5.

10. Is het college bereid alle dierenwelzijnsorganisaties in Den Haag op te roepen om een hitteplan voor de dieren op te stellen, indien instellingen dat nog niet hebben opgesteld? Zo nee, waarom niet?

De dierenwelzijnsorganisaties zijn conform de Wet dieren gehouden om het welzijn van hun dieren te waarborgen. Hieronder valt ook het nemen van maateregelen bij warmte. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door de Landelijke Inspectie Dierenbescherming. Het college is ervan overtuigd dat de Haagse dierenwelzijnsorganisaties weten wat er gedaan moet worden in gevallen van uitzonderlijke warmte.

In de stad verblijven ook andere dieren op locaties waar de mens de dieren verzorgt. Zo heeft Den Haag bijvoorbeeld 10 stadsboerderijen.

11. Welke maatregelen zijn getroffen op de gemeentelijke stadsboerderijen tijdens de warme dagen van afgelopen week om het dragelijker te maken voor de dieren?

Tijdens de warme dagen zijn extra verkoelingsmogelijkheden aan de dieren gegeven, zoals een modderbad (varkens) en extra water. Verder zijn de contactmomenten tussen bezoekers en dieren opgeschort en de weides afgesloten om de dieren de rust te gunnen met deze warmte.

12. Zijn op de dierenweides van de stadsboerderijen waar nog geen schaduwplekken aanwezig zijn, schaduwplekken gecreëerd? Zo nee, waarom niet?

Op de meeste stadsboerderijen zijn voldoende mogelijkheden voor een verblijf in de schaduw. Het creëren van meer schaduwplekken heeft de aandacht van het college.

13. Is er een hitteplan voor de dieren op de stadsboerderijen? Zo nee, is het college bereid een hitteplan op te stellen voor de dieren op de stadsboerderijen? Zo nee, waarom niet?

Onlangs is gestart met het opstellen van een hitteplan voor de dieren op de stadsboerderijen. De bedoeling is dat dit eind 2019 gereed is.

Vele opvanginstellingen hebben te kampen met geldtekorten. Inmiddels is Het Knagertje een inzamelingsactie gestart om voor een airco te sparen. Als opvangorganisaties een tegemoetkoming krijgen vanuit de gemeente vanwege de algemene zorgplicht is dat alleen voor de eerste 14 dagen en deze vergoeding dekt veel kosten nu niet. Dieren blijven vaak langer dan dat zitten en er komen ook nog diverse medische kosten bij kijken zoals vaccinaties, sterilisaties en medicatie.

14. Erkent het college dat veel dierenopvangorganisaties kampen met financiële problemen?

Het is het college bekend dat een aantal dierenwelzijnsorganisaties weinig financiële ruimte hebben.

15. Erkent het college dat de vergoeding die het college geeft niet voldoende is om dieren op te vangen? Kan het college specificeren wat de tegemoetkoming is die het college per dier(categorie) geeft?

Het college is van mening dat de vergoeding die gemeente geeft voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken, namelijk het opvangen en gedurende twee weken verzorgen van gevonden dieren, realistisch is. De vergoeding is vergelijkbaar met de vergoeding die andere grote gemeentes geven. De vergoeding voor de gemeentelijke taken is gebaseerd op een geschat aantal jaarlijks op te vangen dieren, waarbij bij significante afwijking nacalculatie plaatsvindt. Voor 2019 is de vergoeding per deeltaak (afgerond):

• Opvang honden en katten € 460.000,- (gebaseerd op circa 300 honden en 1100 katten en de opvang van 40 zieke en gewonde honden en 400 zieke en gewonde katten)

• Opvang konijnen en knaagdieren € 18.000,- (gebaseerd op circa 350 dieren)

• Opvang overige dieren € 11.000,- (gebaseerd op circa 300 park- en volièrevogels en 200 overige gezelschapsdieren)

• Vervoer gevonden dieren € 50.000,- (gebaseerd op circa 2200 te vervoeren dieren)

• vervoer en destructie kadavers € 45.000,- (gebaseerd op circa 2000 kadavers)

Daarnaast vergoedt de gemeente jaarlijks € 50.000,- voor de opvang van in het wild levende dieren en € 20.000 voor de preventietaak zwerfkatten.

16. Is het college bereid te onderzoeken hoe de tegemoetkoming beter kan aansluiten bij de daadwerkelijk gemaakte kosten?

Zie beantwoording vraag 15.

17. Is het college bereid te bezien hoe de structurele financiële problemen van dierenopvangorganisaties kunnen worden aangepakt? Zo nee, waarom niet?

De kosten en baten van de uitvoering van de gemeentelijke taken zijn slechts een gedeelte van het gehele financiële plaatje van dierenwelzijnsorganisaties. Particuliere giften en donaties zijn daarnaast een belangrijke bron van financiën voor de dierenopvangorganisaties.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,

Dineke ten Hoorn Boer


de locoburgemeester,

Boudewijn Revis

1 https://denhaagfm.nl/2018/07/2...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bewoners met hart voor de Theresiakerk

Lees verder

Schriftelijke vragen Vuurwerk op festivals

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer