Schrif­te­lijke vragen Vuurwerk op festivals


Indiendatum: aug. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Ook dit jaar werd het Haagse muziekfestival Parkpop Saturday Night afgesloten met een vuurwerkshow. Zowel dieren als omwonenden hebben last van het vuurwerk. Bij andere evenementen, zoals de Koningskermis wordt ook vuurwerk afgestoken.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1. De Partij voor de Dieren-fractie heeft berichten van omwonenden en bezoekers van het Zuiderpark ontvangen die aangeven last te hebben gehad van het vuurwerk. Heeft het college deze signalen ook ontvangen? Zo ja, wat wordt hiermee gedaan?
  • 2. Vuurwerk veroorzaakt stress bij vogels. Toch is ervoor gekozen om een vergunning te verlenen voor een vuurwerkshow in een park tijdens het broedseizoen. Waarom is deze verleend?
  • 3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is om stress te veroorzaken bij vogels tijdens het broedseizoen? Zo nee, waarom niet?
  • 4. Is het college bereid om in te zetten op vuurwerkalternatieven zoals licht- en lasershows op festivals? Zo nee, waarom niet?
  • 5. Is het college bereid om geen subsidies meer te verlenen aan evenementen die vuurwerk afsteken?
  • 6. Is het college bereid om geen vuurwerk meer toe te staan op festivals? Zo nee, waarom niet?

Vanwege de overlast voor mens en dier heeft het niet afsteken van vuurwerk de voorkeur. Er zijn echter ook vormen van vuurwerk die minder schade veroorzaken. Zo wordt tijdens de jaarwisseling voor de gemeentelijke vuurwerkshows gebruikgemaakt van ecologisch vuurwerk.

  • 7. Is 100% van het vuurwerk dat tijdens deze shows wordt afgestoken ecologisch? Zo nee, waarom niet? Zo nee, wat is dan het percentage?
  • 8. Hoe wordt gecontroleerd of het afgestoken vuurwerk inderdaad ecologisch is?
  • 9. Ziet het college mogelijkheden om ook op andere evenementen het gebruik van ecologisch vuurwerk in plaats van regulier vuurwerk te stimuleren?

In de Italiaanse stad Collecchio mag alleen nog stil vuurwerk worden afgestoken.[1]Dit vermindert de overlast voor mens en dier. Ook zijn er andere alternatieven voor vuurwerk te bedenken, zoals licht- of lasershows. Deze alternatieven zijn ook nog eens minder belastend voor het milieu en de luchtkwaliteit.

  • 10. Ziet het college mogelijkheden om op festivals stil in plaats van regulier vuurwerk te stimuleren om zo omwonenden en dieren te ontzien van overlast? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

[1] https://www.lonelyplanet.com/news/2018/07/05/italian-town-silent-fireworks/

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 13 nov. 2019

Het raadslid de heer Barker heeft op 5 augustus 2019 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Ook dit jaar werd het Haagse muziekfestival Parkpop Saturday Night afgesloten met een vuurwerkshow. Zowel dieren als omwonenden hebben last van het vuurwerk. Bij andere evenementen, zoals de Koningskermis wordt ook vuurwerk afgestoken.

1. De Partij voor de Dieren-fractie heeft berichten van omwonenden en bezoekers van het Zuiderpark ontvangen die aangeven last te hebben gehad van het vuurwerk. Heeft het college deze signalen ook ontvangen? Zo ja, wat wordt hiermee gedaan?

Ja, het college heeft deze signalen ook ontvangen.

2. Vuurwerk veroorzaakt stress bij vogels. Toch is ervoor gekozen om een vergunning te verlenen voor een vuurwerkshow in een park tijdens het broedseizoen. Waarom is deze verleend?

Het betreft hier geen bevoegdheid van het college van B en W maar van het college van gedeputeerde Staten. Voor handelingen met professioneel vuurwerk zoals vuurwerkshows, festivals, theatervoorstellingen en bij kermissen is vooraf toestemming van de provincie vereist (voor minder dan 20 kg volstaat een melding). Dit op grond van het Rijks Vuurwerkbesluit. Gedeputeerde Staten toetst bij deze aanvraag of is voldaan aan de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. In Zuid-Holland is het behandelen van een melding of vergunningsaanvraag voor handelingen met vuurwerk door Gedeputeerde Staten opgedragen aan de Omgevingsdienst Haaglanden.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is om stress te veroorzaken bij vogels tijdens het broedseizoen? Zo nee, waarom niet?

Het college is van mening dat dit onwenselijk is. Maar het college tekent daarbij aan dat het in een grootstedelijke omgeving onvermijdelijk is dat activiteiten plaatsvinden die op gespannen voet met de natuur staan. Dit vergt een zorgvuldige behartiging van beide belangen, namelijk grootstedelijkheid en zorg voor de natuur. Om dit in goede banen te leiden zijn in de Wet natuurbescherming de beschermingsregels voor de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten vastgesteld. De vraag of het afsteken van vuurwerk bij evenementen op bepaalde locaties en/of gedurende bepaalde perioden in het jaar volgens deze regels toegestaan is moet worden beantwoord door Omgevingsdienst Haaglanden conform beschreven bij antwoord 2.

4. Is het college bereid om in te zetten op vuurwerkalternatieven zoals licht- en lasershows op festivals? Zo nee, waarom niet?

Het college is van mening dat de afweging om wel of niet met vuurwerk of vuurwerkalternatieven te werken tijdens een evenement niet aan het college is, maar aan de organisatie moet worden overgelaten.

5. Is het college bereid om geen subsidies meer te verlenen aan evenementen die vuurwerk afsteken?

Nee, het college ziet hiertoe geen aanleiding omdat het niet verboden is om vuurwerk af te steken, mits hiervoor en indien van toepassing de benodigde vergunningen door de ODH in opdracht van de provincie zijn afgegeven. Zie ook het antwoord op vraag 2.

6. Is het college bereid om geen vuurwerk meer toe te staan op festivals? Zo nee, waarom niet?

Zoals in de beantwoording van vraag 2 staat is het behandelen van een melding of vergunningsaanvraag of voor handelingen met vuurwerk geen bevoegdheid van het college. Het is niet mogelijk een verbod op afsteken vuurwerk op te nemen in een evenementenvergunning; in de APV kunnen geen voorschriften worden opgenomen waarvan bevoegdheden bij een ander bestuursorgaan liggen. Het college is desalniettemin van mening dat met ontbranden van vuurwerk terughoudend moet worden omgegaan. Vaak wordt vuurwerk als extraatje ingezet, als feestelijke afsluiter van de avond. Is dit dan echt van meerwaarde voor het evenement? Een organisator dient zich bewust te zijn van de impact van het ontbranden van vuurwerk bij evenementen en festivals op de omgeving, zeker wanneer het omgeving Natura 2000 betreft. Het college zal hier aandacht voor vragen via het Sectoroverleg Haagse Evenementen (SHE).

Vanwege de overlast voor mens en dier heeft het niet afsteken van vuurwerk de voorkeur. Er zijn echter ook vormen van vuurwerk die minder schade veroorzaken. Zo wordt tijdens de jaarwisseling voor de gemeentelijke vuurwerkshows gebruikgemaakt van ecologisch vuurwerk.

7. Is 100% van het vuurwerk dat tijdens deze shows wordt afgestoken ecologisch? Zo nee, waarom niet? Zo nee, wat is dan het percentage?

Het vuurwerk dat wordt gebruikt bij de show op de Hofvijver tijdens oud en nieuw is voor ca 35% ecologisch. Ecologisch vuurwerk is duurder dan regulier vuurwerk en niet alle vuurwerk is in de ecologische variant beschikbaar.

8. Hoe wordt gecontroleerd of het afgestoken vuurwerk inderdaad ecologisch is?

In het Vuurwerkbesluit worden geen eisen gesteld ten aanzien van de ecologische eigenschappen. Het vormt daardoor geen onderdeel van de toetsing van de vergunningaanvraag.

9. Ziet het college mogelijkheden om ook op andere evenementen het gebruik van ecologisch vuurwerk in plaats van regulier vuurwerk te stimuleren?

Zie het antwoord op vraag 4.

In de Italiaanse stad Collecchion mag alleen nog stil vuurwerk worden afgestoken. Dit vermindert de overlast voor mens en dier. Ook zijn er andere alternatieven voor vuurwerk te bedenken, zoals licht- of lasershows. Deze alternatieven zijn ook nog eens minder belastend voor het milieu en de luchtkwaliteit.

10. Ziet het college mogelijkheden om op festivals stil in plaats van regulier vuurwerk te stimuleren om zo omwonenden en dieren te ontzien van overlast? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 2 en 6.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,
Dineke ten Hoorn Boer

de wnd. burgemeester,
Johan Remkes